Medieval Slavic menologies


Maintained by: Cynthia M. Vakareliyska (vakarel@uoregon.edu) and David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2018-05-27T18:30:20+0000


F72.xml

09/01

fol. missing

09/02

fol. missing

09/03 (09/03 )

fol. missing

09/04

fol. missing

09/05

fol. missing

09/06

fol. missing

09/07

fol. missing

09/08

fol. missing

09/09

fol. missing

09/10

fol. missing

09/11

fol. missing

09/12

fol. missing

09/13

fol. missing

09/14

fol. missing

09/15

Стрть [S] стго мка· никыти· при велицемь цри костандинѣ· и памѧ [E] [S] стимь ѡ̛цем.| сьбравшим сѧ въ сьборь. [E] не по вьзвигь крта·

09/16

[_]трть [S] стиѫ мницѫ· е̛фимиѫ· и̛ [S] стѣи̛ сестиꙗ̛ниꙗ̛ (for севастиꙗ̛нии) и̛ [S] меленьтиѫ·

09/17

[_]трть [SS] (this listing omits Panteleemon; see also ZT) сты мкь· [S] харлам̛пиꙗ· и̛ [S] мцѫ агаѳоклоуѫ· и [S] лоукыѫ вдовицѫ· и̛ [S] стиѫ софрониѫ·

09/18

[_]трть [S] стѣи ѳеѡрѣ· и̛ [S] ѳеѡтиѫ· и̛[SS] [S] мка симе̛на архппа ие̛рлмьска· и̛ [S] мриѧ и̛ [S] иѡ̛сифа.

09/19

Памѧ [S] іса навгына и̛ [SS] сты мкь· [S] трофима. и [SS] дрꙋжини и· (for ѥго)

09/20

стра [SS] [S] Стго и великаго мка е̛у̛стаѳиꙗ̛· и̛ [S] жени его и [SS] дрꙋжини его и [SS] чѫда его· (rest of page is torn off)

09/21

Стрть [S] стго мка· и̛сакиꙗ е̊ппа· кипрька· и̛ [S] семеѡ̛на· и [E] свщение̛ [S] минѣ и̛ [S] ѳеѡра· и̛ [S] е̛улиста маѳеа и̛ [E] ѿдавае̛мь празникь кра чнаго·

09/22

[E] [S] Ст҃ѣи̛ бци въ хроусополи· и̛ [S] апла кондрата· и [S] свщеномка фоки·

09/23

[E] (not in the CT, but an archaic entry) Новоу̛ лѣтоу· и̛ [E] зачатие [S] іѡа кр̛тлѣ·

09/24

[S] стиѫ прьвомцѫ ѳекли· гра икон̛ска· рав̛ныѥ апломь ꙋченицѫ павла апла·

09/25

Памѫ [S] стго мка романа· и̛ [S] пафнотиꙗ. и [E] цѣловани [SS] [S] стѣи (no titlo) бци сь [S] елисавеѳиѫ. и [S] прпобнаго ̛фросиꙗ· (masculinization of Euphrosyne, as in ZT)

09/26

[E] Прставление̛ [S] іѡна· бгослов̛ца· улиста·

09/27

Памѧ [SS] [S] стго калистрата· и̛ [S] дроужини го· ·м· числомь

09/28

[S] Прѣпобнаго ѡ̛ца харитона· и[S] стго зосими·

09/29

[SS] [-__] ст[__] мкь [S] трофима· (this entry omits Tryphon; also ZT, 882, DC2, Oh, Os) и [S] дороместа· и [S] арха миха

09/30

[S] стра сщномка· глигориꙗ̇ ппа великыѫ армѣни 

10/01 ()

[S] стрть стго а̛пла· ананиѫ· е̛ппа дамаскова·

10/02

[SS] [_]трть [S] стго мка кьїприꙗана и̛ [S] ꙋстини·

10/03

[S] [_]амѧ· стго ѡца ншего динисиꙗ арепагита.

10/04

Стра сты мкь· [S] доменти (Spasskij identifies Dometius as 'the Illustrious' for Sin. 1, Petr., Os, Sirm., 'and others') и[SS] и̛нѣхь и [E] (Spasskij lists this as a dedication of a temple of the Virgin Mary, for Os, Oh, and ZT.) [S] стѣи бци и [S] (probably; see also ZT) стлѣ петра·

10/05

Стрть [S] стиѫ ираиди дви и̛ [S] малвѣ·

10/06

[E] [_]ѫчение [S] стго апла· ѳоми·

10/07

[SS] Стрь сты мкь [S] сер̛гиꙗ и̛ [S] вакха

10/08

[S] Стра стиѫ пелагиѫ (Either Pelagia of Antioch or of Tarsus, both in CT1 this date; probably not Pelagia, Penitent at Jerusalem) и [E] прнесение [S] ѡца ншего василиꙗ· (also ZT; for васиꙗна, probably, 10 Oct in CT)

10/09

Памѫ· [SS] [S] а̛врам꙼ и [S] лолꙋ· (for лотꙋ) и [SS] (no companions listed; also ZT) [S] аннѣ и̛ [S] елисавеѳи· и̛ [S] ꙗ̛кова апла ал̛фе̛ва·

10/10

Стртъ [S] стго мка евлам̛пиꙗ· (the apparent в is a correction from another letter) и̛ [S] акепсима и̛ [S] васианоу̛·

10/11

[E] Памѧ стго з сън̛ма сти ѡ̛ць бывшихь вь никеи

10/12

[_]тртъ [SS] сты[_] мкь· [S] прова[S] тарха и [S] а̛ндроника· и [S] стиѫ анастасиѫ и [S] еуста (for еустаѳиꙗ; Holweck lists Eustathius the priest for this date as venerated in Egypt and belonging to Syria; Spasskij lists him only in ZT and identifies him as киискаго )

10/13

[SS] Стрть стьі мкь· [S] карп̛а· и [S] пила (sic, for папила; note also ZT нила) и [SS] (probably referring to Agathodorus and Agathonice) дроужины ихь:

10/14

[SS] Стрть стьі мкь· [S] назариѫ[SS] [S] протасиѫ[S] гервасию· и [S] кельвасию·· [_]рилоучи же вь тоиже днь· Стрть [S] стиѫ мцѫ пѫтки·

10/15

[_]трть [S] стго мка лоукиꙗна· и [S] стиѫ мци [____]· (probably Susanna, identity uncertain, as in ZT)

10/16

[SS] Стрть [S] стго мка логина сьтника· бьівшаго при стрти хвѣ· и [SS] бою воиноу бывшѫѫ с нимь·

10/17

и [E] [_]вщение [S] стиѫ бцѫ вь мѣсте рекомь (for ZT рекомѣмь) раи· и [S] архаггла гаврила· и̛ [S] пррка елісеꙗѳ и̛ [SS] стьіхь мкь· (saints' names apparently inadvertently omitted; also ZT)

10/18

И памѧ [S] стго а̛пла еулиста лоукы`антихꙗнина рен. (Missing folio after this entry)

10/19 (missing folio)

10/20

Стра· сты мко · [S] стго крнилиꙗ̛ сьтьника· и [S] стго артемиꙗ·

10/21

[S] [_]трть стго и прѣпобнаго ца ншего и̛лариѡ̛на и [S] (probably; usual date 23 Oct) стго апла иꙗкова·

10/22

[SS] [_]трть стихь мкь [S] и̛раклию· и [S] елисавеѳи и [S] ѳеѡтии и [S] стѣи бци (possibly a reference to CT1 23 Oct entry for the dedication of the Chapel of the Virgin Mary at Chalkoprateia (or of the Church of St. James located there?).) и [S] прѣпобнаго ца авер̛ки̛ е̛ппа·

10/23

[E] [____]ние [S] стго апла иꙗкова· бра гнѣ по пльти·

10/24

[SS] Стрть стихь мкь [S] а̛реѳьі и [SS] дроужиньи его·

10/25

[SS] Стрть стою мкоу [S] мар̛киꙗ̛на· и [S] мартириꙗ· писцома бывшима· и [S] павла и̛сповѣдника·

10/26

[E] прславно чю на нбси и̛ на земи радие· (? partly illegible) и памѧ [___]сѧ [S] мка димитриꙗ̛

