Medieval Slavic menologies


Maintained by: Cynthia M. Vakareliyska (vakarel@uoregon.edu) and David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2018-05-27T18:30:20+0000


Stud.xml

09/01

[E] начѧтъ· индикта· и [S] памѧ прпбнаго оцѧ наше· сумеона стълпьника· И сь оубо ѥсть оуставъ стоудиискаго манастъірѧ· поне въ тъ днь· памѧ творимъ [SS] стхь мкъ·· [S] ермогена· ·[S] еуода· и [S] калистꙑ· Положенꙑ же бꙑша тѣхъ моши· въ манастꙑри стоу

09/02 (this date omitted)

this calendar date omitted.

09/03 (this date omitted)

this calendar date omitted.

09/04

[S] ста сщеномка вавулꙑ·

09/05

памѧ сътварѧѥть  [S] стго пррка захариѧ·

09/06

[E] [S] бъівъша чюдесе великъімь архистратигъмь михаилъмь въ хонѣхъ·

09/07

[E] прѣпраздьнь [S] стъіѧ бцѧ·

09/08

[E] рожтво [S] прѣстъіꙗ владъічи нашеи бцѧ·

09/09

[SS] памѧ стьіма· [S] иоакима и [S] аннъі·

09/10 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/11 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/12

[E] оставлѧѥть  праздьникъ рожтва [S] стъіꙗ бцѧ·

09/13

[E] прѣдъпраздьньство възвижениꙗ чьстьнаго крта· и [S] памѧ стго сшномка корнилиꙗ·

09/14

[E] бжтвьноѥ и чьстьноѥ въздвижениѥ· чьстьнаго и животворѧшаго крта гнѧ·

09/15 (no date indication; perhaps for 14 Sept?)

Въ тъ днь веръ· (unclear for which date) и [S] ста велика мнка· никитъі·

09/16 (no date listed; presumably Sept 16)

Въ тъ днь вер· памѧ [S] стъіѧ мцѧ еуфимиѧ· и [S] прпбнаго оцѧ наше· евиота· стоудииска·

09/17 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/18 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/19 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/20

[SS] [S] ста и великаго мнка еустафиѧ·[SS] иже съ нимь·

09/21 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/22 (this date omitted)

this calendar date omitted

09/23

[E] зачѧтиѥ [S] ста іѡ пртчѧ ·

09/24 (no date number)

Въ тъ дбъ веръ· [S] памѧ стъіꙗ първомнц· и аплъі ѳеоклъі· (for ѳеклъі)

09/25

[S] памѧ· прпбнъіꙗ· еуфросинии· иже въ альчандрии·

09/26

[E] прѣставлениѥ [S] стго іѡ· бословьцѧ·

09/27

this calendar date omitted

09/28

[S] прпбнго оцѧ наше· и исповѣдни· харитона·

09/29

[S] оцѧ наше кюриѧка

09/30

[SS] Gregory the Illuminator and unspecified companions, martyrs [S] памѧ стго григориꙗ· великъіꙗ армениѧ·[SS] и иже съ нимь·

10/01 ()

[S] стго и прѣхвальнаго апла· ананиѧ· и [S] прпбнаго· романа· творьцѧ кондакарю·

10/02

[S] стго сщеномка· кюприана· и [S] устины·

10/03

[S] сщномка· дионисиа· ареопагита·

10/04 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

10/05 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

10/06

[S] ста[_] ап[_]ла· ѳомы· superscripts illegible

10/07

[SS] памѧ· стою мникоу· [S] сергиа· и [S] вакха·

10/08

[S] прпбныꙗ пелагиѧ· иже въ антиохии·

10/09

[S] памѧ· стго и прѣхвальнаго апла· иꙗкова алѳеова·

10/10 (this date omitted)

this calendar date omitted

10/11

[E] семаго събора о стыхъ иконахъ· и [S] памѧ стго· ѳеофана· творьцѧ ка·

10/12

[SS] памѧ· сты мкъꙗ [S] прова·[S] тарха· и [S] андроника·

10/13

[SS] (ST omits the companions) памѧ стою· [S] карпа· · и [S] папула·

10/14 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

10/15 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

10/16 (this calendar date omitted)

this calendar date omitted

10/17 (this date omitted)

