Medieval Slavic menologies


Maintained by: Cynthia M. Vakareliyska (vakarel@uoregon.edu) and David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2018-05-27T18:30:20+0000


Ban.xml

09/01

НЧѦТЬ (МЦ)Е(МЬ)· СЛВЕС(НЬ)IКѸ ИМѢѪ ВСѪ СЛОУЖБѪ ПО ИСТИНѢ· [E] начѧтькь· ѥндиктоу. и памѧ· [S] прѣпобномꙋ· Семеѡнꙋ стльпникоу. и [E] великомоу сьньмоу· (lexicon: съньмъ vs. съборъ) [S] Virgin Mary и [S] стьіхь ·м· жень.

09/02

[S] Памѧ стго маманта.

09/03 (09/03 )

[S] Стго мнка ан(ти)ма. ѥппа.

09/04

Памѧ [SS] [S] стго вавоульі. и [SS] младеньцемь ѥго. [S] ѥрминѣ и [S] теодорѣ. (also C, As, Strum, and Oh; perhaps a feminization of this Theodore) и [S] памѧ моисею прркоу.

09/05

[E] ꙋбиѥниѥ[S] стго захариѫ. ѡца кртлева.

09/06

[S] стрть стго мчнка харитона. и [E] сьборь [E] [S] архнгла михаиа вь анаполѣ. и [E] сщниѥ [S] стѧѫ бцѫ. вь храмѣ [S] стьіѫ анньі.

09/07

[S] Памѧ стго созоньта.

09/08

[E] рожьство[S] стѫѫ бцѫ.

09/09

Памѧ [SS] [S] акимоу и [S] ꙗнньі (orthography: initial ꙗ for а; also C)

09/10

[SS] Памѧ стхь мнкь. (masc. for fem. мць; with C) [S] ноумьфодора. (masc. for fem. ноумьфодоры; with C) [S] митродора. (masc. for fem. митродоры; with C) и [S] [__]ннодора. (sic, double м; masc. for fem. минодора, with C; first two letters illeg.)

09/11

[S] памѧть прѣпбномꙋ (sic, should be мнкь 'martyr', not 'Venerable'; also C) автоноу (for автономоу) и [E] поклонение честномꙋ дрѣвоу.

09/12

[E] вь поклонениѥ чтномоу дрѣвоу. и [S] стго коньдра. (Also DC2, Cur)

09/13

[E] вь поклонение чтнаго дрѣва.

09/14

[E] вьзвижениѥ честнаго и животворѧщаго крта.

09/15

[S] Стрть сщномченика никитьі.

09/16

[S] Стѣи прѣхвалнѣи мнцьі ѥфимии. и [S] памѧ стомꙋ мартинꙋ. папѣ римьскоу.

09/17

[S] Стрть стго мчника. и (sic) харламьпиꙗ.

09/18

Памѧ [SS] [S] стыѧ софониѫ и [SS] чѧ ѥѫ.

09/19

[S] (perhaps Susanna the Deaconess, Virgin Martyr of Palestine, this date) стрть. стьіѧ (no titlo) мницѫ. тꙋрьскьіѧ соусани.

09/20

[SS] Стрть стьіхь мнкь. [S] ѥвьстаѳеса. (Graecism or Latinism: -es-, with C) и [S] стеописти. (extraneous initial с) и [SS] чѧдоу ѥѫ.

09/21

Стрть [S] стго мника фокьі. и [SS] (this saint set is interrupted before Martin's entry by the Dedication of the Church of the Virgin Mary at Blachernai) [S] прискоу и [S] николаоу. и [E] (no descriptive text) (probably the reference in CT to the Church of the Virgin at Blachernai, next to the Church of Ss. Priscus, Martin, and Nicholas, on the next day) [S] бцы вь влахернахь.[S] иѡнѣ (or possibly Jonah the Miracle Worker/the Sabbaite, priest; see next date Prophet Jonah again) и [S] мартиноу.

09/22

[S] Стго пррка ионьі.

09/23

[E] (not in the CT, but an archaic entry) Мца сего ново лѣто. и [E] зачѧтиѥ [S] стыѫ ѥлисаветы. и [S] прчеѧ.

09/24

[S] Стѧѫ мнцѫ теклы.

09/25

стрть [S] стго мника пафитиа. (for пафноутиа; note also C панфотиѧ; both C and B have 'martyr' for 'confessor') и [S] романа. (in CT1 6, according to Spasskij) и [E] памѧ трѫса. на поле исходѧть. (fragment from CT1 textual formula; see also C, 882)

09/26

[E] Прѣставление [S] апла. їѡа. бгословца.

09/27

[S] стрть стго мника калистра.

09/28

[S] памѧ ца ншего харитона.

09/29

[S] памѧ стго кириꙗка. иже вь корентѣ.

09/30

[S] памѧть стго глигориꙗ. вь армени.

10/01

Памѧ [S] стого ананиѫ. апла. и [S] рома. пѣвца свитко.

10/02

[SS] [S] свщномникоу киприꙗноу. и [S] стѣи мнїцы оустинѣ.·

10/03

[S] памѧ. стомꙋ. свщномчникоу. диѡинсию арепагьітꙋ. ѥпкипоу антинеискоу.

10/04

[S] папѧ (for памѧ) свщеномнїкꙋ. петроу капетольскомꙋ.

10/05

[S] Стрть стго ѥппа савина. и [S] стѣи мальхоѳи.

10/06

[S] стрть стго апла ѳомы.

10/07

[SS] стрть стою мкоу. [S] сергию и [S] вакьхоу.· и [E] памѧ великаго ссизма. (Graecism: сизма vs. трѫса; also C сизма)

10/08

[S] памѧ прѣпбньіѧ пелагиѧ.

10/09

[S] памѧ стго иꙗкова альфеѡва.

