Medieval Slavic menologies


Maintained by: Cynthia M. Vakareliyska (vakarel@uoregon.edu) and David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2018-05-27T18:30:20+0000


As.xml

09/01

[E] начѧто инд|ктоу и [E] но лѣ И ПАМѨ [S] ПРѢНАА сумеона стлън  · и [SS] к женамъ· · и [E] великоумоу присмоу· (Graecism, probably, for εμπρησμου)

09/02

[S] стаа мка маманта[SS] (As omits Aithalas) [S] иоульѣна· (probably for иоуниѣ) [S] филипа· и [S] теодотиѩ·  и [SS] стмъ оцмь намъ· црѣ града· [S] иоаноу постьникоу и [S] павлоу новоуоумоу·

09/03 (09/03 )

[S] стаа стлѣ мка антіма еппа никомі  ·· и [S] стыѩ мцѧ васиѩ 

09/04

стхъ мкъ· · [S] (or perhaps Bishop Babylas of Antioch, also this date?) въавилѣ·[S] иеремионі· и [S] теодорѣ· (also En, CB and Oh; perhaps a feminization of this Theodore) и [S] стмоу прркоу мисеоти  ·· (probably for моисею)

09/05

[S] стаго пррка захариѩ· оца иоа прдчѧ крслѣ

09/06

[S] стааго мка евдоксіа· [S] харитона

09/07 (this calendar date omitted)

this date's listings omitted

09/08

[E] Родство [S] стыѩ гжда бцѧ

09/09

[SS] стоую праведъникоу [S] акима и [S] аннъи

09/10 (this date omitted, apparently)

09/11

[E] поклонѥни дрѣвоу чеи· и [S] стааго автонома·

09/12

[S] стааго мка корната еппа конска

09/13

[E] въ поклонение ченоумоу дрѣвоу

09/14

[E] в[___]в[__]ніе чена ж[__]творца к[___]та гнѣ

09/15

[S] стааго мка никіты· · и [E] [S] обрѣтение мощемъ стаа мка стефа· и [E] [S] па стмъ оцмъ· събьравъшиимъ сѧ въ стѣмъ и вьселенстъ съборѣ

09/16

[S] стъиѩ мцѧ ефіміѩ

09/17

[SS] (probably) [S] стааго евлампіа и [SS] (probably Charalampius and Agathoclea) инѣхъ

09/18 (this calendar date omitted)

09/19 (this calendar date omitted)

09/20

[SS] стъихъ мкъ [S] евстатіа· и жены его· и сновоу· [S] теопистиѩ· и [SS] [S] теописта и [S] агпіѣ 

09/21 (this calendar date omitted)

09/22

[SS] стъих (no final jer) мкъ [S] фокъи и [SS] (perhaps referring to Priscus, Martin, and Nicholas, also this date?) дроужінъи е

09/23

[E] Ново лѣто и [E] зачѧтие [S] иоаноу крстителю

09/24

[S] стра стъиіѧ пръвомцѧ апо|лы ѳеклъи·

09/25

[S] стаго мка· рома и [S] чрънца пафнота· и [S] прнъиіѧ ефросінъи нареченъиѩ имемь мѫжскомъ змараздь

09/26 (numeral omitted)

[E] прѣставление [S] стааго иоана бословца· евћлста

09/27 (this calendar date omitted)

09/28 (this calendar date omitted)

09/29 (this calendar date omitted)

09/30

[S] стааго свномка грігориа архиеппа великъиѩ армениѩ·

10/01

[S] стаа апла ананиѩ· еппа дамаскова· и[SS] [S] мка аретъи[SS] дроужинъи его· и [S] мка домьніна· и [S] памѧт· (no final jer) прнааго романа· сътворшааго пѣ съвичнаа

10/02

[SS] [S] стаа мка еппа куприѣна·[S] иуст|инъи· (or и уст|инъи) дѣвъи

10/03

[S] стаа оћца наго мка дионисіа· | ареопаћіта

10/04 (this calendar date omitted)

10/05 (this calendar date omitted)

10/06

[E] мние [S] стаа апла ѳомы·

10/07

[SS] стоую мкоу [S] серћѣ и [S] вакха·

10/08 (this calendar date omitted)