10/27

[E] Прѣложение глави [S] іѡа кртлѣ

10/28

[S] Стрть стго домине· (apparent e; for домнина) и памѧ [S] іѡна и [S] (probably) аврамоу:—

10/29

[E] Стимь апломь и мкомь [SS] [S] петра и [S] павла[S] іѡна пртч[__] и [S] стефана прьвомѫка[S] варнави апла и̛ [S] сифа (or и̛сифа) паиар̛ха· и [SS] [S] козми и̛ [S] дамиꙗна и̛ [SS] [S] трофима· и [S] доромента·

10/30

страсть [SS] Стихь мкь [S] зиновиꙗ и [S] сестры его зиновии· и [S] (with CT1 P) стго маркиꙗна и [S] стго курикы патриар̛ха

10/31

Стрть сты мкъ [S] ар̛сакиꙗ· и [S] термиꙗ (see also ZT) и̇ [SS] инѣхъ ·

11/01

[SS] Памѫ стого безмезникоу [S] козма (Nom. for Gen. козми) и [S] дамина и чютворцема

11/02

[SS] Стрть стхь мкь [S] акен̛дина и [S] пигасиꙗ̛[S] авѳониа̛· и [S] анебодоста (or perhaps анебодеста) и [S] елˆпидифора.

11/03 (11/03 )

[S] Памѧ ца ншего іѡаникыꙗ·

11/04

Стрть сты мкь (F72 lists only one martyr after plural honorific; cf. ZT Porphyrius, Nicander and Hermes) [S] пор̛фириꙗ· и [S] стго ̛ца ѳеѡра еппа и̛ [E] (probably) [S] стиѫ бцѫ и [S] (also Oh; cf. full saint set in ZT) стѣи ѳеѡти

11/05

Памѧ [SS] [S] стго мка галактиѡна и [S] епимиса (sic, for Fem епистимы; also ZT)

11/06

[_]амѧ [S] стго павла и̛сповѣдника архиеппа костандина гра и [S] стго алеѯандра патрыàр̛ха црѣ гра

11/07

[SS] Стрть стиѧ мцѫ [S] а̛нфоуси (also ZT, probably for антониѧ; Holweck notes that the child is either Antoninus or Antonia) и̛ [SS] родителю еѫ и [S] памѧ стго иꙗкова бра гнѣ (also ZT; apparently a fragment of the CT formula for the synaxis of the 33 Martyrs of Melitene at the Church of Apostle James, Brother of Jesus, in the zone of the Chapel of the Virgin Mary at Chalkoprateia.)

11/08

[E] Сьборь [SS] [S] архгла михаила и̛ [S] гаврила

11/09

[S] [_]трть стго христофора· и̛ [E] [S] ст[_] бце на мѣстѣ рекомѣмь раи· и [S] стго апла (for апла) иꙗкова алфева и̛ [SS] [S] стго никыфора (also ZT, for ѡнисифора) и [S] пор̛фириꙗ:

11/10

Памѧ стимь [S] тимоѳею̛[S] пар̛темонꙋ (for ар̛темонꙋ) · и [S] ареста и [S] а̛н̛тонина и [S] стго и̛ прпобнаго ѡца ншего ѳеѡра и̛гоумена стоу̛диискаго·

11/11

[SS] (Victor is omitted) Стрть сти мкь [S] мины и [S] викентиꙗ· и̇ [S] ѳеѡра стоудии̛скаа̛го. и̛ [S] мар̛тиноу· и [S] стѣи мци· стефаниды·

11/12

Памѧ [S] стго іѡ млтиваго ѡца ншего еппа· алезандрьскаго и [S] стефаноу и̇ [S] (perhaps for Nilus the Elder/the Faster.) данилю·

11/13

Покои̛ [S] стго ̛ца ншего іѡна златоꙋстааго а̛рппа костандина гра··

11/14

[_]амѧ [S] стго апла фипа·

11/15

[E] Стрть [S] стго апла иꙗкова браа іѡна бгословца и [SS] стих (no titlo or final jer) исповѣдникь· [S] гꙋриѧ[S] самона и [S] вива· (for авива; cf. ZT)

11/16

стрть стго апла ӥ еулиста· матѳеꙗ̈ · [S] стго апла уалиста маѳеаѳ и̇ [S] мка варлама ·

11/17

[_]амѧ [S] стго ѡ̛ца и чютворца глигориꙗ архиеппа

11/18

[S] стго мка платона и [S] стго младенца

11/19

Памѧ· [SS] сти апль [S] пеа и [S] павла· и [S] стефа · [S] иꙗкова (or и ꙗкова) бра гнѣ[SS] [S] антима[S] лелеа̇ (also ZT, for фалелеа) [S] христофора·[S] ефимиѫ и̇ [SS] чѧ еѫ· и̇ [S] стго мка чютвор̛ца· оузиꙗ̇· (also ZT, for аиꙗ; followed by long description) и [S] стго мка диѡ̇нисиꙗ при маѯмиꙗ̇нѣ цри вь дрьстрѣ: (perhaps for Durostorum? cf. Nov. 20 Dasius въ доростолѣ;)

11/20

Стрть [S] (Perhaps, given the relatively late birthdate of this saint.) стго глигориꙗ новаго чютворца·[SS] (also ZT; unclear whether these are companions of Gregory) инѣ мнозѣхь· и [E] прѣпразенство· [S] стиѧ бцѧ·

11/21

[E] [_____] [S] [___] бцѣ·

11/22

[E] Оуспение [S] стго михаила воина·

11/23

[SS] Стрть сты мкь [S] архипа и [S] фимона и прпобнаго ѡ̛ца (this descriptor occurs in ZT for Amphilochius, below in this date's listing ; cf. here ZT филимона· ꙋченика бьівша ) павла апла и [S] стго климента· [S] имвлохиꙗ (for амвлохиꙗ; ZT's preceding honorific 'Venerable Father' here occurs in F72 above in this listing, for Philemon in place of 'disciple') ѿ икониѫ же исписа жие стго василиꙗ ар̛хиеппа кесариѫ̇·

11/24

[SS] Стрть стимь мкомь· [S] прокопиꙗ и [S] христофора и [S] сисон[_] (also ZT сисона, for сисина) и [SS] (ZT and F72 omit TIburtius) [S] мцѫ киликиѫ и [S] варелиана (also ZT, for валериана) и [S] (probably, as in CT, Bas and 882) ца глигориꙗ и [S] петра

11/25

Стрть стимь ѡ̛цемь [S] климен̛та еппа римьска ꙋченик[_] петра апла (no titlo or superscript) при троꙗни цри и [S] стго мер̛коуриꙗ·

11/26

Памѧ [S] алипиꙗ стльпника и [S] стиѧ мцѧ катерины (orthography: Latin-type к for ек; also ZT) в тоиже днь [S] свщеномка геѡгиꙗ·

11/27

[SS] Стрть сты мкь [S] кꙋзмѣ (also ZT, for козмѣ) и [S] дамиꙗнꙋ

11/28

Стрть [S] стго аристарха (with ZT, for иринарха) и [S] стго андреꙗ̛ и̛ памѧ [SS] црема [S] костандина· и [S] маврикиꙗ̛· и [E] свщение̛ [S] прркоу [_]иксею (for елисею) и памѧ [S] стефана новаго:

11/29

Стрть сты мкь (plural, although F72 lists only one saint, Philemon; cf. ZT Philemon and Paramon) [S] филимона при [_]алериꙗнѣ цри

11/30

[S] Стрть стго апла андреѧ·

12/01

[S] [_]трть стго [_]а ан[_]ниѫ· памѧ [S] пррка наоума [_] [S] стго ѳеѡра

12/02

[E] [___]ние цркви [S] стго пантелеимона и [S] авива[S] стго прока (for пррка) амьвакоума

12/03

[S] [__]го мка ѳеѡра еппа· и [S] стго пррка софониѧ[SS] [__]ма [______]ма (probably for ZT стма чютворцема) [S] козмѣ и [S] дамиꙗнꙋ[SS] (perhaps) ин[__]

