Medieval Slavic menologies

Enina Apostol (En)

September 1 (9) September 2 (3) September 3 (1) September 4 (5) September 5 (2) September 6 (0) September 7 (2) September 8 (1) September 9 (1) September 10 (3) September 11 (3) September 12 (2) September 13 (2) September 14 (1) September 15 (2) September 16 (1) September 17 (2) September 18 (2) September 19 (2) September 20 (1) September 21 (3) September 22 (2) September 23 (2) September 24 (1) September 25 (3) September 26 (1) September 27 (1) September 28 (1) September 29 (2) September 30 (2) October 1 (1)

September 1

[E] Начѧтъкъ индиктиѡн· [Graecism: индиктиѡн for индикт] и памѧтъ· [S] прѣбном оц꙯ нашем семеон· стлъпнїк· иже въ оградѣ· и [SS] [En lists Ammon and Laurentia separately, further on in this date's listing] стхъ м꙯  женъ постъницъ· и [E] покои [S] ісу навгин и [S] стом пр[_____] [S] [____] агатокли· и [S] ст[__] келестинѣ· [ Dat sg 'Celestina', sic, in Mirchev and Kodov's transcription, for Gen. sg. калисты] и [S] [listed separately in En from the Forty Virgins] стѣи лаврен[____] и [S] [listed separately in En from the Forty Virgin Martyrs] стго амона [______]

September 2

[S] [__]го оц꙯а нашего иоан| пст(ъі)нъника· и [S] [__]го маманта· и [S] [_]авла новаго :

September 3

[S] [__]тима· епск[__]·

September 4

Стрстъ· стихъ мкъ· [S] василиа· [cf. Mirchev and Kodov василиѣ; probably for вавулѣ; En and Os interrupt the saintset Babylas and eighty-four boys with the separate saint Hermione; see also 882] и [S] семеона· ['Simeon'; probably for иермиони 'Hermione', or perhaps a repetition of Simeon the Younger from 3 Sept?] и [SS] [En and Os interrupts the saintset Babylas and eighty-four boys with the separate saint Hermione; see also 882] младенъцъ· и [S] [perhaps? Spasskij 1901, vol. II: 271 suggests this is not Romanus but Romulus, usually 6 Sept but 4 Sept in Russian prologues Lavr. and 239; ] роман и [S] стѣи теодорѣ· [also Oh, Strum, Cur, Ban, and As; perhaps a feminization of Theodore, martyr in Libya this date? see discussion in Xristova-Šomova 2012: 88]

September 5

Стрстъ [SS] [S] стаго мка· ꙁарила· [for сарвила] и [S] вевеи сестрѣ его· и[E] биение [S] ꙁахариѧ пррка·

September 6 (date illegible or omitted)

illegible

September 7

Стрстъ [S] стаго соꙁона· и [S] стѣи харитони мѫченици 

September 8 (date illegible or omitted)

[E] Рождъство [S] бцѧ и приснодѣв(ъі) мариѧ

September 9 (date illegible or omitted)

[SS] С[_______]а [S] акима и [S] [_______] [text illeg.]

September 10

[E] По[_______]м крст хво· [cf. Mirchev and Kodov edition хв] и [S] стаго мѫка севриана· [for севериана; a later hand has inserted an extraneous superscript р before the в] и [SS] ст(ъі)хъ мѫченицъ трехъ·:

September 11

[SS] Стрстъ ст(ъі)хъ мнкъ· [S] диѡдора· и [S] диѡдма· [for дидма] и [S] ст(ъі)ѧ мѫнцѧ ѳеѡдор(ъі)· александриѧ· и [S] стго [__]а нашего петра а̛рхпскпа

September 12

Стрстъ [S] стго мнка автонома епскпа б[_]въша въ пронетѣ италиѧ· при дїѡклитианѣ [cf. Mirchev and Kodov диїлклитианѣ] цри и [S] стго мка корната епскпа иконъска старѣиша въ [_____](ъі)ѧ рсала б(ъі)въ при [_]ник[_____]·