10/09 (this calendar date omitted)

10/10 (this calendar date omitted)

10/11

[SS] стхъ оць на архппь црѣ града·: [S] нектариа[S] арсака· [S] адика и [S] ссина· (or иссина) и [E] [SS] стхъ оць на т м ж· жго же снма· бъившааго вь никеи вторицеѭ·

10/12 (this calendar date omitted)

10/13

[SS] (As substitutes Anaul/Paul for Agathodorus and Agathonice; see also Os) стх (no final jer) мк: (no final jer) [S] папоула [S] распа (for карпа, probably) ·[S] анавла· (likely for павла; as in Os:, As has both Papylus and a companion Paul) и [SS] (likely referring to Agathodorus and Agathonice) дроужинъи и

10/14 (this calendar date omitted)

10/15 (this calendar date omitted)

10/16 (this calendar date omitted)

10/17 (this calendar date omitted)

10/18

[S] стааго апла евћлста· лоукы 

10/19 (this calendar date omitted)

10/20 (this calendar date omitted)

10/21

[SS] стъих (no final jer) мкъ [S] дасиѣ[S] гасіѣ и [S] зотика· и [S] прнаго оца на илариона 

10/22 (this calendar date omitted)

10/23

[E] [S] стаа апла иѣкова брата гнѣ· 

10/24 (this calendar date omitted)

10/25

[SS] стоую мкоу [S] маркиана и [S] мартоуриа· и [S] павла исповѣдьника· и [S] стаа мка нестора въ солоунѣ и[SS] [S] мка оуара· и [SS] бъивши ж сь ним (no final jer) стхъ·

10/26

стра [S] стаа мка дімітріа· іже въ солоунѣ

10/27 (this calendar date omitted)

10/28 (this calendar date omitted)

10/29 (this calendar date omitted)

10/30

[SS] стхъ мкъ [S] зинова и [S] зиновиѩ сестръи его· и па [S] куриака патриарха· и [S] прнаа оца павла великаа постьника· (per Spasskij)

10/31 (this calendar date omitted)

11/01

[SS] стоую чюдотворцю безмездьнікоу [S] козмъи· и [S] даміана·

11/02

[SS] (As specifies only Acindynus by name) [S] стаго акундіна·· и [SS] дроужины его·

11/03 (this calendar date omitted)

11/04 (this calendar date omitted)

11/05 (this calendar date omitted)

11/06

[S] стааго павла исповѣдьника

11/07

[SS] стъихъ мкъ[S] антона (masc. for fem. ) и [S] родітелю его· (masc. for fem.) и [SS] стъих (no final jer) мкь іже въ мелітини ћв·

11/08

[E] сьнемъ (lexicon: сьньмъ vs. съборъ) [S] арханћла михаи·: и [S] прнѣи матронѣ

11/09 (this calendar date omitted)

11/10 (this calendar date omitted)

11/11

[SS] [S] стаа мка менъи и [S] виктора и [S] вікента·

11/12 (this calendar date omitted)

11/13

[E] покои [S] стаа оца на иоана златооустааго··

11/14

[S] стаа апла филипа·

11/15

[E] [S] стааго иѣкова апла брата стаго иоана евћста·· и [SS] стъих· (no final jer) исповѣдьни· [S] гоуриѩ[S] самонъи и [S] авива·

11/16

[S] стаго апла евћста··· маѳеа·

11/17

[S] стааго глигориа чюдотворца неокесариѩ

11/18

[S] стаг (for стааго) мка платона·

11/19 (this calendar date omitted)

11/20

[SS] (As omits Alexander) стъи оць нах· архппъ бъивших (no final jer) цри градѣ· [S] максимиана[S] прокла· [S] анато|илѣ и [S] ћенада· и [S] стаа глигора новаго чютвор

11/21

[E] вънесение въ црквъ [S] стѣи бци·

11/22 (this calendar date omitted)

11/23 (this calendar date omitted)

11/24 (this calendar date omitted)

11/25

[S] стааго климента папежа (lexicon: папежа vs. попа) римска·

11/26

[S] ст҃ъиѩ мцѧ екатерины· и [E] (probably commemorating this church in Constantinople, as in CT) свние [S] стаго (no titlo) ћеорћиа