10/18

[E] оусъпениѥ [S] стго и прѣхвальнаго апла и еванглта лоукы·

10/19 (this date omitted)

10/20 ( )

[S] стго мка· артемиѧ·

10/21 ( )

[S] памѧ прпбнго о̛цѧ наше· илариона·

10/22

[S] прпбьнаго оцѧ наше· аверкиѧ·

10/23

[S] памѧ ста иꙗкова бра гнѧ·

10/24

[SS] [S] стго мка ареѳы· и [SS] иже сь нимь·

10/25 (this calendar date omitted)

10/26

[S] ста великаго мнка димитриѧ ·

10/27 (this calendar date omitted)

10/28 (this calendar date omitted)

10/29 (this calendar date omitted)

10/30 (this calendar date omitted)

10/31

[S] прпбнаго оцѧ наше аврамиѧ·

11/01

[SS] стыма безмздникома· [S] козмы· и [S] дамиана·

11/02

[SS] [S] памѧ ста акюдина · (orthography: юд for Greek -ynd- ) и [SS] иже съ ни ·

11/03 (11/03 )

[SS] стхъ мнкъ · [S] акепсимы · и [SS] иже съ нимь · въ тъ днь · [S] памѧ прѣподобьнаго оцѧ наше · иоаникиꙗ·

11/04 (this date omitted)

11/05 (this calendar date omitted)

11/06

[S] стго паула исповѣдьника ·

11/07 (this calendar date omitted)

11/08

[E] сборь [S] архангла михаила·

11/09 (this calendar date omitted)

11/10 (this calendar date omitted)

11/11

(instructions also mention Orestes (Nov. 10, omitted date in ST)) [SS] памѧ стꙑ мкъ· [S] минꙑ· и [S] виктора· и [S] векентиꙗ· въ тъ днь сътварѧѥть памѧ [S] прпбанго оцѧ наше ѳеодора студиискаго  - Въ тЪ днъ веръ · памѧ · [S] въ стꙑхъ оцѧ наше · іѡ · млтиваго· и [S] прпбнго нила·

11/12 (this calendar date omitted)

11/13

[S] памѧ въ стхъ оцѧ наше ·іѡ· златооуста·

11/14

[S] памѧ · стго апла филипа ·

11/15

[E] (perhaps part of entry for Guria, Shamona and Habib?) сьть сѧ чю · и [E] мниѥ [SS] стхъ исповѣдникь · : —

11/16

[S] памѧ ста и еуалиста матѳеѧ· и [S] ста мнка· варлама·

11/17

[S] памѧ стго григориꙗ· чюдотворьцѧ·

11/18

памѧ· стою мнкоу· [S] платона· и [S] романа·

11/19 (this calendar date omitted)

11/20

[E] праꙁдьноующе прѣдъпраздьньство вънесениѥ [S] стꙑꙗ бцѧ·

11/21

[E] сътварѧѥть сѧ вьходъ въ црвь [S] прѣстꙑꙗ бцѧ·

11/22

[E] творѧть попраꙁдьньство [S] стꙑꙗ бцѧ· и [S] памѧ прпбнго оцѧ· ѳадѣѧ· студииска·

11/23

[S] памѧ· ста· григориѧ· еппа акраганьскаго·

11/24 (this calendar date omitted)

11/25

памѧ [S] ста сщномка· петра· папꙑ альѯандрьска· (orthography: ь for е) и [S] ста сщномнка· климента папꙑ (lexicon: папи vs. папежа) римьскаго·

11/26

памѧ [S] стго мка· мьркꙋриѧ· (orthography: ь for е) и [S] прпбнго алумпиѧ (orthography: умп for Gr υπ)) стлъпник· (no final а, per Pentkovskij 2001: 298 )