12/04

[S] Стрть стиѧ мцѫ варвари ио[______] максимиꙗ[___] оусѣчена бы с[_]имь цемь (unclear if last two words refer to Barbara or if they are a separate saint set) и [S] прпобнаго ца [___] дамаскина презвитера и [S] стѣи оулиꙗнии[E] [______] (ZT ѿ се гѡ) дне начинаемь чти жие [S] стго ца сави

12/05

[S] Стрть стго аверкиꙗ и памѧ [S] прѣпобнаго ѡца савьі наставника поустиннимь и [S] (probably, according to Spasskij) стѣи кртинѣ (orthography: Latinlike к for Greek х shared here by ZT)

12/06

[S] Памѧ прпобнаго ѡ̛ца и великаго стлѣ и чютворца николи архиеппа мирскьіѧ митрополыѫ

12/07

Стрть [SS] [S] стго мка анидора (with ZT, for аѳинодора) и[SS] дроужинии (for дроужини) его

12/08

[S] прѣпобнаго софрониꙗ ппа и̇ [S] стго патапиꙗ 

12/09

[E] Зачѧтие [S] стиѧ анны· егда зачѧть [S] стѫѫ бцѫ

12/10

[E] [S] Архгглоу михаилоу и [SS] сты мкь [S] миньі и [S] ермогена і [S] евге|· (for евграфа)

12/11

[S] Стго прѣпобнаго ѡ̛ца ншего стльпника данила и [S] стефана. и [SS] инѣхь мнѡзѣхь·

12/12

[S] Памѧ стго ѡ̛ца синридона (for спиридона) еппа

12/13

[SS] Стрть сты мкь [S] еустратіꙗ̛[S] а̛узентиꙗ̛[S] е̛угениꙗ[S] амардариꙗ̛ (for мардариꙗ̛) и [S] ̛рета· (for ̛реста) и̛ [S] стѣѥ̛ мци локоу (for лоуции)

12/14

[SS] [SS] Стрть сты мкь [S] ѳи[__]а и [S] левкыꙗ и [S] калиника и [SS] дроужини его· (cf. ZT ихъ)

12/15

Стрть [S] стго свщеномка елеѳериꙗ· и [S] стыѫ мцѫ соусаньі`при мазымиꙗнѣ цри и [S] стѣи матронѣ·

12/16

Стрть сти мкь [S] мемнса (with ZT, for мемнна) и̛ и (sic) [S] модеста и̛ [S] провоу·[SS] инѣхь· (also ZT; perhaps companions of Probus, i.e. Hilarion et al.?) и[SS] сты ѡ̛ць (for the Sunday before Christmas; same placement after Dec. 16 in CT and Bas) и[SS] прркь· (also ZT; probably Elijah and Elisha;; see 822 this date)

12/17

Стрть [S] (probably; also 16 Dec) прова и̛ [SS] [SS] трие̛ трокь [S] ананиѫ[S] азариѫ[S] місаилѣ и [S] даниила пррка. и̛ [E] свщение цркви (also Oh; cf. CT at 18 Dec) [S] сты бцѧ сѫщѫѫ близѥ великыѫ црве:

12/18

Сты мкь· [S] (cf. CT1 for 19 Dec; F72 and ZT are off by a day) евтихиꙗ̛ и̛ [SS] [S] фокиꙗ· и [S] ермогена (with Oh and ZT, for ермила; cf. CT1 19 Dec) и [S] флора

12/19

[S] Стрть стго вонифоньтиꙗ и [E] прѣпраꙁеньство :

12/20

[S] Свщномка и̛гнатиꙗ бгоносца аньтихии̛ска· чют[__]|ца и [E] прѣпразнщимь люе· хроу рожьствоу·

12/21

Стрть [S] стго мка и̛вноута и̛ [S] стиѫ мцѫ иоулиꙗниѫ· и̇ [E] (this entry omitted by Sreznevskij) прѣпразн ·

12/22

Стрть [SS] [S] стиѫ̇ мцѫ· анастасиѫ[SS] и̛нѣ жень·[E] Прид[_]те[_]ь си хво рожьство вѣрно прѣпразнꙋ·

12/23

[E] Свщение цркве стиѫ софониѫ и̛ [S] ѡца прѣбнаго· нифонта· и̛ [SS] сты ·і· мкь· еже въ крите·· и [S] ст҃ѣи бц҃и· (perhaps the Virgin Mary at the Petron? Spasskij (1901) lists it for the next day, 24 Dec, in Ev. XIIv. (not identified in his mss. code list)) [E] прѣпразнист:

12/24

[S] Стиѫ мцѫ· евгениѫ·[E] прѣпразньствоу

12/25

[E] РОЖЬСТВО ГА НШЕГО С ХА

12/26

[E] Сьборь [S] стеи̛ бци·

12/27

[S] Стго мка диꙗкона стефа :

12/28

Памѧ· [S] прпобнаго маркела· и [S] (or perhaps Theodore Graptus, martyr, brother of Theophanes, Archbishop of Nicea, also this date.) ѳеѡра и [S] чютвор̛цоу стефаноу

12/29

[SS] Стрть стихь младенець· ха раи вь виѳлеѡмѣ· оубиеныхь ѿ ирода· и̛ [S] прпобнаго маркела· и̛[SS] вьсѣхь хриꙗꙗнь братии ншихъ·

12/30

[S] Стрть стьіѫ анастасиѫ (for анисиѫ) солꙋꙗнинѫ при зимиꙗ̛нѣ (for маѯимиꙗ̛нѣ) цри·

12/31

Памѧ [S] стго зотиника· и [S] селивестра· и [SS] (probably, as in CT1) сты мкъ

01/01

[E] Ѻбрѣзание га ншего ісха· и [S] памѧ прѣпобнаго василиꙗ архиппа кесариѫ. (for кесариѫ)

01/02

Стрть [S] стго мка ѳеѡ̛гиꙗ· [S] и̇сидора (or и̇ сидора) [S] стго силивестра папежа римска.[E] Прѣпразенъств:

01/03 (01/03 )

Памѫ [S] стго пррка малахиа· въ тж и̛ [S] стго гордиꙗ·[E] (cf. CT1 Saturday and Sunday before Epiphany, following 3 Jan listing) прѣпра· стго просвѣщениꙗ·

01/04

Стрть [SS] [S] стго мка ѳеѡписта· (also ZT; probably for ѳеѡпем̛та) и [S] ѳеѡниꙗ и [SS] [S] зосими· и̛ [S] атанасиꙗ коментарсиꙗ̇. и [S] ѡца ѳеѡктиста:

01/05

[E] Прѣпра· Стго просвѣщениꙗ· (illegible or missing folios following this entry)

01/06 (omitted)

01/07

[E] Сьборь [S] іѡноу кртелю·

01/08

Памѧ [S] стго мка июлиꙗ̛на и̛ [S] глигориꙗ· и [S] ѳеѡфила·

01/09

[S] (perhaps Eugenianus? 8 Jan Baron.) Стрть стго мка евгениꙗ и [S] стѣи бци·

01/10

[S] Пама ѻца ншего глигориꙗ· бра великаго василиꙗ·

01/11

Стрть [S] (Spasskij suggests this may be for Marcianus of Cyrrhus (though not a martyr) or Mairus, Greek martyr, both celebrated on this date) стго мка маркела· и [S] стго ѳеѡсиꙗ и [S] мка петра·

01/12

Стрть [S] стиѧ мцѫ татиꙗни· и [S] ѳеѡроу·

01/13

[SS] Стрть стихь мкь [S] и̛рмила· и̛ [S] стратоника· и [E] ѡдаваемь (for ѿдаваемь) празни·

01/14 (date numeral omitted)

[E] Мѫчение [S] стго маркека· (for маркела) и̛ [SS] сти ѡць и̛збиены ха раи· на синаистѣи горѣ·

01/15

Стрть стихь мкь· [S] картериꙗ· и̛ [S] василиꙗ (also ZT, likely for вавила) и [S] прѣпобнаго павла· · И [S] прпобнаго іѡна· каливита и̛мѫщаго еуе·

01/16

[E] Цѣлование̇ чьнихь веригь· [S] стго апла петра· и̛ [S] павла фивеи̛скаго·

01/17

[S] Прѣпобнаго ̛ца ншего а̛нтониꙗ̛· наставника поустиникомь·

01/18

[SS] [S] Прѣпобнаго ѡца ншего а̇ѳанасиꙗ̛ и̛ [S] курика (Cyril курила) алезандрьска·