11/27

стра [SS] стъи мкь (pl. for dual) [S] козмы· и [S] дамиана· о аравиѩ· и [S] стаго мка иѣкова персѣнина·:

11/28 (this calendar date omitted)

11/29 (this calendar date omitted)

11/30

[S] стааго апла андреѩ

12/01

[S] стаа прка наоума·

12/02 (this calendar date omitted)

12/03 (this calendar date omitted)

12/04

[S] стъиѩ мцѧ варваръи

12/05

[S] стаго оца наго прнаго поустъини наставника боносца савъи

12/06

[S] стааго оца наго чюдотворца ніколъи·

12/07 (this date omitted)

12/08

12/09

[E] зачѧтие [S] стъиѩ аннъи· [S] бцѫ·

12/10 (this calendar date omitted)

12/11 (this calendar date omitted)

12/12

[S] стаго оца на спіридона еппа и [S] прнаго оца данила стлъ| пьника

12/13

Въ б не прѣжде родства хва· [SS] (specified for second Sunday before Christmas; see also Os) памѧ прркмъ [SS] стъи мкъ· [S] евстратіа· [S] евсеснта· [S] евћена· [S] мьрдара· и [S] ореста··

12/14

[SS] [S] стаа турса[S] левка·[S] калиника· и [SS] стоую мкоу [S] филимона· и [S] аплона

12/15 (this calendar date omitted)

12/16 (this calendar date omitted)

12/17

[SS] [SS] стъихъ тріи отрокъ· [S] ананиѩ· [S] азариѩ [S] мисаила· и [S] данила прка: не прѣжде рождства хва· вь нѭже бываетъ [SS] (specified for Sunday before Christmas) па стъимъ оцмъ· [S] авраамоу и [S] исаакоу [S] иаковоу

12/18 (this calendar date omitted)

12/19 (this calendar date omitted)

12/20

[S] стааго боносьца игьнатиа

12/21 (this calendar date omitted)

12/22

[S] стъиѩ мцѧ анастасиѩ 

12/23

[SS] стъихъ мкъ і· іже в крітѣ· и [S] прнаг· (for прнага) стлѣ нигонта (for нифонта )

12/24 (misnumbered as 12/25)

[E] вь навечерие родства хва  ·

12/25

[E] Родство га наго исха·:

12/26 (12/26 )

[E] сънемъ (lexicon: сънемъ vs. съборъ) [S] стъиѩ бцѧ·

12/27

[S] стаго пръвомка архидиѣкона стефа  ·

12/28

[S] стаго оца наго ѳеодора архиеппа цри градѣ·

12/29

[SS] стьи· мадъне избиенъихъ ха ради въ виѳлееми иродомъ

12/30 (this calendar date omitted)

12/31 (this calendar date omitted)

01/01

[E] Обрѣзание осм|дьневное га нае исха· и [S] ста (for стаа) оца наше стлѣ векіка басилиа (orthography: Latin b for Greek v) кесари·:

01/02

[S] стаа селивестра папежа римска· (Saturday and Sunday before Epiphany follow this listings)

01/03 (this calendar date omitted)

01/04 (·this calendar date omitted)

01/05

[E] Наверие стаа боавлениѣ·

01/06

[E] стое боавление га наго исха (Saturday and Sunday after Epiphany follow this listing, as in CT)

01/07

[E] сьнемь (lexicon: съньмъ vs. сьборь) [S] стааго иоана· крстлѣ·:··

01/08

[S] стра стоую мкоу теофила диакона·

01/09 (this calendar date omitted)

01/10 (this calendar date omitted)

01/11

[S] стаа ѳеодосиа·

01/12 (this calendar date omitted)

01/13 (this calendar date omitted)

01/14

[SS] стъихъ оць нахъ и мкъ избіенъи на синаистѣи горѣ

01/15 (this calendar date omitted)

01/16

[E] цѣловани и покланѣние верига [S] стаго апла петра··

01/17

[S] стаго оца на прнаго антониѣ· наставьника поустынико·

01/18

[SS] стоую оцю наю [S] аѳасиѣ и [S] курила архппа александриѩ·

01/19 (this calendar date omitted)