10/10

[S] стго евьламьпиꙗ.

10/11

[E] ꙋспение[S] стьіѫ зинаидьі. и [SS] (C and B insert Gennadius into this group) памѧ стьіхь ѡць. па(тр)иꙗрьхь. [S] нектасию. (for нектарию) [S] арьсакию.[S] генадию[S] аттикꙋ.[S] сисинию и. [E] памѧ сто (for стго) сьбора иже вь никеи.

10/12

[SS] памѧ стыхь мкь [S] провꙋ и [S] тарха (for тараха; also C тархоу) и [S] андроникоу.

10/13

[SS] [S] Стго ка[р]па и [S] папоула и [S] (C and B have Trophimus in place of Agathodorus; Agothonice is omitted) трофима.

10/14

Памѧ [SS] [S] стго мка иазариа. (for назариа) и [S] протасиꙗ [S] герьвасиꙗ и [S] ѥльсию· ( кельсию; ю is in red ink, a scribal correction from an illegible letter) и [S] прѣпбньіѫ пѧткьі

10/15

Памѧ [S] стго сиѧ. и [S] мкоу лоукианоу.

10/16

[S] Памѧ стго мка лаггина (for (C) логгина)

10/17

[S] Стого ца ншего мамьі

10/18

[S] Стрть стго апла еулїста лоукьі

10/19

Памѧ [S] иѡилѣ пррка и [S] ѡца (no titlo) ншего иѡана рильскаго

10/20

[S] Стго мка артема.

10/21

[S] памѧ стомꙋ цоу ншемꙋ илариѡнꙋ.

10/22

[S] стго ца ншего аверьгиꙗ.

10/23

памѧ [S] стомꙋ аплоу. иꙗковꙋ броу гню вь тьиже днь [E] свщние цркви вь ѥрлмѣ. (with C; appears to refer to Church of St. James at Chalkoprateia, but this phrase is actually a description of the lection)

10/24

памѧ [S] стго прокла архиѥпкпа. костаньтина гра. и [S] стго мка аретьі.

10/25

Памѧ [SS] [S] стомꙋ маркиꙗноу. и [S] мартоурию. четьцоу и пѣвцоу. и [S] стѣи мнцы тавитѣ.

10/26

[S] Стго мка димитриа. и [S] василию. и [E] великомꙋ сисмꙋ. (Graecism, with C: сисмоу for трѫсоу)

10/27

Памѧ [S] стго мка неѡстора (with C, for нестора) и [S] стѣи мцы капетꙋлѣ. (with C, for капетꙋлинѣ)

10/28

[S] Памѧ стго тереньтиꙗ

10/29

[SS] стьіхь апль [S] петра и [S] павла[S] іѡноу кртлю и [S] стета. (for стефана) и[SS] [S] козмѣ и [S] дамиꙗна.·[SS] (probably refers to early CT listing of a synaxis for all the above saints, plus Apostle Barnabas, Patriarch Joseph, and Cleophas, Trophimus, Dorymedon, "and their companions") нѣхь (for инѣхь) многь и [S] стѣи анастасии.

10/30

[S] (with CT P) Стго мка маркиꙗна. архїѥпкпа и [SS] [S] стго мка зиновиѣ. и [S] зиновиѫ.

10/31

Стрть стьіхь мкь. [S] епимаха[S] ираклѣ[S] леонтию философоу. и [S] германоу

11/01

памѧ [SS] стою бесребрьникоу [S] козмѣ и [S] дамианоу. и [S] стѣи мци кюреси (for кюриꙗкы)

11/02

[SS] [S] Стрта стго мнка акеньдина. и [S] пигасиа [S] атониа [S] ельпидифора [S] аподиста. (for анемподиста)

11/03 (11/03 )

памѧ [SS] [S] стго акепсима.[S] аньѳали (for аиѳали) и [S] исифа. (for иѡсифа; also C сифа) и [S] стыѫ пеТретѧ. (for перпетѧ)

11/04

[S] стго никаньдра ѥпкпа моурьска и пресвитꙋра.

11/05

[S] памѧ стго малактона· (with C млатона, for галактона)

11/06

[S] стго павла исповѣдника архѥпкпа костань(ти)на гра

11/07

[SS] Памѧ стыхь мкь .лг. иже вь мелетинии·

11/08

[E] Сьборь [S] архнгла михаила и [E] [S] стмꙋ бгословцꙋ іѡнꙋ. и [S] мкоу иоулианꙋ. · и [S] прѣпбнѣи матронѣ

11/09

памѧ [SS] [S] стго нисифора и [S] порфꙋриꙗ.

11/10 (11/09)

[S] памѧть ѡреста.

11/11

[SS] стрть [S] стго мка мины · и [S] викториꙗ и [S] викендиа.

11/12

Памѧ [S] прѣпбнаго ца ншего архиепкпа алексѧдрьска. (orthography: with C, ѧ for Gr an) іѡа мтиваго [S] аѳанасиꙗ.

11/13

[E] Ѹспение (C; cf. CT, Bas 'exile') [S] іѡана златооустаго

11/14

[S] Стрть стго филипа апла и [S] памѧ стго томы патриарха

11/15

Стрть [E] [S] стго апла иꙗкова бра іѡа бгословца. и[SS] стыхь исповѣдни. [S] гоуриѧ и [S] самона и [S] авива.

11/16

[S] Стрть стго апла ѥулиста маѳеа.

11/17

[S] Памѧ стго глигориꙗ чотворца ѥпкоупа (cf. Dogramadzhieva and Rajkov ѥпкпа) ´вь кесарии

11/18

[S] стго платона мка и [S] романа. и [S] зарариѧ. (for ꙁахариꙗ)

11/19

[S] Памѧ стомоу прркоу авидоу.