01/19

Стрть стхь мнкь [S] ѳеѡта и [S] (perhaps; partly illeg.) л̛оум?илиꙗна (likely for лоукилианоу) [S] стыѫ̇ ефросини

01/20

Памѧ [S] прѣпобнаго ѡца ншего евѳимиꙗ· и [SS] [S] стго мка мариꙗна (probably for валериана; ZT also has a garbling) [SS] (probably Candidus, Aqulia, and Eugenius) и̛нѣ

01/21

[S] Стрт ст҃го мка феѡ̛фиста (perhaps for неѡфита? also ZT) и [S] прѣпобнаго зосима и [S] стго трса (for тирса) и [S] макариꙗ·

01/22

[E] Мѫчение [S] стго апла тимоѳеꙗ· оученика бьівша павь|ла апла и сти мкь [S] (if so, Vincentius, who follows in this date's listing, may be a conflation of Victor's companion and Vincent of Saragossa as in CT1 and Bas; or Victor, deacon at Verona, martyr with Inventus/San Trobat and 359 companions at Gerona in Catalonia, also this date in the Latin tradition) виктора и̛ [S] (or possibly Vincentius, martyr at Puycerda near Gerona in Spain with his brother Orontius and Victor) викен̛диꙗ·

01/23

[S] Стрть стго климента еппа

01/24

[S] (CT1: in H only) Памѧ стго іѡна кртлѣ и [SS] инѣхь мнозѣхь

01/25

[S] Памѧ стго ѡца ншего· глигориꙗ бгослоца·

01/26

[E] Вьзвращение мощемь· [S] стго ѳеѡрѣ стодиискааго (for стоу-) [S] памѧ архггла гаврила· (Spasskij suggests "Archangel" is an error for "Venerable" Gabriel, abbot at Jerusalem, Confessor, celebrated this date) и̛ [SS] и̛нѣхь·

01/27

[E] Прѣнесение мощемь [S] стго иѡна златоꙋстаго·[S] (for Marciana, according to Spasskij in reference to ZT; see also DC2) марони

01/28

[S] Памѧ ѡца ншего ефрема сирьꙗ̛нинѣ·

01/29

памѧ [S] прѣпобнаго и̇ꙗкова· и̇ [E] прѣнесени мощемь [S] ст꙯го игнатиꙗ бг꙯оносца·

01/30

[E] (largely illegible>) прѣнесени [...] [S] [...][S] [__] ѡца ншего петра· [______] (partly illegible) [SS] нѣхь мноꙁѣхь·

01/31

пам(т)ѧ [SS] стою мѧченикоу [S] (illegible) [S] (illegible)

02/01

[S] Стго мка трифоуна· и [E] прѣ[__]ра[__]нсв[__] срѣтениꙗ хва·

02/02

[E] СРѢТЕНИ[__] [__] ГА НШЕГО IСХА· (other entries may have followed; illeg. on microfilm)

02/03

illegible

02/04

Памѧ прѣпобныхь ць· [S] сидора финииска[SS] инѣхь· и [E] ѿдаваемь празныкоу·

02/05

Стрть [S] стго стителѣ аврама персѣнина· и̛ [S] ст꙯и мцѫ агапиѧ·

02/06

Памѧ [S] стго ца ншего· маркела· (probably; see Spasskij) и [S] стго ꙋлиꙗ̛на и̛ [SS] Fausta, Evilasius, and Maximus, martyrs at Cyzicus [S] мцѫ фересты· (for фаусты) и̛ [S] Evilasius, martyr at Cyzicus и̛ [S] Maximus, martyr at Cyzicus [SS] стыхь тисѧща· (see also 7 Feb)

02/07

Памѧ [S] силꙋанꙋ и̛ [S] воукелею и̛ [SS] стыхь тысѧща и· т и ·г мкь и [S] стго па[____]·

02/08

Памѧ [S] ца ншего· софрониꙗ̛[SS] и̛нѣхь стихь· и [SS] мнцѧ [S] мар̛ти и [S] мариѧ·

02/09

[S] Памѧ стго ѡца ншего и̛ мка никыфора и [SS] инѣхь·

02/10

Памѧ [S] (likely originally Zacharias, father of John the Baptist) стго пррка захариѫ̛· и̛ [SS] (likely; without Baptus and three women) [S] порфириѧ и̇ [S] ѥ[_]рпиꙗ̛ (cf. ZT карпа; likely Charalampus) и̛ [E] [S] стѣи бци· вь аравитѣ· (formula same as in Oh)

02/11

[SS] Blasius/Blaise, Bishop of Sebaste in Cappadocia, and seven women, martyrs [E] Discovery of Relics of Prophet Zacharias, Father of John the Baptist

02/12

[S] (probably, as in Oh; cf. 882 Apostle Onesimus, likely originally Bishop of Ephesus) (based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) и̇ [S] (based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN)

02/13

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] ѡ̇ца ншего ѡнисима постника· (perhaps = Onesimus the Apostle, February 12?) (based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN)

02/14

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] Martinianus, Confessor, hermit in Caesaria, Palestine (Catalogue does not list Auxentius, who is also on this date in ZT) въ тъ же дн꙯ь (following orthography in catalogue) [E] [S] па прпобнаго ѡ̇ца ншего констандина философа прѣтворенаго именемь курила и оу̇ителѣ славенскомоу ѫзьікꙋ· (the catalogue gives the same textual formula as in ZT. Orthographic variant here is ZT's.)

02/15

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] Onesimus the Apostle, servant of Philemon [S] (According to the catalogue,; ZT does not have this entry.) [S] (probably; see also ZT) [S] (also Carp, Oh; Spasskij suggests this may be Arsenius the Great)

02/16

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [SS] [SS] (probably; see CT1. Also ZT. Cf. catalogue p. 31, which identifies "Antropovi" here as Eutropius in F72 despite the joint listing with Maruthas) и̇ [S] (Catalogue gives spelling as Марути; cf. ZT мароуфы·)

02/17

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] Theodore Tiro of Euchaita in Pontus, martyr и̇ [S] (probably, although not a martyr; see CT1) (Catalogue gives spelling as Мари(м))

02/18

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] Pope Leo the Great, Confessor [S] Агапиꙗ (this spelling according to catalogue p. 31; also ZT) и̇ [S] Thomas, Patriarch of Constantinople

02/19

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] (perhaps) Ахилию (according to catalogue; also so in ZT; probably for архипа, as in JT, Ox, C, B; cf. Spasskij's suggestion of василиа as in Oh?) [S] Hesychius, martyr at Adrianopolis [SS] unspecified others

02/20

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [SS] [S] Садека (according to catalogue, p. 31; also ZT) и̇ [SS] Companions of Sadoc (128 monks, nuns, and priests), martyrs in Persia

02/21

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] (Catalogue gives this as masc. Анастасию; cf. ZT стѧѫ мцѫ анастасиѫ; Spasskij believes this is Anastasius, Patriarch of Constantinople or Jerusalem, usual date 10 Feb. More likely it is Anthusa.) и̇ [S] Eustathius the Great, Patriarch of Antioch и̇ [S] Timothy of Symbola, hermit и̇ [S] (The catalogue describes this figure as "The Faster" without providing the text. Note that Spasskij and Holweck (relying on Maltzew) identify the Patriarch John for this date in Kt4, 1295, Petr., and 239 as John III 'The Scholastic', although it is not clear whether any of those mss. specifies John as such.)