01/20

[S] прнаго оца на еутумиа·

01/21

[S] стаго мка неофита·

01/22

[S] ста апла тімоѳеа·

01/23

[S] стаго мка климента· еппа анкурска·

01/24 (this calendar date omitted)

01/25

Па· [S] стаа оца наго· глігора бгословца· еппа бъивша назнанзии·

01/26 (this calendar date omitted)

01/27

[SS] стъи мкъ [S] ананиѩ прозвутера и [S] петра ключарѣ· и [SS] инѣ з воин· и [E] възвращение мощем· (no final jer) [S] стаго иоана златооўста·

01/28

[S] стаа оца на ефрема сурѣнина·

01/29

[E] па взвращениѣ· мошемъ· [S] свномка боно игьнатиа·:

01/30

[E] обрѣтение ченъи мощии [S] стаа климента· папежа римска

01/31

[SS] стоую чютворцю [S] кура[S] иоана·

02/01

[S] стра стаго мка трифона·

02/02

[E] сьрѣтение га на исха·

02/03 (-2/03)

[S] стаго сумеона боприемца:

02/04 (this calendar date omitted)

02/05 (this calendar date omitted)

02/06 (this calendar date omitted)

02/07 (this calendar date omitted)

02/08 (this calendar date omitted)

02/09 (this calendar date omitted)

02/10 (this calendar date omitted)

02/11

[S] стаго свномка власиѣ·:

02/12 (this calendar date omited)

02/13 (this calendar date omited)

02/14

[S] стааго оца на курила философа··

02/15 (this calendar date omitted)

02/16

[SS] стъих (no word-final jer) мкъ· [S] памфила[SS] [S] оуалента[S] павла и[S] порфила (for порфириꙗ) [S] селевка· [S] иоул|ана (or и оул|ана) и [SS] инѣхъ· ·

02/17

[S] стаго мка· ѳеодора·

02/18 (this calendar date omitted)

02/19 (this calendar date omitted)

02/20 (this calendar date omitted)

02/21 (this calendar date omitted)

02/22 (this calendar date omitted)

02/23

[S] стаго свномка полукарпа·

02/24

[E] обрѣтение гла [S] стааг (for стааго) иоана прчѧ·

02/25 (this calendar date omitted)

02/26 (this calendar date omitted)

02/27 (this calendar date omitted)

02/28 (this calendar date omitted)

02/29 (this calendar date omitted)

03/01 (this calendar date omitted)

03/02 (this calendar date omitted)

03/03 (this calendar date omitted)

03/04 (this calendar date omitted)

03/05 (this calendar date omitted)

03/06 (this calendar date omitted)

03/07 (this calendar date omitted)

03/08 (this calendar date omitted)

03/09

[SS] стъихъ к мкъ

03/10 (this calendar date omitted)

03/11 (this calendar date omitted)

03/12 (this calendar date omitted)

03/13 (this calendar date omitted)

03/14 (this calendar date omitted)

03/15 (this calendar date omitted)

03/16 (this calendar date omitted)

03/17 (this calendar date omitted)

03/18 (this calendar date omitted)

03/19 (this calendar date omitted)

03/20 (this calendar date omitted)

03/21 (this calendar date omitted)

03/22

[S] стаго оца на томъи арпа· црѣ гра

03/23 (this calendar date omitted)

03/24

[E] навече благовѣщениѣ

03/25

[E] Благовѣщение [S] стѣи бці марии 

03/26 (this calendar date omitted)

03/27 (this calendar date omitted)

03/28 (this calendar date omitted)

03/29 (this calendar date omitted)

03/30 (this calendar date omitted)

03/31 (this calendar date omitted)

04/01 (this calendar date omitted)

04/02 (this calendar date omitted)

04/03 (this calendar date omitted)

04/04 (this calendar date omitted)

04/05 (this calendar date omitted)

04/06

[SS] стъи мкъ ри· іе в персѣ: и [S] па ста оца на евтуха архппа цри гра: (lexicon: цри гра vs. констанътина гра ) и [E] па оусьпениѣ [S] прна оца наго· меѳодіа· архпа бышнѧѩ моравъи· бра прго курила философа

04/07 (this calendar date omitted)