11/20

[SS] Памѧ це (for цемь) ншимь· архиепкоупомь. [S] мазимꙋ [S] ( CT1 P, Fa and Ox have Alexander; H does not) алезаньдроу. (orthography: з for ѯ, кс) [S] проклоу.[S] анатолѣ. [S] агенадѣ. ( with C агенадиѣ, for агенадѣ)

11/21

[E] Вьнесениѥ [S] стѣи бцы вь црквь· и [S] стѣи лиꙗнии. (for (C) ꙋлиꙗни)

11/22

[S] Памѧ стыѫ мнцѫ киликиѫ

11/23

[S] (probably; cf. Vakareliyska 2008(a, b) Gregory Nazianzen) Памѧ ца ншего глигориа.

11/24

[S] Памѧ стго мнка алексаньдра.

11/25

Памѧ [S] стго патриарха клименьта. и [S] петра алексьскадра· (orthography: а for Gr sequence an) и [S] стѫѫ мцѫ екатерины.

11/26

Памѧ [S] стго мнка меркоуриа. и [S] стго глигориа. и [E] (likely, considering the close relationship between C and B and CT1) сщение [S] стго геѡргиа. иже вь кападокии

11/27

[S] стрть стго мнка перьсѣнииа. (with C, omits saint's name)

11/28

[S] памѧ стго аринарха.

11/29

[S] стго мнка арамоньі (with C, for парамоны)

11/30

[S] страть стго апла аньдреꙗ.

12/01

[S] Стго пррка наоума. · и [S] стрть стго ца ншего архѥпкоупа нисима. ·

12/02

[S] Амьбакꙋма

12/03

[S] стго пррка софониѫ

12/04

Стрть [SS] [S] стыѧ мнцѫ варьвары и [S] оулиꙗниѫ (or иоулиꙗниѫ)

12/05

[S] Памѧ прѣпбнаго ца ншего савьі.

12/06

[S] Памѧ стго ца ншего никольі. ѥпкпа моурѣлоукиистѣ.[SS] (specified for Sunday before Christmas) прѣцемь.

12/07

[SS] [S] стго (cf. Dogramadzhieva and Rajkov ство) мнка приска[S] матрана. (also C, for мартина) и [S] николаоу. и [S] памѧ прѣпбномоу цоу ншемоу. амьбросию.

12/08

[S] памѧ ц҃а ншего софрониꙗ

12/09

[E] Зачѧ(ти)ѥ [S] стѣи ꙗннѣ (initial ꙗ for a) [S] бцеѫ.

12/10

[SS] Памѧть стымь мкомь [S] минѣ и [S] ѥрмогеноу. и [S] евьграѳоу. (for евьграфоу)

12/11

(calendar date is listed, but listings are inadvertently omitted)

12/12

[S] Памѧ прѣпбнаго ца ншего спиридона. чотворьца и епкпа кюпрьска.

12/13

[SS] Стрть стыхь мкь· [S] ѥвстратиꙗ и [S] вькентиа (for авксентиа; note also C на вьксеньтиѧ·) [S] ѥвгениа и [S] мардариꙗ.

12/14

[SS] Памѧ стыхь мкь [S] фꙋрсоу [S] левгию·[S] фимоноу и [E] памѧ великомоу сисмоу. (lexical Graecism: with C, for трѫсоу)

12/15

[S] стго левтериꙗ (with C, for ѥлевтериꙗ)

12/16

[S] пррка аггеꙗ

12/17 (12/18 listings for 17 and 18 Dec. are transposed)

[S] Памѧ стго мка севастиꙗна.

12/18 (12/17listings for 17 and 18 Dec. are transposed)

Памѧ [SS] [SS] стихь .г.хь тро [S] ананиѫ[S] азариѫ[S] мисаиль. [S] данила пррка

12/19

[S] стго мка понифаньдиа

12/20

[S] Стрть сщномика игнатиꙗ бгоносца.

12/21

[S] стѫѫ мцѫ оулианиѫ.

12/22

стрть [SS] [S] стго хрꙋсогона. и [S] стыѫ мнцѫ анастасиѫ. и [SS] (specified for the Sunday before Christmas) памѧ стыхь ць· [S] авра[S] иса[S] иꙗкова (or и ꙗковоу)

12/23

[SS] Стрть стыхь і. мкь иже вь критѣ и [E] на сщение цркви

12/24

[E] Вь наверие ржтва хва.

12/25

[E] Пожтво хво

12/26

[E] Сьборь [S] стѫѫ бцѫ. и [S] стрть стымь мкомь сьжеженымь. и [SS] (specified for the first Sunday after Christmas) [S] правдивомꙋ прркоу двдоу. и [S] иѡсифоу правдивомꙋ просвѣщеникоу по пльти. ѡцоу гню и [S] иꙗковоу броу гню.

12/27 (calendar date inadvertertly written as 17th)

[S] Стго прьвомнка архидиꙗкона стефана

12/28 (calendar date inadvertently written as 18th)

[S] Памѧ ца ншего ѳеѡра ( теѡра) cf. Dogramadzhieva and Rajkov архиепкпа костан(ти)на гра.

12/29

[SS] Стрть стыхь младенець. избиѥ[н?]ныхь ѿ ирода вь витлемѣ. и [S] памѧ критиꙗнь (orthographic feature: Latinlike к for х) бра ншихь.

12/30

[S] Стѫѫ мнцѫ аньноусиѫ.

12/31

[S] Стѫѫ мцѫ меланиѫ.