02/22

(based on catalogue description; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] Палествера· (according to catalogue, p. 31; also ZT палествора, probably for телесфора; possibly an anticipation in the shared antigraph of палеѡтритьска later in the listing for this date) и̇ [S] (Bubnov et al. 1976 does not transcribe this entry) (probably; also CT) и̇ [S] (Bubnov et al. 1976 does not transcribe this entry)

02/23

(based on catalogue description; in Bubnov et al. 1976 one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [S] Polycarp, Bishop of Smyrna, martyr

02/24

(based on catalogue description and orthographic variant in Bubnov et al. 1976; one of the listings on the 8 separate folios at Russian BAN) [E] Ѡбрѣтениѥ чьтьньѫ главы [S] Иѡна кртлѣ·

02/25

Памѧ стимь мкомь (F72 lists only one saint despite the reference here to plural martyrs; cf. ZT's addition of Theodore Salos (not a martyr) and Alexander, martyr at Drizipara in Pannonia) [S] маркела еппа·

02/26

Памѧ [S] стго порфириꙗ̛[S] (in Patmos (P) version of CT1) пропиꙗ· и̛ [S] стѣи мци (F72 omits the saint's name, at line end; cf. ZT стаа мца ѳеисТа)

02/27

Памѧ [S] прпобнаго ца марка бгоносца (Spasskij believes this is the same individual as Marcianus, priest and treasurer of the Great Church Hagia Sophia, 11 Jan. in CT1.) и [S] (Spasskij believes this may be Titus, Bishop of Bostra (22 Feb. in Sin. 1).) стго ̛ца ти| (the entry stops abruptly at line-end; ) и̇[S] васили[_]

02/28

Стрть [S] стго евергиꙗ (also ZT) и [S] нифона и [S] (probably) василиꙗ чютвр |

02/29

Егаже бѫть д· лѣ· н вис е прибиваеть днь (superscript ст apparently by another hand) [S] стиѧ мцѫ меланиѧ·

03/01

[S] Прѣпобниѧ матере ̇ ( for Прѣпобомцѫ) е̛вдо[_]иѫ иже ѿ самарѣнинь (for самарѣнь)

03/02

[S] Памѧ ца ншего силевестра·

03/03 (03/03 )

с [SS] Стрть сти мкь [S] евтропиꙗ̛ и [S] кле̛ника[S] василиска

03/04

Стрть [S] стиѫ ираи̛ди· и [S] прпобнаго ̛ца герасима·

03/05

Стрть [S] евлогиꙗ̛ и [S] прпобнаго ѡца марка чрьнца:

03/06

Стрть [S] стго мка· конона· врьтограрѣ (linguistic feature врьт-) и [S] стго мканона (with ZT, for мка канона) и [SS] сти ·мв· мкь· [SS] бывши еппѣ вь херсонѣ· (with ZT, conflation of the 42 Martyrs of Amorion (preceding entry) and the Bishop Martyrs of Cherson) [SS] инѣх ·

03/07

Памѫ [S] п(рѣ)побнаго ѡца [____]кадиꙗ еппа кипрьска· и [S] прѣпобнаго ца домен[_]а

03/08

Памѫ [S] прѣпобнаго ца ѳефилахта и [S] стѣи пер[____] (probably; so identified by Spasskij, and Holweck gives date of death as 7 Mar.)

03/09

Стрть [SS] стыхь ·м мкь [____]астииьскы и [S] п(рѣ)побнаго ца пава плꙋсидьскаго [____]

03/10

[SS] Стрть сти мкь (despite the plural reference to martyrs, F72 omits Codratus's companions; cf. ZT Codratus and Cyprian) [S] кондрата диа·

03/11

Памѧ [S] стго софрниꙗ̛ еппа ероусалимьска и [S] стго мка (probably; saint's name omitted; cf. ZT Conon)

03/12

Стрть сты (for сты) мкъ [S] прокиꙗ̛на[SS] (F72 omits Terentius; cf. ZT) [S] ефрикиина (also ZT ефрикіна) [S] поплиа

03/13

[SS] Стрть сты мкь [S] сатоура· и̛ [S] садориꙗ̛ (with ZT, for сатоурнила) и [SS] дроужиньі и̛хь·

03/14

[S] Стрть стиѫ хртины персанинѫ и [S] прѣпобнаго ѡца | (F72 omits saint's name at line end; cf. ZT венедикта стрѣи̇шаго игоумена румкьіѫ̇ земѧ)

03/15

Стрть [S] стго мка менагна (for (ZT) менигна) [S] и̛ристоула (for (ZT) аристоула) бра варнави апла

03/16

[_]амѫ [S] а̛лезан̛дроу папежа (Dat.-Gen. case misagreement) римьска· и [S] стго ̇нисима·

03/17

Памѧ [S] стго мариꙗна и [S] прѣпобнаго алеза· нарицаема | (description stops at line-end)

03/18

[S] Памѧ прѣпобнаго ѡца ншего кирила еппа римьска: ·

03/19

Памѧ [SS] [S] стго мка хроусогоньта и̛ [S] дарии̛[S] марии: (perhaps; also ZT and 882, and Oh 'Martyria'; cf. MHier 18 Mar)

03/20

[SS] Стрть сты жень амасиискьі · (Unlike ZT, F72 does not name Claudia or Euphrasia, but its descriptor илезандрьскыхь, which does not occur in ZT, appears to be a garbling of Alexandra) [S] (perhaps) илезандрьскыхь:

03/21

Стрть [SS] [S] стго мка филимона· и [S] домнина и [S] (probably, with Bas) венедикта

03/22

Памѧ [S] ѡца ншего ѳомьі архее̇ппа царѣ града и̛ [S] мцѫ киликыѫ:̇ (for калиникы; cf. ZT 21 Mar)

03/23

[S] Стрть стго доментиꙗ̛ и̛ [E] твори прѣпразденство блговѣщениꙗ̛·

03/24 (date omitted)

03/25

[E] БЛГОВЕЩЕНИЕ. [S] СТѪ БЦѦ

03/26

[E] Сьборь празноуе̛мь [S] стго бжтвьнаго архагла гаврила ·

03/27

[S] Стрть стиѫ мцѫ матроні:

03/28

Стрть [SS] [S] стго мка поунита· и (sic, with ZT) соунаклита[SS] и̛же с ним:·

03/29

Памѫ [S] стго іѡа патриарха ерлмьска· и [S] стго апла | (perhaps: F72 omits saint's name at line end; cf. ZT а̇никиꙗ̇.)

03/30

[S] Стрть стго мка· акакиа и [S] курьꙗка и [SS] сти кь· | (entry ends here at line end, perhaps an anticipation of the 31 Mar listing; cf. ZT и̇нѣхъ)

03/31

Стрть [SS] стыхь мкь ·ли· и̇[S] стго менаньдра· и [S] оуара

04/01

[S] ко (sic, apparently for стиѧ) и пр(рѣ)побныѫ· мариѫ египтѣнинѫ·[S] мка елевѳериꙗ·

04/02

Памѫ [S] стго ца ншего· и̛ чютворца тита· и [SS] мкь ·рк· [SS] (despite the dual honorific, F72 omits Aedisius's name at line-end) стою мкꙋ· [S] апиꙗна· |

04/03

Стрть [S] стго и̛ларѡна (probably for илирика; also ZT and Oh) [S] никыти· и̛ [SS] сты мкь· (F72 omits the martyrs' names at line-end.)

04/04

[SS] Стрть [S] стго мка ѳеѡра (for ѳеѡдоула; also ZT, 882) ѿ гра солоуньска и̛ [S] агапито  (see also ZT а̇ганитона)

04/05

Стрть [SS] [S] стго ѳер̛ма· и̛ [SS] дроу̇жини его· и̛ [S] стиѧ ѳеѡ̛рфотꙋ· (likely; ZT ѳеѡрфитьі· .)

04/06

[SS] [_]трть сты мкь ·рк· и [S] памѧ стго евтоухыꙗ̛ патриаꙗарха| (for патриꙗрха) костандина гра и̛[S] п(рѣ)побнаго ца мефои|

04/07

Стрть [SS] [S] ликиѫ (for акилина, probably; also ZT кіликіѫ̇.) и̛ [S] роуфима (for роуфина; also ZT роу̇вима) диꙗ̛кона

04/08

[SS] [S] Стго и̛родиꙗ̛на а̛пла· и [S] агава· и̛ [S] (probably) павсолиа| (ZT павсовиꙗ̇· )

04/09

[S] Стго мка е̛вѱихиꙗ̛ и [S] вадиꙗ̛ма (for вадима) архимандритꙋ

04/10

[SS] [S] изрикиꙗна (also ZT, probably for африкана; note 882 азрикана) и [S] етеранта (also ZT for 9 Feb.; for терентиꙗ) [SS] инѣхь· л[_]

04/11

[S] Стрть стго мка а̛̇нтипа еппа·

04/12

[S] Стрть стго геронтиꙗ· великаго еппа (probably, with ZT; 882 also describes him as a bishop)

04/13

[S] (Spasskij notes that original Theodosius later became Theodosia.) [_]тыѫ ѳеѡсиѧ· и [S] (probably) насасиѧ (for анастасиѧ) и [S] (Holweck states that 13 Apr was the feastday at Chalcedon and in pre-Reformation Northern European countries) ефимиѧ. и [S] мка | (F72 again halts the entry after the honorific at line-end; probably Crescens; see ZT)

04/14

[S] Стрть стго симена е̛ппа персидьска:

04/15

[S] [_]тго ѳеѡра· и̛ [S] мка савы· готѳынина: (this description suggests some confusion between Sabas the Visigoth and Sabas the General/the Goth (at Rome), which Holweck says may be the same individual.)