04/08 (this calendar date omitted)

04/09 (this calendar date omitted)

04/10 (this calendar date omitted)

04/11

[S] ста антима 

04/12 (this calendar date omitted)

04/13 (this calendar date omitted)

04/14 (this calendar date omitted)

04/15 (this calendar date omitted)

04/16 (this calendar date omitted)

04/17 (this calendar date omitted)

04/18 (this calendar date omitted)

04/19 (this calendar date omitted)

04/20 (this calendar date omitted)

04/21 (this calendar date omitted)

04/22

[S] прна ѳеора сиот·

04/23

[S] стааго великаго мка ћеорћиа

04/24 (omitted)

04/25

[S] ста апла евћліста марка·

04/26

[S] свномка василіа еппа амасиска·

04/27 (this calendar date omitted)

04/28 (this calendar date omitted)

04/29 (this calendar date omitted)

04/30

[S] апла иакова:

05/01

[S] стаго прка иеремиѩ·

05/02

[S] ст аѳанасиа еппа·

05/03 (this calendar date omitted)

05/04 (this calendar date omitted)

05/05 (this calendar date omitted)

05/06 (this calendar date omitted)

05/07 (this calendar date omitted)

05/08

[S] стаго апла бословца ећвліста иоана  ·

05/09

[S] стаго прка исаиѩ· и [S] мка хрстофора·

05/10 (this calendar date omitted)

05/11

[S] стаго мка мокиа·

05/12 (date numeral inadvertently omitted)

[S] ста оца наго епифаниа·

05/13 (this calendar date omitted)

05/14

[S] ста пахомиѣ [S] исидора:··

05/15

[S] стаго оца наго стлѣ ахиліа:

05/16 (this calendar date omitted)

05/17 (this calendar date omitted)

05/18 (this calendar date omitted)

05/19 (this calendar date omitted)

05/20 (this calendar date omitted)

05/21

па [SS] [S] стоумоу и велимоу благовѣрно· констатиноу цю· и [S] мтре его еленъи·

05/22 (this calendar date omitted)

05/23

[S] ста сумеона бъившаго на дивнѣи горѣ·

05/24 (this calendar date omitted)

05/25 (this calendar date omitted)

05/26 (this calendar date omitted)

05/27 (this calendar date omitted)

05/28 (this calendar date omitted)

05/29 (this calendar date omitted)

05/30 (this calendar date omitted)

05/31 (this calendar date omitted)

06/01 (this calendar date omitted)

06/02

[S] стаго никифора патриарха· црѣда· и [S] стаго еразма еппа

06/03 (this calendar date omitted)

06/04

[S] стаго оца наго мітрофана архпа црѣ (lexicon: црѣ vs. костантина) града

06/05 (this calendar date omitted)

06/06 (this calendar date omitted)

06/07 (this calendar date omitted)

06/08

[SS] [S] стаго мка никандра[S] маркіана· и [E] [S] стаго мка ѳеодора воина на встоцѣ ··

06/09 (this calendar date omitted)

06/10 (this calendar date omitted)

06/11

[SS] стоую аплоу [S] варѳоломеа и [S] варнавъи· и [S] стаго оца на поустъинника онофриа·

06/12 (this calendar date omitted)

06/13 (this calendar date omitted)

06/14

[S] стаго пррка елисеа·

06/15

стра [SS] стхъ мкъ [S] вита и [S] модеста пѣстоуна его· и [S] крстаницѧ бабъи его·

06/16 (this calendar date omitted)

06/17 (this calendar date omitted)

06/18 (this calendar date omitted)

06/19

[S] стаго апла тадѣа·

06/20 (this calendar date omitted)

06/21 (this calendar date omitted)

06/22 (this calendar date omitted)

06/23 (omitted)

06/24

[E] Рождьство [S] стааго иоа прчѧ крс 

06/25 (this calendar date omitted)

06/26 (this calendar date omitted)

06/27

[S] ста оца на курила архппа александрьска· :

06/28

[E] обрѣтение мощии [SS] [S] кур¯[S] иоа:

06/29

[SS] стоую връховноую аплоу· [S] петра и [S] павла 

06/30 (this calendar date omitted)