01/01

[E] Oбрѣзаниѥ га ншего іс (no titlo) ха· и [S] памѧ стаго василиа

01/02

[S] Памѧ стго силвестра· папы римьскаго

01/03

[S] Стого мка гордиа·

01/04

[S] Памѧ стго зосимьі·

01/05

[E] Вь наверие стго бгоꙗвлениꙗ

01/06

[E] Стое бгоꙗвлениѥ

01/07

[E] Сьборь [S] іѡа кртлѣ

01/08

[S] Стго апла· тита

01/09

[S] стго мка полиевката· (Saturday and Sunday after Epiphany follow)

01/10

[S] Памѧ ѻца ншего архиѥпкоупа глигориа·

01/11

[S] Памѧ прѣпбнаго ѡца (no titlo) ншего ѳеодосиа· ѻбьщению начѧлникꙋ·

01/12

[S] Стрть стѧѫ мнцицѫ та[тиана]|тианѫ и [S] ѳеѡрѣ·

01/13

[SS] стмꙋ мкꙋ [S] ермола и [S] тратоникоу. (initial с has been erased)

01/14

[SS] Памѧ стьіхь аввадонь (lexicon) мнозѣхь·

01/15

[S] Стго ѻца ншего іѡа коливита

01/16

[E] Поклонение чтномоу ѫжоу· [S] стго апла петра и [S] стѣи мцьі агнии·

01/17

памѧ [S] ѻца ншего литониа (for антониа) наставника пꙋстынны и [S] стго апла нисифора· (initial ѻ omitted)

01/18

памѧ [SS] [S] ѻца ншего кирила и [S] атанасиа архиепкоупа алексадрьска (ад for Greek sequence анд)

01/19

[S] сщеномка теѡдота и [S] макариꙗ

01/20

и (sic, with C) [S] памѧ стго ѻца ншего ѥвфоумиа· (for (C) ѥфтоумиа or ѥвтоумиа)

01/21

[S] Стго мчнка неѻфита· и иже с нимь

01/22

Стрть [S] стго апла тимотеа и [S] анастаса (with B, archaic Slavic -са for -сиа) мка·

01/23

Стрть [S] стго сщномнка клименьта акюрскаго и [S] (probably) стго ѳеѡра и [SS] инѣхь

01/24

[S] Памѧ прѣпбньіѫ ксениѧ·

01/25

[S] памѧ прѣпбнаго ѻца ншего глигориа бгослвца· ѥпкоупа наньзнѣньскаго

01/26

[SS] [S] памѧ ѻца ншего доменьтиꙗна (for доменьтиꙗ) [S] пафнотиа (for пафноутиа) и [S] с(тр)асТь стого поликарпа ѥпкоупа

01/27

[E] памѧ вьзвращение (with C, case misagreement: neut. Nom. for Gen.) мощи [S] іѡа златооустаго

01/28

[S] Памѧ прѣпбнаго ѻца ншего ефрема·

01/29

[E] памѧ вьзвращение (case misagreement: neut. Nom. for Gen.) мощи [S] сщеномка игнатиа бгоносца

01/30

[E] ѻбрѣтение мощи [S] стго клименьта· папьі римьска и [SS] сты зі мнкь и [S] памѧ прѣпбнаго ѻца петра црѣ бльгарьскаго

01/31

Памѧ [S] (probably) стго арьсениа и [SS] [S] стго кира [S] іѡа и стрть [SS] (omits Eudoxia and Athanasia, with C) [S] стого мка теѻктиста (masc. 'Theoctistus' for fem.теоктисты; also C) [S] ѳеѡтиа (masc. 'Theodotus' for fem. ѳеѡтиѧ; also C)

02/01

[S] Стрть сщномка трифоуна

02/02

[E] Срѣтение га ншего іс ха· вь цркве бь влахерьна (probably a fragment from CT1, referring to the synaxis this day at the Chapel of the Virgin Mary at Blachernai)

02/03

Памѧ [SS] [S] прѣпбнаго симена старца приѥмлѧщомꙋ на рѫкꙋ га и [S] аньі пррчицѫ и [S] стго мка аньдриана вь кесарии

02/04

[S] Стго ца сидора (with C, for исидора)

02/05

[S] стѣи мцьі· агафи

02/06

[S] прпбномоу цоу ншемꙋ дѣвестникоу (with C, Slavic calque of Gr. 'Parthenios') и [S] воукелꙋ·

02/07

[S] Стго великаго мка стратилата ѳеѡра

02/08

[S] рпбнаго (initial red letter omitted) ца ншего макариа·

02/09

[S] Прѣпбнаго ца ншего филагра ѿ кюпра·

02/10

[S] стго мка никифора·

02/11

[E] Обрѣтение мощемь [S] стго зариѧ· ца крлтва· и [S] сщномка власиа

02/12

[S] стго мка мелентиа и дрꙋужини ѥго· (phrase "and companions" probably was originally in entry for Plotinus) и [S] стго мка плотона (for плотина)

02/13

[S] Прпбнаго марьтиана (for марьтиниана; note C мартина)

02/14

[S] стго ца ншего ѥвьксентиа· и [S] сщномка фимона· и [E] оуспение [S] стго ца ншего кирила филофа оучителѣ словѣньскоу ѫзьікоу. створшомо (for цтворшемоу) писмена и прѣложьша ѿ грьчка ветхаго и новаго завѣта вь лѣтѣ сьзаниꙗ вьсего мира · тисѧщное ·о·з· вь ѥндикто ·в·

02/15

[S] Стго апла нисима и [S] стѧѫ мцѧ ефросиньі·

02/16

[S] Стго памьфила

02/17

[S] Памѧ прпбнаго евьсевиа· и [S] стрть стго мка ѳедора тоуриньскаго

02/18

[S] Памѧ ца ншего леньтиа

02/19

[S] Стго апла ахипа (with C, for архипа)

02/20

[S] Памѧ прѣпбнаго ца нш҃го (with C; should be 'martyr', not 'Ven. Father') пафнотиа (with C, for пафноутиа)