11/27

[S] памѧ ста· иѧкова пьрсѧнина· (orthography: ь for е)

11/28

памѧ [SS] [S] въ стꙑ оцѧ наше· стефана новаго· и [SS] иже съ нимь· [S] (this appears to be part of the entry for Stephen and companions) и [S] (Paul is listed in other calendars in the related 20 Oct entry Andrew, Stephen, Peter and Paul) паула и [SS] дроужинꙑ ихъ·

11/29 (this calendar date omitted)

11/30 (this calendar date omitted)

12/01 (this calendar date omitted)

12/02 (this calendar date omitted)

12/03 (this calendar date omitted)

12/04

Памѧ [S] стꙑꙗ и великꙑѧ мцѧ варварꙑ· и [S] въ стхъ оцѧ наше· іѡ· дамаскиньска·

12/05

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · савꙑ ·

12/06

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · николꙑ ·

12/07

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · амбросиа · и [SS] памѧ · въ мори оутопъшаꙗ братиꙗ нашеꙗ · въ днь прпбьнаго оцѧ · вь слоубоу посъланꙑхъ · и по беꙁдьнѣ бжиа соуда оутопъшемъ · [E] Тако оубо студиискꙑи манастꙑрь праꙁдьноуѥть · въ· ꙁ꙯ · того мцѧ ·

12/08 (this calendar date omitted)

12/09

[E] ꙁачѧтиѥ [S] стꙑ анны· ѥгда зачѧ [S] бцю ·

12/10 (this calendar date omitted)

12/11

[S] памѧ прпбнго · данила стълпьника·

12/12

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше спуридона еппа

12/13

[SS] памѧ стхъ и добрꙑхъ мкъ · [S] еустратиѧ · и [SS] дроужинꙑ ѥто ·

12/14 (this calendar date omitted)

12/15 (this calendar date omitted)

12/16 (this calendar date omitted)

12/17

[SS] [S] ста · пррка · данила · и [SS] стхъ ·г꙯· отро · [SS] (for Sunday before Christmas ) стхъ оць ·

12/18 (this calendar date omitted)

12/19 (this calendar date omitted)

12/20

[E] прѣпраꙁдьнь · хва рожт · и [S] памѧ стго сщномнка · игнатиꙗ боносьцѧ ·

12/21 (this calendar date omitted)

12/22 (this calendar date omitted)

12/23 (this calendar date omitted)

12/24

[E] въ навечериѥ хва роꙁьства ·

12/25

[E] сътварѧѥть сѧ по плъти спною рожтво великаго ба и спса наше ісх ха·

12/26 (12/26 )

specifies only that if there is a sevice, that it be the same as for Sept 27, and that the Feast of St. Stephen may be selebrated then.

12/27

[S] памѧ стго пьрвомка · стефана ·

12/28

[SS] памѧ · стхъ мкъ · дъвꙋ · тьмоу · иже въ никомидии мнꙑхъ ·

12/29 (t12/29)

[SS] памѧ · стхъ младѣнь · и [S] стго маркела ·

12/30

памѧ [S] стго апла · тимона · и [S] стꙑꙗ мцѧ · анусиѧ ·

12/31

[E] проваꙁжѧѥть  праꙁдьни ·

01/01

[E] по плъти обрѣꙁаниѥ га наше · іс ха · и [S] памѧ въ стхъ оцѧ наше · василиѧ · архиеппа кесариѧ каподокиискꙑѧ· (per Pentkojskij, for капа-) (Saturday and Sunday before Epiphany follow: пре просвѣщениѥмь)

01/02 (this calendar date omitted)

01/03

[S] (Basil of Ancyra is usually on 1 or 2 Jan; ST omits 2 Jan listings) стго василиѧ· [S] стомоу мнкоу · гордию · ѥмоуже начѧло · [E] прѣпраꙁдьньствоу ·

01/04 (this calendar date omitted)