September 13

Памѧ· [S] стго семеѡна· по плъти ѫжика [cf. Mirchev and Kodov ѫжик(ъі)](ъі) гв꙯[________] и [S] стго корнилѣ· сътнїка·

September 14

[E] Въꙁдвижение стаго и честънаго· и жївотворѧщаго кр꙯ста хва:—

September 15

[S] Стрстъ стго мѫка никїти· и памѧ· [E] [SS] ст(ъі)мъ оцемъ ·р꙯ꙁ꙯· събравшем [no final jer] сѧ· на стѣмъ ї велицѣмъ сборѣ· [lexicon: съньмъ vs. съборъ]

September 16 (calendar date illegible or omitted)

[S] Стрстъ· стѫѧ мницѧ ефимиѧ 

September 17

стс҃тъ [cf. Mirchev and Kodov стрстъстъ, sic] [S] стъ[______]· [__]|ралабиѣ  ї [S] свѧщен[_] [cf. Mirchev and Kodov свѧщениѡ] мѫк мирон·

September 18

страстъ [S] ст(ъі)ѧ теѡдор(ъі)· и [S] мѫченик семеон· епїскп·

September 19

Памѧ [S] іс навгиин· и [SS] [S] стом мк трофим· [S] дородомент· [for доромед] и [S] саватию 

September 20

Стрстъ [SS] ст(ъі)хъ мкъ· [S] евстатїю· и [S] теѡпистиї· и чѧдома ею· [S] агапиѣ: и [S] ѳеѡписта 

September 21 (date illegible)

[_]трстъ [S] [probably; saint's name inadvertently omitted] стом кюпр епск· и [S] семеѡн ѫж(ъі)цѣ· [cf. Mirchev and Kodov ѫжицѣ] гн и [E] свѧтение [cf. Mirchev and Kodov свѧщение] [S] [Spasskij cites Nevostruev in identifying this martyr Menas as the namesake of the church] стм минѣ 

September 22 (date illegible)

[E] [S] [_]тѣи бци· въ хрсѡполи· и [SS] ст(ъі)мъ мѫченикомъ [S] приск· и [S] мартин· и[S] никола::

September 23

[E] Ново лѣто· и [E] ꙁачѧтие [S] иѡа· кр|стителѣ·

September 24 (date illegible)

[S] [_]трстъ ст(ъі)ѧ провомницѫ [sic, for прьво-][__]кл(ъі)·

September 25

[_____] [S] Стаго мка· рѡмана· и [S] їѩ· града винъꙁанТиїска· при савори ц҃ри· перъсъстѣ· ї [S] стго панфот · [for пафнт]

September 26

[E] Прѣставение [S] иѡа· бгословца

September 27 (date illeg. or omitted)

[SS] памѧтъ ст(ъі)хъ· мѫченикъ [S] калистрата [SS] држ|ин его· числомъ ·ф·ч꙯· при ди[____]итиѣнѣ цр҃и 

September 28

[SS] [_______] мѫченикъ [_______]лнтина· [S] алфиа· [S] александра· [S] [__]симъі· [S] нїкона [_______] тъжде [cf. Mirchev and Kodov мъжде, sic] цри 

September 29 (date illeg.)

[SS] Стр[__]ъ стю мк [S] [text illeg.] и [S] дормѣдонтѣ· и [S] прпдбнаго оц꙯а кюриѣка· ѡшелца·

September 30 (date illeg.)

Стрстъ [S] стаго глигорѣ· архиепискпа· велик(ъі)ѧ армениѧ· и [SS] [S] римпскѧ· и [SS] држин(ъі) еѧ· при диоклитиѣнѣ цри· и при цри перстѣ· артаванѣ· снѣ· аласури брат сѫщ· кюр цр арменъск· лъстиѫ биенъ б(ъі)стъ·

October 1

[S] [____] стаго·аптла а[__]нїѧ· епскпа· дамаскова· поставенъ б(ъі)въ апстл(ъі)· дамащѣнинъ сѫи· съ апостла павла· повѣданиемъ бжиемъ крсти· и приведенъ б(ъі)въ къ лїкинию кнѧ· по многах мѫках· камениемъ [no word-final jer on these two preceding words] побиен  б(ъі)стъ 