02/21

[S] Стго лоукиꙗна·

02/22

[S] (cf. H at 22 March) Памѧ стго ѥпкоупа боурила катаньска·

02/23

[S] Памѧ сщномка поликарьпа ѥпкпа моури

02/24

[E] брѣтение главьі [S] іѡа· кртлѣ

02/25

[S] Памѧ прбнаго ца тарасиа·

02/26

[S] Памѧ ца ншего порьфоуриа епкпа·

02/27

[SS] Стьіхь мкь [S] папию [S] дидороу и [S] клавдию

02/28

[S] Стго садока

02/29 (no Feb. 29 listing)

03/01

[S] Стьіѫ пбньіѫ ѥвдокиѫ

03/02

[SS] Стьіхь мкь [S] ѥвьтропиа и [S] каенисию (for kleonika) и [S] василикꙋ

03/03 (03/03 )

[S] Памѧ стго оца ншего профириа ѥпкпа казьіска· (for газыска)

03/04

[S] |ихию (for ѥсихиѥ) презвитероу· [S] иерею лимею· (with C иерею лименоу, 'Priest Limeus' is a distortion of иероусалимлѣноу 'of Jerusalem, referring to Hesychius)

03/05

[S] (probably) Памѧ прѣподобнаго ца соухьіꙗ (with C хоухиꙗ, for исоухыꙗ)

03/06

[S] (or Conon the Gardener, martyr; both are in CT1 for this date) > Стго инона (for конона)

03/07

[SS] (CB list only Basil, Ephrem, and Capito) Стьіхь мкь вь херьсинѣ [S] василиа[S] ефрема[S] капитона·

03/08

[S] Прѣпбнаго ца ншего ѳеѡфилакта

03/09

[SS] Стьіхь ·м· мкь·

03/10

[S] Памѧ стго мка коньдрата (with C, for кодрата)

03/11

[S] памѧ стго софрониа арь|хиепкпа ѥрлмка

03/12

[S] прѣпбнаго ца ншего ѳефана в сигриании и [S] (probably, according to Spasskij for MKr on this date; not in C) исака

03/13

[S] Прѣпбнаго ца ншего фора (for никифора)

03/14

[S] Стрть стго мка ѥлезаньдра (with C, for алеѯаньдра) вь полоуднѣ·

03/15

[S] Памѧ прѣпбнаго ца нше (for ншего) іѡана·

03/16

[S] Стго мка папьі·

03/17

[S] Стго ца ншего мариана· и [E] оуспение [S] члка биа алексьі

03/18

[S] Памѧ стго кирила епкоупа

03/19

[S] памѧ стго ца томьі новаго

03/20

Памѧ [SS] стьіхь ѿць вь анероѳѣ· и [S] (also 21 Mar) исповѣдника иꙗкова·

03/21

[S] (also 20 Mar) Памѧ стго ца исповѣдника ѥпкпа и (sic, superfluous) иꙗкова·

03/22

[S] (or Thomas III 'the New' as in Os and Oh?) Памѧ стго ца томьі патриꙗ[х]рха·

03/23

Памѧ [SS] [S] прѣпбнаго мка нико[ди]ньіи и [SS] с мкь·

03/24

[E] Вь наверїе блговѣщениꙗ

03/25

[E] бл҃овѣщение [S] стѧѫ бцѫ м҃иѫ·

03/26

[E] [S] Архангла гаврила·

03/27

[S] стого иларина

03/28

[S] Папамѫ (for Пама; second а is a scrial correction from ѧ) прѣпбньіѫ матрони

03/29

памѧ [SS] [S] стго иньі и [S] вара |

03/30

[S] (with C) Стрть стго мка геласиа·

03/31

[S] памѧть п(рѣ)пбнаго ца нашего їѡа писца вь климацѣ 

04/01

[S] прѣпбньіѫ мариѧ ѥгиптѣниньі·

04/02

[S] п(рѣ)пбнаг оца тита

04/03

[S] Памѧ прѣпбнаго никитьі игоумена

04/04

[SS] [S] Стго мка тедоула и [S] агафопода·

04/05

[SS] стьіхь мкь [S] клавдиа и [S] дидора и [S] инѣхь

04/06

[SS] стрть стьіхь мнкь ·рк· и памѧ [S] ѥвтꙋхьіа и [E] оуспение [S] методиа архиѥпкпа·

04/07

[S] Стѣи мцьі акꙋлинꙋ (masc. ending for fem. акꙋлины, probably a perseveration) и [S] (probably; also Oh) тимотею·

04/08

[S] Стго кальсофифа· (probably for каллиопиꙗ; cf. CT and other Greek mss. 7 April) и [S] елестинѣ· (initial letter с omitted)

04/09

[S] Стго мка вадима и [S] вьписха· (initial letter e omitted)

04/10

[S] Стго мка гереньта (probably for тереньта) и [S] езекиа (also ZT ѥ̇зекіѫ, for езекиилꙗ ) пррка·

04/11

[S] Стго антоупиа и [S] денишоу· (probably for лентию (see Schnitter and Miklas 1999:269))

04/12

[S] Стго мка геронтиа и [S] били ѥпкоупоу· (probably for василиа; cf. Schnitter and Miklas's suggestion of Bili/Bilci, Confessor, Bishop of Vannes, Brittany, usually 23June, 1999: 264, n. 21))

04/13

[S] Стго мка паоуслоупоу· и [S] (conflation of Anastasia, Roman martyr with Basilissa, and Euphemia, Virgin Martyr of Chalcedon (with Macarius, Primus and nine companions)) анефимии·

04/14

[S] Стго иавака· (probably for иакова) [S] аримаркинѣноу· (perhaps; or a conflation of Aza (martyr with James the Priest in Persia) and Maximus/Maximianus, martyr (with Tiburtius),see Schnitter and Miklas 1999:273) и [S] тибра· (probably for тибоуртиꙗ)

04/15

[S] (with CT1 P) Стго тедора· и [S] (perhaps) стѣи оулипиии двѣи· (perhaps a misinterpretation of masc. паоусилипа?)