01/05 (this 01/05)

и [E] въ навечериѥ·; ; на веꙑнии просвѣщениѧ ·

01/06

[E] праꙁдьноуѥт сѧ просвѣщениѥ великаго ба и спса нашего іс хса ·

01/07

[E] Сътварѧѥть съборъ [S] стго пртчѧ и кртлѧ · іѡ · (followed by Saturday and Sunday after Epiphany: по просвѣщени) и [E] ѿ антиохиѧ прѣнесенѥ чьстьнꙑѧ ѣго роукꙑ [S] John the Baptist (Sunday after Epiphany follows: Недѣ · по боꙗвлении · )

01/08 (this calendar date omitted)

01/09

[S] памѧ ста · полуеукта ·

01/10

[S] памѧ въ стхъ оцѧ · нашего григориѧ еппа нусьскаго · Въ тъ днь [S] памѧ сътварѧѥть прпбнаго оцѧ нашго · маркиана ·

01/11

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · ѳеодосиѧ ·

01/12

[S] стꙑꙗ чнцѧ · татианꙑ · Въ тъ днь с слоубою стꙑѧ мцѧ · и [SS] стхъ мкъ. [S] ермула· и [S] страстоника (per Pentkovskij, for стратоника) ѥюже памѧ ѥсть въ ·гі · мцѧ · ꙁане проводити праꙁдьникь в ть днь · оуставлена бꙑ слоужьба реченою стою · и чьть сѧ мниѥ ѥю 

01/13

[E] проважѧѥтѧ праꙁдьни · просвѣщениꙗ ·

01/14

[SS] памѧ на синаи и на раиѳѣ оубиѥнꙑхъ стхъ оць ·

01/15

[S] памѧ стго · іѡ · калибита · и [S] ста павьла ѳивеиска· ·

01/16

[E] покланѧниѥ чьстьнꙑхъ веригъ (lexicon: ѫжоу vs. веригь) [S] ста апла петра·

01/17

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · антониѧ велика · ··

01/18

[E] прѣнесеню ѿ иꙁгънаниꙗ · [S] сго аѳанасиꙗ · и [S] памѧ сго курила· архиеппа альѯандрьска · (альѯ- for алеѯ- )

01/19

̇[S] памѧ · прпбнаго оцѧ наше · макариꙗ егюптьскаго ·

01/20

[S] памѧ · прпбнаго оцѧ наше · еуѳимиа великаго ·

01/21 (this calendar date omitted)

01/22

[S] памѧ стго апла тимоѧ··

01/23

[S] памѧ ста мнка · климента анкюрьска · ·

01/24

[S] памѧ прпбнꙑꙗ ксени ·

01/25

[S] памѧ въ стхъ оцѧ наше · григориѧ бословьцѧ ·

01/26

[E] прѣнесениѥ [SS] прпбьною оцю нашею · [S] ѳеодора игоумена студииска · [S] иосифа брата юго · архиеппа селоуньска ·

01/27

[E] прѣнесениѥ [S] въ стхъ оцѧ наше · іѡ · ꙁлаоуста ·

01/28

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · ефрѣма ·

01/29

[E] ппрѣнесению [S] стго игнатиꙗ боносьцѧ ·

01/30

[S] памѧ прпбна оцѧ наше · ксенофонта ·

01/31

[SS] памѧ стою [S] кюра[S] іѡ ·

02/01

[E] прѣпраꙁдьньство · сърѣтениѥ га нашего іс хса· и [S] памѧ стго великаго мка труфона·

02/02

[E] сърѣтениѥ га наше іс ха ·

02/03 (this calendar date omitted)

02/04 (this calendar date omitted)

02/05 (this calendar date omitted)

02/06 (this calendar date omitted)

02/07 (this calendar date omitted)

[S] чьть сѧ на оутрьнии · житие стго парѳениꙗ · еппа · ламьѱака 

02/08 (this calendar date omitted)

02/09 (this calendar date omitted)