04/16

[S] Стрть стго агапита· и̛ (sic ) еппа римьска:

04/17

[_]трть [S] стиѫ мцѧ ерины и [S] алфиадѣ: (also ZT)

04/18

Памѫ [S] стго іѡа ца· и̛ [S] мазима патриꙗрха |

04/19

Памѧ [S] стго ѡца мазиана· (also ZT маѯиана, for мазимиана) и [SS] грьцкыѧ пповѣ (Nom. for Gen., perhaps a fragment from Maximianus's vita?)

04/20

Стрть [S] стго мка христофора·[SS] инѣ много :: (presumably not Theonas and Antoninus, companions of Christopher in the preceding entry, as they were only two)

04/21

[E] Ѡбрѣтение кртоу хвоу:

04/22 (4/22)

[S] стго ѡца анастасиꙗ еппа· и [S] п(рѣ)побнаго ѳеѡра сикеѡта· анастасова гра

04/23

[S] Стго и славнаго великаго мка геѡргиꙗ̛·

04/24

[S] (probably) Стрть [___]и мк[_] димитрию

04/25

[S] памѧ стго апла и еулиста марк̛а·

04/26

[S] (same wording in 882 and ZT; cf. Carp 'bishop Paul'. Or possibly martyr Paul the New?) Стго павла новаго· и [S] стго мка ппа василиꙗ̛·

04/27

[S] Стрть стлю мкоу василию и [S] поплиꙗ̛ и [S] ѥвлогиꙗ̛· и [SS] (Maximus is omitted; also ZT, 882) [S] дадиꙗ̛· и [S] клитиника· (with ZT, for кинтилиꙗна; note also 882 килинтиꙗ)

04/28

Стрть [SS] (F72 lists Zeno and Nestabus only) [S] стго зивовиꙗ̛· (also ZT зиновіи, for зинона) [S] неставиꙗ· и [SS] [S] диѡра и [S] рофиана (for родопиана)

04/29

[_]трть [S] стго мка мазима[SS] и̛нѣ[SS] ѳ· и̛ мка (sic, for Ø мкь) еже вю козн[_]

04/30

[S] стго апла иꙗкова бра гнѣ· и [S] (perhaps, as in ZT, CT1, Bas) апла ꙗкова

05/01

[S] Стрть стго пррка е̛ремиѫ

05/02

[E] Оуспение [S] прѣпобнаго ѡца аѳнасиꙗ̛ и [SS] сти инѣ (for инѣ ) мкь

05/03 (05/03 )

[_]трть [SS] [S] стго мка тимоѳеа· и [S] маꙋри· и [S] стеи севастиꙗ (ZT севастии; for севастиꙗны)

05/04

[_____] [S] силвана попа и [SS] (F72 omits Andronicus) [S] провоу[S] трха·|

05/05

Стрть [S] стго неѡ̇фита и [S] мцѧ ериньі

05/06

Стрть [SS] (Danax and Donatus are omitted) [S] стго димитриꙗ̛· и [SS] дроужины и [S] правед[_] іѡ |

05/07

Стрть [S] акакиꙗ· при мазымиꙗнѣ цри и [E] памѧ ꙗвльши сѧ звѣздѣ на нбесехь и̛ памѧ сь нбсе [_]вльшаго сѧ крта чтнаго в· ча ·г· дни надь стимь голгоѳомь·

05/08

illegible

05/09

[E] [____] [S] стго пррка исаиѧ и̛ [S] стго мка [____] ( illegible name; probably Christopher, as in ZT)

05/10

Стрть [S] стго мка симона и [SS] [S] мка аделѳодеꙗ̛· (a conflation of Alphius and Philadelphius; also ZT)

05/11

Стрть [S] стго мка мокиꙗ ппа· (keyword: попа vs. презвитера) вь тьже днь [E] бытие црѣгра· и [S] стго пахомиꙗ̛:

05/12

[S] Памѧ стго ѡца ншего епифана париарха црѣгра· (With ZT, Constantinople for константиѧ Constantia.)

05/13

[S] стго мка ал | (probably Alexander, as in ZT)

05/14

[S] Стрть стго мка исидора и [S] ѡца пахомиꙗ̛·

05/15

[S] Прѣпобнаго ца ншего ахилиꙗ̛ и [S] апла и̛юдьі бра иꙗкова и [S] памиаха (also ZT, for пахомиꙗ) еппа[SS] [S] а[_]д[_] анак?ди ца[SS] і ппвь· и ѳ диꙗконь и з· двь ѿ зе[_]хараѡпы · и [S] стго авдисиꙗ̛ еппа си[_] вь персидѣ

05/16

[S] Стрть стго пррка захариѫ ца іѡна кртлѣ (sic; F72 conflates Prophet Zacharias, in ZT and CT1, and Zacharia, father of John the Baptist, both celebrated this date) единого ѿ ·ѧ· прркь

05/17

Стрть [SS] [S] стго мка силохона· (with ZT, for солохона) и [SS] дроужины его

05/18

Стрть [SS] (probably) [S] стго мка париа (with ZT, likely for патрикиа; see CT1 the next day) ѥппа и [SS] дрꙋжини его

05/19

[S] Памѧ стго мка аскла

05/20

[S] [_]трть мка ѳалелѣꙗ̛

05/21

Памѧ [SS] [S] стго блговѣрнаго и великаго и равнаапломь костан̛дина црѣ· и̛[S] мтере его елены

05/22

Стрть [S] стго мка василиска· и [S] (likely; usual Greek date; cf. Spasskij's identification of this saint in ZT as the martyr Theodore with Thaddeus, on the basis of ZT's separate entry for Thaddeus, probably Jude/Thaddeus as in CT1) мка стго ѳеѡра·

05/23

Памѧ [SS] [S] ѡца ншего· сумеѡна стльпника· бьівшаго вь дивнѣи горѣ· и [S] мтере его марѳьі и̛ [SS] сты мкь [S] мелетинь (Nom. for Gen.) и [S] стефа (Nom. for Gen.) [SS] инѣ (for инѣ) мно·го единьнадесѧте т[_]щ[__]и и н· сь женами и сь дѣтми·

05/24

[_]трть [S] мелетина· и̛[S] калестина и [S] (probably) ѳерапонта еппа вь персидѣ (apparently for кипрѣ 'Cyprus'; see also 26 May)

05/25

[E] Памѧ ѡ̛брѣтение честьниѧ глави [S] іѡна кртлѣ

05/26

Стрть [S] (also C, B, 882, and Neapolitan wall calendar, among others;; cf. CT1 Alphaeus, 'Brother of Jesus', and his children) стго апла июда бра гнѣ и [S] ѳерапонта и [S] стиѫ мцѫ еликонди (for еликониди)

05/27

[SS] стихь мкь· [S] сер̛ги и [S] вакха[SS] инѣ[E] [SS] сты ць ·т· и ·иі· прьваго [____] (illegible word is in superscript)

05/28

[_]трть [S] (also ZT, B, C, 882;, DC2; likely a shared transmission of a misinterpretation of the church of St. Euphemia near the Church of St. Laurentius in the Petrium, the site given in CT for the synaxis honoring Eusebius and companions, as a separate entry for Euphemia; cf. CT 30 May) стѣи ѥфимиѫ[SS] сти мкь· [S] ѥ̛всевиꙗ̇ и [SS] дрꙋжини ег

05/29

[S] [_]трть стиѧ мцѧ ѳеѡсиѧ[S] и̛сакыꙗ исповѣдника·

05/30

[_]трть [S] стго евтꙋхиꙗ и [S] стго исакыꙗ̇ чрьн̛ца попа· (lexical variant: попа vs. презвитера)

05/31

[_]трть [S] (probably) стго апла карпа и [S] мка еремиѧ· (with ZT, 882, and Carp, for ермиꙗ) и̛ [S] стѣи петрꙋи дьщери петра апла петра[S] ереими (perhas a second entry for Hermias this date; or Hermas, one of the 70 Disciples, this date?)