04/16

[S] Стѣи мнцьі оуринѣ·

04/17

[S] Стго агапиа (for агапита) ѥпкоупа римска·

04/18

[S] Стго максима ѥпкоупа црѣ (lexicon: for константина) града

04/19

[S] Стго ца вармала· и [S] (perhaps? see 4/18) маклимака· (possibly for максимиана?)

04/20

[S] Стго мка хрестоса· (likely for христофора)

04/21

[E] брѣтение чтномоу кртоу гню·

04/22

[S] Стго ца ѳеѡра сикета·

04/23

[S] Стрть стго великаго мка хва гергиа

04/24

[SS] (with CT1 Fa) Стьіхь мнкь [S] димитроу и [SS] дроужини ѥго·

04/25

[S] Стрь стго апла ѥулїста марька и [S] стго ѳеѡра

04/26

[S] Стрть стго мка василиа епкпа

04/27

[S] Стго клименьта

04/28

[SS] (B lists only Zeno, Vitalis, and Nestabus) [S] стго виталѣ· и [S] зинонꙋ· и [S] неставию· и [S] христофороу·

04/29

[S] Стго мка макима· (for максима) [S] ипати. (for ипатиꙗ)

04/30

[S] Стрть стго апла иꙗкова бра бгословца

05/01

[S] Стго апла филипа и [S] пррка ѥремиѫ·

05/02

[S] Стго ца атанасиа

05/03 (05/03 )

[SS] [S] стго тимотеа· и [S] маоурѣ и [S] теѡроу·

05/04

Стрть [S] стго мка сильбана (hypercorrection of Greek orthography? б for в) и [E] сьборь [SS] ·м· (м (Cyrillic 60, Glagolitic 40) for ѯ (Cyrillic 40) suggests that confusion in the CB antigraph between the Cyrillic and Glagolitic numerals resulted in a conflation of the sixty martyrs at Scythopolis with the forty companions of Silvanus in the previous entry)

05/05

[SS] Стьіхь мчнкь [S] нефотоу· (for нефиты) [S] газию· (for гаию) и [S] галиꙗнꙋ (for гаиꙗнꙋ) и [S] ваварию· (for варвароу)

05/06

[SS] Стьіхь мкь [S] метроу (for димитриѥ) [S] данафтоу· (for данактоу) [S] донатоу· и [S] никитѣ· и [S] праведнаго иѡва·

05/07

[E] памѧ ꙗвльших сѧ звѣ на нбехь кртомь костантино

05/08

[S] Памѧ апла бгословца іѡ ·

05/09

[S] (probably a confusion with Isaiah) Стго пррка илиѫ и [S] стго мка христофора·

05/10 (this date omitted)

05/11

[S] Стрть стго мка мокьіа[E] генетлиа (with C, B appears to misinterpret Gr. 'genethlion' as a saint's name)

05/12

Памѧ [S] ца ншго епифаниа· архиепкпа кипрьска и [S] германа епкпа костантина гра·

05/13

[S] стго мка алексаньдра·

05/14

[S] (with CT1 P) стго ѡца ншего пахона (for пахомиꙗ) и [S] (with CT1 Ox) стго мка теѡра

05/15

[S] стго пррка захариѫ· [SS] [S] петра[S] динисиа и [SS] дроужинѧ его

05/16

[SS] стго мчнка ѥпкоупа· [S] (likely) евлакоу· (for авдѣ?) и [S] авадисоу· (for авдисоу) и [S] стѣи е(вф)о| (for евфимии)

05/17

[S] стго апла аньдроника· и [S] соулоухаꙗ·

05/18

[SS] [S] Стьіхь ·з· двь· и [S] теѡта·

05/19

[SS] Стьі (for Сты) мчкь· [S] натирака· (for патрикиꙗ) и [S] качиа· (perhaps ч for к is Latin influence? for акакиа) и [S] мениадра· (for менандра) и [S] полеа· (for полеана)

05/20

[S] Стго мчка тилеа (for талеа) ромениѫ

05/21

стрть [S] (with CT1 P) (with CT1 P) стго мка марка· [S] (with CT1 P) ераклиа· и памѧ [SS] [S] блговѣрнаго (no titlo) црѣ костаньтина и [S] еленьі мре ѥго·

05/22

[S] Стрть стго мка васииска· и [S] стго апла июдьі зилота· и [S] стьіѫ мнцѫ софониѫ·

05/23

Памѧ [SS] [S] стго семена иже вь дивнѣи горѣ· и [S] мартѣ мри ѥго· и [S] захариѫ пррка

05/24

[S] Стго мчка лестаина· (for келестина) и [S] (probably) ктераипоньта (for ѳерапонта) епкпа.

05/25

[S] (likely; also 882 and B; Baronius 26 May; this updates Vakareliyska 2008; see discussion in Vakareliyska 2008, vol. I; cf., however, Ekl Coronatus for 27 May) стго мчка корната· [S] тодима и [S] (probably: generally for the second Sunday after Pentecost) теѡра·

05/26

[S] стго апла июдьі бра гнѣ·

05/27

[SS] стьіхь мкь [S] сергѣ и [S] вакха

05/28

[S] (also B, ZT, F72, 882; likely a shared transmission of a misinterpretation of the church of St. Euphemia near the Church of St. Laurentius in the Petrium, the site given in CT1 for the synaxis honoring Eusebius and companions, as a separate entry for Euphemia; cf. CT1 30 May) стѣи мчнцьі ефими·

05/29

[S] (probably; this updates Vakareliyska 2008a) стьіѧ мчѫ теѡрьі·

05/30

[S] стго исака

05/31

стрть [S] стго мка евтꙋха и [SS] (B names only Eusebius and Romanus) [S] евсевиа и [S] рома[SS] (also C; possibly referring to Eusebius and companions?) слоу всѣ стьімь·