07/01

[SS] стоую безмездьникоу ·[S] козмы · и [S] дамиана 

07/02

[E] положение честънъиѩ и стъиѩ ризъи [S] стъиѩ бцѧ

07/03 (this calendar date omitted)

07/04 (this calendar date omitted)

07/05 (this calendar date omitted)

07/06 (this calendar date omitted)

07/07 (date numeral inadvertently omitted)

[SS] стъи мкъ [S] еоустата[S] полукарпа· и [S] еоуваћѣ· и [SS] инѣхъ·

07/08

[S] стаго мка прокопиа·:

07/09 (this calendar date omitted)

07/10 (this calendar date omitted)

07/11 (-7/11)

[S] стаго мка маркиана· и [S] стыѩ ефиміѩ·

07/12 (this calendar date omitted)

07/13 (this calendar date omitted)

07/14 (this calendar date omitted)

07/15

[SS] [S] стаго мка курика· и [S] оулитъи (or иоулитьи) мтре его

07/16

[E] сьнмь (lexicon: съньмъ vs. съборъ) [SS] стъихъ оць іе въ халкидонѣ· хћ

07/17 (this calendar date omitted)

07/18 (this calendar date omitted)

07/19 (this calendar date omitted)

07/20

[S] стаго прка илиѩ· ·

07/21 (this calendar date omitted)

07/22 (this calendar date omitted)

07/23 (this calendar date omitted)

07/24 (this calendar date omitted)

07/25

[E] оусьпение [S] стъиѩ аннъи· мтре бгчинъи· и [S] стъиѩ евпраксиѩ· и [S] прнъиѩ олумпіадъи·

07/26 (this calendar date omitted)

07/27

[S] стаго пантелеимона мка и [S] стаго стлѣ оца наг (for наго) климента еп|скпа величскаго

07/28 (this calendar date omitted)

07/29 (this calendar date omitted)

07/30 (this calendar date omitted)

07/31

и [E] свние цркве [S] стъиѩ бцѧ· ѣже въ влахерна· и [E] поклонение ченоумоу и жівотворѧщоумоу крстоу хвоу· ·

08/01

[SS] стъих (no word-final jer) макавеи·

08/02 (this calendar date omitted)

08/03 (this calendar date omitted)

08/04 (this calendar date omitted)

08/05

[S] стаго мка еоусігна·

08/06

[E] прѣображение |  га наго иуха ··

08/07 (this calendar date omitted)

08/08 (this calendar date omitted)

08/09 (this calendar date omitted)

08/10 (this calendar date omitted)

08/11 (this calendar date omitted)

08/12 (this calendar date omitted)

08/13 (this calendar date omitted)

08/14 (this calendar date omitted)

08/15

[E] оусьпение [S] прстъиѩ влдчцѧ нашеѩ бцѧ

08/16 (this calendar date omitted)

08/17 (this calendar date omitted)

08/18

[SS] стоую мкоу [S] флора и [S] лавра·

08/19 (this calendar date omitted)

08/20

[E] [S] стаго апла тадеа· и [S] прока самоилѣ

08/21 (this calendar date omitted)

08/22

[S] сг· (for сго) агатоника··

08/23 (this calendar date omitted)

08/24

[S] стаго оца наго калиника·

08/25

[S] стаго апла тіта еппа· оучени велика апла павла· и [SS] (As omits Gennadius and John) стоую оцю наю архппоу црѣ гра [S] ефифана (for епифана) и [S] минъи·

08/26

[SS] [S] ста мка аддриана· и [SS] іже съ нимъ ив· и [S] женъи его наталиѩ

08/27 (this calendar date omitted)

this date's listings omitted

08/28 (this calendar date omitted)

this date's listings omitted

08/29

[E] усѣкновение [S] стааго иоана прдчѧ и крстлѣ  въ тжде де [SS] па стмъ іже на строумици·: [S] тімотеоу [S] теодороу[S] евсевию и [SS] дроужинѣ их· (no final jer) и [S] стѣ ѳеодорѣ сонѣнъини 

08/30

[S] ста свномка филонда· (for филонида)

08/31

[E] вьложение· поѣса ченааго [S] прстъиѩ бцѧ лежѧщааго въ стѣ кравии· въ халкопратіихъ·