[S] памѧ стго мка · никифора ·

02/10 (this calendar date omitted)

02/11 (this calendar date omitted)

02/12

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · мелентиа · архиеппа антиохииска ·

02/13

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · мартиниана ·

02/14 (this calendar date missing )

02/15 (this calendar date missing )

02/16 (this calendar date missing )

02/17 (this calendar date missing )

02/18 (this calendar date omitted)

02/19 (this calendar date omitted)

02/20 (this calendar date omitted)

02/21 (this calendar date omitted)

02/22 (this calendar date omitted)

02/23 (this calendar date omitted)

02/24

[E] обрѣтениѥ чьстьнꙑѧ главꙑ · [S] іѡ прѣтечѧ ·

02/25 (this calendar date omitted)

02/26 (this calendar date omitted)

02/27 (this calendar date omitted)

02/28 (this calendar date omitted)

02/29 (this calendar date omitted)

03/01 (this calendar date omitted)

03/02 (this calendar date omitted)

03/03 (this calendar date omitted)

03/04 (this calendar date omitted)

03/05 (this calendar date omitted)

03/06

[SS] стхъ · мв · новꙑхъ мкъ ·

03/07 (this calendar date omitted)

03/08 (this calendar date omitted)

03/09

[SS] памѧ стхъ мкъ · м꙯ · иже въ севастии мнꙑхъ ·

03/10 (this calendar date omitted)

03/11 (this calendar date omitted)

03/12

[S] памѧ стго ѳеоѳана · (for ѳеофана ) сигрианьскаго ·

03/13 (this calendar date omitted)

03/14 (this calendar date omitted)

03/15 (this calendar date omitted)

03/16 (this calendar date omitted)

03/17

[S] памѧ стго альѯиѧ · члǩа бжиꙗ ·

03/18 (this calendar date omitted)

03/19 (this calendar date omitted)

03/20 (this calendar date omitted)

03/21 (this calendar date omitted)

03/22 (this calendar date omitted)

03/23

[E] прѣпраꙁдьньство блговѣщению · [S] Virgin Mary

03/24

[E] (no specific listing, only instructions) [S] Virgin Mary

03/25

[E] блговѣщениѥ [S] прѣстꙑꙗ бцѧ ·

03/26 (this calendar date omitted)

03/27 (this calendar date omitted)

03/28 (this calendar date omitted)

03/29 (this calendar date omitted)

03/30 (this calendar date omitted)

03/31 (this calendar date omitted)

04/01

[S] памѧ · прпбнꙑꙗ мриѧ егюѳтѧнꙑнѧ ·

04/02 (this calendar date omitted)

04/03 (this calendar date omitted)

04/04 (this calendar date omitted)

04/05 (this calendar date omitted)

04/06 (this calendar date omitted)

04/07 (this calendar date omitted)

04/08 (this calendar date omitted)

04/09 (this calendar date omitted)

04/10 (this calendar date omitted)

04/11 (this calendar date omitted)

04/12 (this calendar date omitted)

04/13 (this calendar date omitted)

04/14 (this calendar date omitted)

04/15 (this calendar date omitted)

04/16 (this calendar date omitted)

04/17 (this calendar date omitted)

04/18 (this calendar date omitted)

04/19 (this calendar date omitted)

04/20 (this calendar date omitted)

04/21 (this calendar date omitted)

04/22 (this calendar date omitted)

04/23

[S] памѧ · стго и велика мнка · георгиѧ ·

04/24 (this calendar date omitted)

04/25

[S] памѧ · ста апла марка ·

04/26 (this calendar date omitted)

04/27 (this calendar date omitted)

04/28 (this calendar date omitted)

04/29 (this calendar date omitted)

04/30

[S] памѧ стго апла · иꙗкова · бра стго іѡ · бословьцѧ ·

05/01 (this calendar date omitted)

05/02

[E] оусъпению [S] стго аѳанасиѧ · архиеппа · альѯандрьска ·

05/03 (this calendar date omitted)