06/01

[SS] Стьіхь (no titlo) мкь [S] ерла· (for ермила) и [S] стртника (for стртника·; also C superscript с for о ) [S] оустиꙗна и (sic) филосо [S] (also C; perhaps Nicodemus of the 70 Disciples? Holweck notes the observance of the translation of relics on June 2 by the military Constantinian order.) коди

06/02

[S] Стго мка акьі (with C, for акакиꙗ) и [S] памѧ стго никифора патриарха костадина гра

06/03

[S] стго поура· ѥпкоупа· [SS] [S] мка ликилиꙗна· и [S] паоула· (sic, masc. gen. sg. or fem. nom. sg. for fem. gen. sg. паоулы; cf. C)

06/04

Памѧ [S] ца ншего митрофа и [SS] [S] стѣи мцьі мироносицьі марии и [S] мартѣ·

06/05

[S] стго епифа патриарха· и [SS] (probably) [S] (probably) стго мнка аньдраконьна· (note C аньдроника·; for конона) и [S] стого христофора·

06/06

[SS] (or perhaps the Five Virgin Martyrs in Persia, also this date in CT) стѫѭ (мц)ѫ [S] (probably, or perhaps Zenaïs of the Five Virgin Martyrs in Persia, also this date in CT; see also B) Стѣи синаидѣ· (initial с for з) и [S] (or Martha of the Five Virgin Martyrs in Persia) мартѣ·

06/07

[S] (perhaps a conflation of (C, 882, DC2, ZT, F72) Anthimus, priest and monk, and (CT1) Theodotus at Ancyra; this updates Vakareliyska 2008) стго анькирика· (perhaps for аньтима)

06/08

[S] Стрть стго теѡра стратилата·

06/09

[E] [S] архнглоу михаилоу (see the continuation of this CT1 formula in C)

06/10

Стьіхь мчнкь [S] тимотеа· и [S] пасемиѧ

06/11

Стрть [SS] [S] стго апла варьтоломеа и [S] варнавьі· и [S] праведнаго еноуфриа· нагоу вь поустьіни жившоу·

06/12

Памѫ [S] прѣпбнаго трифꙋна (perhaps a conflation with Tryphillius, Greek bishop (CT1); cf. C троухона) ѥпкоупа и [S] стго сщномка оулиана·

06/13

[S] стго вартоломеа и [S] инѣхь·

06/14

Памѧ [SS] [S] стго пррка илиѫ и [S] елисеа·

06/15

[SS] (B and C omit Crescentia) Стьі (for Стыхь) мкь [S] вита и [S] модеста· литона (for латина) и [S] амоса пррка·

06/16

[S] стго ѡца тоухона· и [S] пррка исаиѫ· и [S] (probably, or perhaps Quiriacus, Confessor, at Barbaranti) чоурьꙗка (see Schnitter and Miklas 1999 on the origin of Latin-like ч for к here)

06/17

[S] (with CT '1', according to Spasskij) стго пррка имоса· (initial и for а) и [S] стьі мѫкь (originally probably стыхь мѫкь, starting off a complete saint set for Manuel, Sabel, and Ismael) маноуилѣ·

06/18

[S] стго чютворьца тоухона· ѥпкпа и [S] стго мка леоньтиа· и [S] (probably; also C) стѣи мци маринѣ·

06/19

стрть [S] стго апла тадеа и [S] мка зосома (note also C зосона; for зосима)

06/20

[S] Стго соунькрита· (omitted initial а; see also C )

06/21

[E] Ѹсѣкновение [S] сщномка оулиана ѥпкпа (also C)

06/22

[S] Памѧ стѧѫ мцѫ оулианиѫ·

06/23

[S] Стго зинона·

06/24

[E] рожтво [S] стго пррка прчѧи и кртлѣ іѡ·

06/25

[S] Стѣи мнцьі фефрони (for феврониѧ)

06/26

[S] Памѧ прѣпбнѣи ефросинѣ·

06/27

Памѧ [S] стго ца ншего кирила архиепкоупа алексадрь|ска· (orthography: ад for Gr. and) и [S] прѣпбнаго самьсона·

06/28

[E] Ѻбрѣтение мощи [SS] [S] кирь (also C кьірь; for gen. кыра) [S] іѡ·

06/29

[SS] Стрть стою врьховною аплоу [S] петра и [S] павла·

06/30

[S] Стрть стьіхь апль ·ві·

07/01

[SS] Памѧ стою бесребрьникоу [S] козмѣ и [S] дамианоу·

07/02

[E] Положение ризьі [S] стѫѫ бцѫ вь влахернахь·

07/03 (07/03 )

[S] Стго сщномка теѡта и памѧть [S] (perhaps? or martyr Mark with Mucianus et al.?) прѣпбнаго марка· и [S] аньдреа·

07/04

[S] стго мка оукоуиньта

07/05

[S] стго апла аньдреа·

07/06

[SS] (this entry likely was Philemon, Archippus, and companions (including Onesimus) in the protograph, as in CT, ZT, and 882 (the latter two of which share the garbling 'archbishop' for 'Archippus', but the descriptor 'bishop' preceding 'Philemon' in C and B suggests that Philemon and Onesimus were already interpreted in their shared antigraph as the Disciple of Paul and his slave; this updates Vakareliyska 2008) [S] стмꙋ ѥпкпоу филимонꙋ (sic, not a bishop; see also ZT, F72, 882, C) и [S] нисимоу· и [S] мартѣ·

07/07

стрть [SS] [S] стго мка поликарьпа· [S] евьстатиа

07/08

стрть [S] стго мка прокопиа[SS] [S] мкꙋ авдию[S] савьі

07/09

[E] сщние цркви [S] стѫѫ бцѫ вь пигии

07/10

[E] [S] стго иѡна вь еатѣи· (initial в omitted) и [SS] ме· мнкь·

07/11

[E] [E] Сьборь [S] стѫѫ ефимиѫ·

07/12

стьіхь мкь [SS] [S] проклириа (apparently a conflation of прокла 'Proculus' and илариа 'Hilarion') и [S] жариа· (probably for илариа)