06/01

[S] [_]тть стго и̛оустина философа·

06/02

Памѧ [S] никифора еппа црѣ гра и [SS] (omits Pyrrhus) [S] стмꙋ [_]ра[_]имꙋ [S] е̛размꙋ[SS] и̛нѣ младенць с ними при ꙗвриꙗнѣ цри (also F72; this formula seems to be the end of the entry for Lucillianus, Paula and children for 3 June )

06/03

Памѧ [SS] [S] ѡца ншего (no titlo visible; with ZT, likely an anticipation of the honorific for Metrophanes, 4 June below) лꙋкиꙗна и [S] павли и [SS] мланць с[_] | (for (ZT) младенць сь нимь)

06/04

Памѧ [S] стго ѡца ншего (no visible titlo) митрофана архиеппа [____] гра

06/05

[_]трть [SS] сты мкь· (the plural honorific 'Martyrs' suggests that Conon was inadvertently omitted; also ZT) [S] христофора· и [S] (likely, as in P) стго мка ѳеѡра ппа иверска· и [S] (with Xlud. 31, ZT, ) стго епифана патриарха

06/06

[SS] (F72 stops at line-end after Zenaïs) Стрть сти ··е· двь [S] марѳи и [S] зинаиди|

06/07

[_]амѧ [S] прѣпобнаго антима ппа (lexical variant: попа vs. презвитера) и [S] стго мка ѳеѡта·

06/08

Стрть [S] Стго мка ѳеѡра стратилата

06/09

Памѧ [S] стго акакиа (also ZT) [S] архггла михаи̛ла·· и̛ стою мкоу· [S] (probably;, with CT1 Ox and Fa; CT1 also has martyrs Alexander and Antonina for this date) алезандра· [S] (Spasskij suggests for ZT that this may be Hilarion 'The New', but for June 10 882 has both Hilarion and Heliodorus.) илиѡроу

06/10

[S] (probably) Стрть стго мка· тымоѳеа̛ и̛ ппа купрьска (also ZT; apparently a garbling for проусы) и [S] стиѧ мцѫ| (name inadvertently omitted; probably Pansemne, as in ZT)

06/11

Стрть [SS] стою мкоу· [S] вар̛ѳоломеꙗи и [S] варнави·

06/12

Памѧ [S] прѣпобнаго ца ншего ноуфриꙗ̛ поустиннаго· и [S] п(рѣ)побнаго ѡца тифона· ппа купрьска ·

06/13

[S] Стрть стиѫ мцѫ килиниѫ (for акилиниѫ)

06/14

Памѫ [S] стго пррка е̛лисеа· и [S] стго меѳодиꙗ̛ арxиппа црѣ гра

06/15

Стрсть [SS] [SS] [S] стго вита и [S] модиста (for модеста) и [S] крьстениѧ и [S] мка адоула· ( cf. ZT адле, for доул) и [S] (probably) стго вонифонта·

06/16

[S] Прѣпобнаго ѡ̛ца ншего· тихона еппа (probably) и [S] пррка исаѧ

06/17

Стрть [S] (with CT '1', according to Spasskij) стго пррка амоса· ѡць же сеи есть исаѫ пррка и [S] алеза ( also ZT з for кс) члка биа:

06/18

Стрть [S] стго леѡньтиꙗ и [S] (cf. CT1 on the following day, Synaxis of the Archangel Michael near St. Julian's Church at the Forum (Mateos 1960:317)) архагла михаила· и [S] Marcellianus, deacon, martyr at Rome маркелоу

06/19

Стрть [S] стго апла маѳеꙗ и памѧ [S] стго апла ю̛ды · и [S] гервасиꙗ· и̛ [S] мка зосими·

06/20

Памѧ [S] (according to Spasskij; see also 882) прѣпобнаго ѡца ншего зосими·

06/21

Стрть [SS] [S] стго иꙋлиꙗ̛на е̛гупетьска и [SS] оумершихь с нимь

06/22

Стрть (superscript not visible) [S] стѣи оулиꙗ̛ни и [S] стго евсевиꙗ ппа самоньскаго

06/23

Стрть [S] стго ꙋли[_]на еппа и [S] стаго зинови (also ZT, probably for зинона)

06/24

[E] Рожьство [S] іѡна кртлѣ

06/25

[S] (probably: CT1 has this saint on the next day) Прѣпобнаго ѡ̛ца иѡна еппа лꙋтьска· при львѣ костадинѣ

06/26

Стрть [S] стго мка марка· и [S] е̛фросини· и [S] стго ѡца кирила·· архе|еппа алезр ка·

06/27

[S] Памѧ стго ѡца ншего сампсона· створшаго ѡбитѣль странимь·

06/28

[E] [_]б(рѣ)тение̛ мощемь [SS] [S] стго кури[S] іѡна·

06/29

[SS] [S] [____] АПЛА ПЕА И [S] ПАВЛА

06/30 (date missing)

07/01

ПАМѪ [SS] стимь чюдотворцема (Plural-Dual misagreement) и̛ безмезникома [S] кꙋзмѣ и [S] дамиꙗ̛нꙋ

07/02

[E] [____] [S] стиѧ влчцѧ ншѧ бцѫ вь вл[____]

07/03 (07/03 )

Стрть стихь мкь [S] иекьіндина· (probably; ZT [_]киндита, for иакинѳа) [S] (probably) ѳеѡта и[SS] (likely) [S] марка[S] маркиѣ

07/04

Стрть [S] стго марка и [S] андреꙗ ерлмьскаго и [S] (perhaps) век[?е?и?] |

07/05

Стрть [SS] [S] стго василиꙗ и [SS] дрꙋжини его· и [S] стыѫ марѳы мтере стго симеѡна·

07/06

[S] стго ламбада· и [S] (F72 omits Archippus and describes Philemon incorrectly as a bishop;; ZT and 882 have the descriptor 'archbishop' following Philemon in place of 'Archippus') филимона еппа[S] мцѧ лꙋи|

07/07

[SS] [S] Стго архиеппа (probably 'Archbishop for архиппа 'Archippus'; see note to 6 Jul entry for Philemon and Onesimus in ZT, 882) [S] филимона[S] ѡнисима[SS] (perhaps refers to companions of Philemon, Archippus, and Onesimus in preceding entry? (Apollonius and Epimachus)) инѣхь много· и[S] мца (scribal correction from мка) ликїѫ·

07/08

Памѧ [S] стго и великаго мка прокопиꙗ и [S] еустаѳиꙗ и [S] поликарпа

07/09

[E] Свщение [S] стѣи бци вь пигиѫ и [S] (with CT1 P) стго мка ареста· и [S] мка прокла и [S] сави и [S] стѣи пелаги·

07/10

Стрть [S] стго мка поликар̛па· и [S] терма[S] ареста и [SS] сты мкь м· · иже вь никополи гра

07/11

Памѧ [S] стиѧ мѫ ефими и [S] стго мка маркина (with ZT, for маркиꙗна)

07/12

Стрть [SS] [S] стго мка прокла· и [S] лариѧ (for илариꙗ) и [S] стиѧ мцѧ голинꙋх ·

07/13

[SS] (F72 names only Heracles from this group) [S] Стго иракиꙗ̛ и [SS] дроужины его· и̛ [S] стго серапиѡна:

07/14

[S] Стго апла лꙋки [S] стго чютвор̛ца ѡнисима· и̛ [S] (probably, as in ZT) стго ѡца |