05/04 (this calendar date omitted)

05/05 (this calendar date omitted)

05/06 (this calendar date omitted)

05/07 (this calendar date omitted)

05/08 (this calendar date omitted)

05/09 (this calendar date omitted)

05/10

[S] памѧ ста апла · симона рьвьнителѧ ·

05/11 (this calendar date omitted)

05/12 (this calendar date omitted)

05/13 (this calendar date omitted)

05/14 (this calendar date omitted)

05/15

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · пахомиꙗ·

05/16 (this calendar date omitted)

05/17 (this calendar date omitted)

05/18 (this calendar date omitted)

05/19 (this calendar date omitted)

05/20 (this calendar date omitted)

[S] стго и великаго мнка ѳалелѣѧ ·

05/21

[SS] памѧ стою црю · [S] косѧнтина · и [S] еленꙑ ·

05/22 (this calendar date omitted)

05/23 (this calendar date omitted)

05/24 (this calendar date omitted)

05/25

[E] третиюю лбрѣтениѥ чьстьнꙑꙗ главꙑ · [S] стго · іѡ · пртчѧ и крта ·

05/26 (this calendar date omitted)

05/27 (this calendar date omitted)

05/28 (this calendar date omitted)

05/29 (this calendar date omitted)

05/30 (this calendar date omitted)

05/31 (this calendar date omitted)

06/01 (this calendar date omitted)

06/02 (this calendar date omitted)

06/03 (this calendar date omitted)

06/04 (this calendar date omitted)

06/05 (this calendar date omitted)

06/06 (this calendar date omitted)

06/07 (this calendar date omitted)

06/08

[S] памѧ стго мнка · ѳеодора стратилата ·

06/09 (this calendar date omitted)

06/10 (this calendar date omitted)

06/11

[SS] памѧ стою аплоу · [S] варѳоломѣѧ · и [S] варнавꙑ ·

06/12

[S] памѧ прпбнго оцѧ наше · енуфриѧ ·

06/13 (this calendar date missing)

06/14 (this calendar date missing)

06/15 (this calendar date missing)

06/16 (this calendar date omitted)

06/17 (this calendar date missing)

06/18 (this calendar date omitted)

06/19

[S] памѧ стго апла · июдꙋ ·

06/20 (this calendar date omitted)

06/21 (this calendar date omitted)

06/22 (this calendar date omitted)

06/23

[E] поновленїе притвора [S] стго пррка пртчи · иѡа · [E] въ навечриѥ рожьства [S] стго · іѡ · пртчѧ ·

06/24

[E] (no specific listing, only instructions) [S] John the Baptist

06/25 (this calendar date omitted)

06/26 (this calendar date omitted)

06/27

[S] п(рѣ)побнаго самьѱона· страноприѣмца· · (this formula also in ZT)

06/28 (this calendar date omitted)

06/29

[SS] памѧ стою и прѣхвальною аплоу · [S] петра и [S] паула ·

06/30 (this calendar date omitted)

07/01

[SS] стою беꙁмьꙁдьникоу · [S] коꙁмꙑ и [S] дамиана ·

07/02

[E] положениѥ ризѣ [S] прѣстꙑꙗ бцѧ въ влахернѣ ·

07/03 (this calendar date omitted)

07/04 (this calendar date omitted)

07/05

[S] памѧ стго · еустафиꙗ · еппа антиохииска ·

07/06 (this calendar date omitted)

07/07 (this calendar date omitted)

07/08

[S] памѧ стго и великаго мнка · прокопиѧ ·

07/09 (this calendar date omitted)

07/10 (this calendar date omitted)