07/13

[S] стго мартина и [S] араклиа·

07/14

[S] стго ца епифана· и [S] нисима

07/15

[SS] [S] Стго мка кирика и [S] ꙋлитьі

07/16

[S] Стрть стго мка аньдихьіа· и памѧ [E] [SS] стхь ѿць ·рл· еже вь хакьідонѣ·

07/17

стрть [S] стго мка аньтиногена и [S] мцѧ мариньі

07/18

[S] Памѧ арнофоу (for арноульфоу; cf. B, 882, ZT) исповѣдникоу·

07/19

Памѧ [S] стомꙋ емилианоу Вь сѫщѫѫ не [E] [SS] памѧть стьіхь ѿць рѯе· пѧтаго сьбора (specified for the Sunday following July 19)

07/20

[E] сьшествие [S] пррка илиѫ· и [S] моисею и [S] ароню

07/21

[S] (probably) стго гесена· (probably for симена) и [S] пррка данила

07/22

[S] стѣи мрии магдалини·

07/23

[S] стго мка виталѣ·

07/24

[S] стѣи мцьі (no titlo) крьстинѣ· (orthography: with 882, Latin-like к for х)

07/25

[E] Оуспение [S] стѣи анѣ мри стѫѫ бцѫ·

07/26

[S] Памѧ прѣпбнаго ца ншего семена стльпника

07/27

[S] (this corrects Vakareliyska 2008a, b) Стрть стго мка паньтелѥимона·

07/28

[S] Стго мчнка (no titlo) евьстафиа· (orthography: East-Slavic-like ф for theta)

07/29

[S] Стго мка калиника

07/30

[S] стго иіѡа воина·

07/31

[E] (or the forefeast, usually this date) Вь поклонение (with Os, C, ZT, 882) честнаго дрѣва и [S] мка евдкима· и [S] (probably) ѳеѡтиа (also C; probably for ѳеѡсиа) црѣ·

08/01

[SS] Стьі (for сты) макавеи

08/02

[E] брѣтение мощемь [S] стго прьвомка стефа · и [SS] (see also 4 Aug, by a different scribe) памѧ ·з· трокь еже вь ефесѣ·

08/03

this date's listing is inadvertently omitted

08/04

(this date's listing is by a second scribe) [SS] (cf. original scribe 3 Aug) сть: з: ѡтрокь: ефескьі: и [S] (perhaps, or John the monk? both 3 Aug in CT1;; cf. 882 Ia/Eudocia, Greek martyr in Persia) ѡца іѡ:

08/05

(this date's listing is by a second scribe) [E] прѣпразньство п(рѣ)ѡбражениꙗ: и [S] мника (no titlo) евсегниа:

08/06

[E] прѣбражениѥ га ншего ісха·

08/07

(this date's listing is by a second scribe) [S] стго дометиа: (no titlo)

08/08

(this date's listing is by a second scribe) [S] ѡца емилиана:

08/09

(this date's listing is by a second scribe) [S] Апла маѳіа:

08/10

(this date's listing is by a second scribe) [S] мнка лав(рѣ)ньтиа:

08/11

(this date's listing is by a second scribe) [S] м   евьпла

08/12

(this date's listing is by a second scribe) мкь [S] фѡтиа и [S] іѡ:

08/13

(this date's listing is by a second scribe) [E] [S] ѡца маѯима и [SS] ине и (sic) исповѣдникь вь сьи днь [E] ѿдаваемь празникь:

08/14

[E] вь наверие оуспениа [S] стѧѫ бцѧ мариѧ и [S] михеа пррка·

08/15

[E] оуспение [S] прѣстьіѧ бцѫ

08/16

[S] стго мка димида.

08/17

[S] стго мка (with C, 'martyr' for прѣпобнаго 'Confessor') евлона·

08/18

[S] стго мка флора

08/19

[S] стрть стомꙋ аньдрею

08/20

стрть (sic) [S] стго апла тадеа· и келевеа (also C; traditional Slavic mistranslation of Gr. και 'and' before 'Lebbeus'; see Zo, Mar Mt 10:3; note that this date generally is for Jude, disciple of the Apostles, according to Spasskij) и [S] самоилѣ пррка и [S] (with C; perhaps an anticipation of the Matthew pericope that follows) матеа

08/21

[S] Стьіхь мкь (sic, only one saint is listed) лоукинѣ (cf. C люкини)

08/22

[S] стрть стго аньтиника

08/23

Памѧ [S] стго ца ншего калиника патриарха костань|тина гра и [S] евьстатию и [S] аньдихоу· (with C, apparently a misreading of аньдихьскоу 'of Antioch', the descriptor of Eustathius, immediately preceding as a separate saint Antiochus)

08/24

[S] стрть стго патиана

08/25

[S] Стго апла тита· и [S] патриарь|ха іѡа·

08/26

(this listing is by a second scribe) [SS] сты: мкь (no titla) [S] аньдрїана: и [S] наталиѧ

08/27

(this listing is by a second scribe) [S] п(рѣ)побнаго ѡца (no titlo) ншего пимина

08/28

(this listing is by a second scribe) [S] п(рѣ)побнаго ѡца ншего (no titla) моисеа мри[__]

08/29

[E] ꙋсѣкновеніе [S] стго пррка іѡа прчѧ· и кртлѣ

08/30

Памѧ [S] ( with CT1 P, Ox, Fa) стго алексаньдра.[SS] [S] іѡа· и [S] павла новаго

08/31

[E] поожение поааса (for поаса) [S] гжина вь крабицьі вь халко·