07/15

Стрть [SS] [S] стго мка курика· и̛ [S] оулита мтере его· [S] стго мка авидима·

07/16

Стихь мкь [S] антиха· [SS] (probably) [S] авла (for павла) [S] виꙋменьтинь (probably for валентины) [S] иѡна· (probably for fem. хионы; apparently superscript п was intended for entry авла, above) Вь тоже днь [E] стго сьбора ·д· хал̛кидоньска· [SS] иже сьбра сѧ вѣри раи ·х ·л сти ѡць· и сти мирныи сьборь· иже бжиемь даромь сьбра сѧ· и ꙋставениемь ѡ̛ць ншы ·при ꙋалентиꙗнѣ· и маркиꙗна·

07/17

Стрть [S] стго чистителѣ· аѳиногена· и̛ [S] стиѫ мѫ марины·

07/18

Стрть [S] стго мка· ̛милиꙗна и̛ [S] (likely) аки· и [S] стго маркел|

07/19

[S] прѣпобнаго ца ншего· диꙗ· и [S] стиѧ марини сестри и̛ (sic) стомоу васили (sic) великомоу:

07/20

[SS] Памѧ стою прркоу [S] илии[S] елисею· (Elijah and Elisha are treated as a saintset, with a service devoted to both)

07/21

Стрть [S] стго апла оусты · и [S] стго симеѡна·

07/22

Памѧ [S] стыѧ мироносниѧ мариѧ· и̛ магдалини соуриискыѫ· (also ZT; the entry appears to treat Mary (wife of Cleopas) and Magdalene as separate individuals ("Mary and Magdalene), but the Dative Sg form suggests that only Mary Magdalene was intended.) и [S] стго чистителѣ· и̛ мка фокиꙗ̛ и [S] елени· (also ZT; perhaps originally (masc.) Elian, martyr at Massulia (Maxula) in Numidia with Andrew and Ajabosus, this date in MHier?)

07/23

[S] Стрть стго а̛полиариꙗ̛· архиеппа равеньска· (with ZT, "Archbishop" for "Bishop")

07/24

[S] Стра стыѧ мницѧ христины

07/25

[E] Прѣставление̛ [S] анни стыѧ мтере бци· и̛ [S] стыѧ евпразнѧ

07/26

Памѧ [S] стго семеѡ̛на стльпьника· и̛ [SS] [S] рмола ѡца [SS] иже с нимь мци (with ZT, Nom. Pl. for Gen. Pl. )

07/27

Стрть [S] стго и великаго мка пантелеимона·

07/28

[SS] (This entry does not include Timon.) Стрть сты а̛пль [S] прохора и [S] никанора· и [S] пармена·

07/29

Стрть [S] (probably; with CT1; or Callinicus at Dorostolum a second time? cf. 28 Jul) стго мка· калиника и [S] (probably) ѳеѡсиѧ·

07/30

Памѧ [S] стго пррка· наѳана· и [SS] (this entry has only Silas and Andronicus) [S] силѣ · и [S] андроника· · и [S] стго иѡа вои̛на·· и [SS] [S] Berius, Greek saint веньниꙗ· [S] венениимана· нѳтоу· [? partly illeg.]

07/31

[S] Стрть блжнаго евдокима· и памѧ [S] ѳеѡсиꙗ̛ црѣ вноука ѳеѡсию· великом црю и [E] свщени цркви [S] стиѧ бцѧ· ꙗже вь влахернахь· и [E] поклонение̂кртоу хвоу· на немже распѧт сѧ· (also ZT, C, B, 882, DC2, Os)

08/01

стрть [SS] стыхь макавеи· [SS] ѡ̛трокь и̛ [S] елиазера оучителѣ и̛хь· и̛ [S] соломониѫ (also ZT соломѡнїды, for соломина·) мтерь и̛хь·[SS] и̛ [SS] стиѧ ·г дви мцѧ· [S] писты· (Graecism, for Slavic вѣры) и̛ [S] елпиды· (Graecism, for Slavic надежды) и̛ [S] Chairty, VIrgin Martyr [S] мтрь ихь софиѧ· · и памѧ [SS] (F72 lists only Polyeuctus and Theodore by name) [S] полие̛вькта и [S] ѳеѡроу и [SS] дроужины ихь·

08/02

[E] Ѡбрѣтение тѣлеси [S] стго прьвомка стефана· и [SS] [S] чтнаго мка стефана· ппа (lexical variant: попа vs. папежа) римьскаго·[SS] еже с нима (dual for masc. sg. нимь) [SS] сти ·з· ̛трокь· и̛же въ ефесѣ·

08/03

[SS] (F72 and ZT omit Faustus) Стрть [S] стго ѡца исакиꙗ и [S] далма· и [E] стго мирскаго втораго сьбора [SS] р· н· сти ѡць· (no titlo) и [S] калидиѡа (cf. ZT калидона, 882 калхианата·) и [S] (dittography) [_] кадидиѡна·

08/04

[S] Стрть стеи (for usual стѣи) евдоки· и [S] пррка михеꙗ · и [S] (also, with ZT, 5 Aug) мка тꙋталѣ· и [S] (likely for Eusignius, martyr at Antioch, this date in C, next day in CT1?) ев̛гениꙗ

08/05

[S] (also, with ZT, 4 Aug) тꙋталѣ. [E] прѣпа прѡбра 

08/06

[E] (Entry itself is illegible, but service follows.)

08/07

Памѫ [S] стго домен̛та и [S] (perhaps, also Cur;; cf. 8 Aug in Baron.) кирика·

08/08

Стрть [S] стго емилина· (for емилиꙗна) и [S] елевѳериꙗ̛· и [S] марина стрца и [E] ѿдаваемь празникꙋ·

08/09

Стрть [S] стго апла ма и [SS] множтво мкь ꙋбыена̛· ѿ диклитиана и [S] стго мирона еппа и [S] стго анѳониꙗ·

08/10

[SS] Стрть сты мкь· [S] кьꙋсоуста· (for ксоуста) и̛ [S] лаврентиꙗ̛·[S] ивьполиꙋ (or и вьполиꙋ, for иполита)

08/11

Стрть [S] стго мника· евьпла и [S] не̛фита·

08/12

Стрть [S] стаго мка никыти · (for аникыты) [S] (likely an interruption of the saintset Anicetus and Photius with Marcius, from 11 Aug Neophytus and companions (F72 has Neophytus alone from that set at 11 Aug)) мар̛ка и [S] фотиꙗ·

08/13

Стрть [S] (with CT1 P) стаго мка памфила[SS] инѣ· · и [E] [S] мазима и̛сповѣдни |

08/14

[E] Памѧ творимь б̛новение храмꙋ [S] стыѧ бцѧ· и [S] стрсть стго маркела· еппа· и [S] стго михеа пррка·

08/15

[E] text illegible [S] text illegible

08/16

(Apparently this listing is missing from the 8 separate folios, as the catalogue does not provide it.)

08/17

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] Myron, priest at Cyzicus, martyr [S] Ѥлогиꙗ (orthographic variant in catalogue) [S] Paul, martyr at Ptolemais in Syria

08/18

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [SS] John and George, Patriarchs of Constantinople [SS] Florus and Laurus of Illyria, sibling martyrs

08/19

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] Andrew, Megalomartyr [S] Timothy, Bishop of Gaza, martyr

08/20

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] Таддеꙗ (orthographyic variant given in catalogue, p. 31) [S] Муилѣ (orthographиc variant given in catalogue, p. 31)

08/21

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [SS] [S] Васили (orthographic variant given in catalogue, p. 31) καὶ[SS] [S] Theogonius, martyr [S] Agapius, son of Bassa, martyr καὶ [S] Фиса (orthographic variant given in catalogue, p. 31) [S] (Apparently written here as 'Lucianus', according to catalogue, p. 31; also 882, for 22 Aug)

08/22

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] Agathonicus, martyr at Selymbria (Silivri) on the shore of the Propontis (Marmora)

08/23

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] Ven. Anthusa, senior, of Seleucia [S] Eustathius, Patriarch of Antioch [S] Тапиꙗна (orthographic variant in catalogue, p. 31) [S] (also 24 Aug., according to catalogue)

08/24

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] (also 23 Aug., according to catalogue)

08/25

(Based on the catalogue description for the 8 separate folios of F72.) [S] Epiphanius, Patriarch of Constantinople [SS] (according to the catalogue; unclear whom this refers to.)