07/11

[S] памѧ стꙑꙗ и добропобѣдьнꙑꙗ мцѧ · еуѳимии · (hypercorrection for еуфимии) Недѣ · по памѧ · стꙑꙗ еуѳимиѧ · сътварѧѣть · [E] (for the first Sunday following 11 July in Sin. 330; Sin. 333 and later margin note to Sin. 330 state that if 17 July falls on a Wednesday, the Council is marked on the preceding Sunday, and if 17 July falls on a Thursday, it is marked on the following Sunday; see also 882;, cf. CT1 the Sunday after 16 Jul)) въ халкидонѣ бꙑвъѫаго събора стꙑми оци

07/12 (this calendar date omitted)

07/13 (this calendar date omitted)

07/14 (this calendar date omitted)

07/15

[SS] памѧ стою мнкоу · [S] курика и [S] оулитꙑ · и [S] стго иосифа селоуньска еппа · бра · прпбнаго оцѧ наше ѳеодора исповѣдьника · игоумена стулииска ·

07/16 (this calendar date omitted)

07/17 (this calendar date omitted)

07/18 (this calendar date omitted)

07/19 (this calendar date omitted)

07/20

[S] памѧ стго пррка· илии ·

07/21 (this calendar date omitted)

07/22

[S] стꙑꙗ муроносицѧ мариꙗ магдалꙑнѧ · и [S] стго сщномнка · фокꙑ ·

07/23 (this calendar date omitted)

07/24 (this calendar date omitted)

07/25

[E] оуспениѥ [S] стꙑꙗ аньнꙑ · мтꙑе бцѧ · и памѧ стою жены · [S] еупраксиѧ · и [S] олумпиадꙑ ·

07/26 (this calendar date omitted)

07/27 (this calendar date omitted)

07/28 (this calendar date omitted)

07/29 (this calendar date omitted)

07/30 (this calendar date omitted)

07/31 (this calendar date omitted)

08/01

[SS] памѧ · стхъ макавеи ·

08/02

[E] прѣнесению мощьмъ · [S] стго пьрвомнка стефана · с

08/03 (this calendar date omitted)

08/04 (this calendar date omitted)

08/05

[E] прѣдъпраꙁдьньствиѧ прѣображению га наше іс хса ·

08/06

[E] болѣпьноѥ и славьноѥ прѣображениѥ велика ба и спса наше іс хса ·

08/07 (this calendar date omitted)

08/08

памѧ [S] стго мнка · дометиѧ · и [S] стго емилиана еппа куꙁика ·

08/09

[E] коньчѧѣть сѧ праꙁдьникъ прѣображениꙗ · и [S] памѧ стго апла матфѣѧ ·

08/10 (this calendar date omitted)

08/11 (this calendar date omitted)

08/12 (this calendar date omitted)

08/13 (this calendar date omitted)

08/14

[E] прѣдъпраꙁдьньство ·[S] прѣстꙑѧ бцѧ · и [S] памѧ стго пррка · мкхѣѧ ·

08/15

[E] (no specific listing, only instructions) [S] Virgin Mary

08/16

[E] стго оуброу[S] стго диомида ·

08/17

[E] попраꙁдьньствию оусъпению бци · и [S] памѧ стго мнка мурона ·

08/18

[E] коньчѧють праꙁдьни оусъпениѧ · и [SS] памѧ стою мнкоу · [S] флора и [S] лаура

08/19 (this calendar date omitted)

08/20 (this calendar date omitted)

08/21 (this calendar date omitted)

08/22 (this calendar date omitted)

08/23 (this calendar date omitted)

08/24

[E] прѣнесению мощьмъ [S] стго апла варѳоломѣѧ ·

08/25 (this calendar date omitted)

08/26

[SS] памѧ стхъ мнкъ · [S] анъдриана · и [S] наталиѧ · и [SS] дроу·

08/27

[S] памѧ · прпбнаго оцѧ нашего пумина ·

08/28

[S] памѧ прпбнаго оцѧ наше · мосеа · мурина ·

08/29

[E] оусѣкновениѥ [S] стго іѡ · пртчѧ ·

08/30 (this calendar date omitted)

08/31

[E] положению чьстьна поꙗаса · [S] прѣстꙑꙗ бцѧ въ халкопрати