Medieval Slavic menologies


Maintained by: Cynthia M. Vakareliyska (vakarel@uoregon.edu) and David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2018-05-27T18:30:20+0000


ZT.xml

09/01

(The Sept. 1 listing is located on fols. 35r-v, just following the Sept. 30 listing on fol. 35; not noted by Sreznevskij) [E] начѧтокь индіктꙋ· (not recorded by Sreznevskij) памѧ· [SS] [S] прпобнааго ѡца ншго сумеѡна їже въ ѡградѣ· и [S] прпобнѣи его матери· марѳы· и памѧ [E] [S] прстѣи бци· въ минасинѣхь· (for миасенѣхь) и [SS] [SS] стхь ·м· женъ· и [S] амона дїакона·[SS] [S] калиста· (for fem. gen. sg. калисты) и [S] ѥрмогена· и [S] ѡда (for евода) и [E] оуспение̛ [S] іса навгиина· воеводьі жидовьскаго· (lexicon: июдеискъ vs. жидовьскъ) и [E] памѧ велїкааго пожара· и [S] прпобнааго сумеѡна стлъ| (for стлъпьника)

09/02

[S] стго мамонта моученика (this portion illegible (fol. 3r); taken from Sreznevskij's Russian translation) и [S] ѡца ншего іѡ постнїка·

09/03 (09/03 )

[S] стлю анѳимоу еппоу никомидиискомоу (this word up to скомоу is from Sreznevskij's rendition) и [S] прпобнаго ѳеѡк(Ти)ста·

09/04

[S] стго сщенномника вавоулоу (Sreznevskij's transcription, adapted: this portion of microfilm copy illeg. or missing)

09/05

(The Sept. 5 listing is located on fol. 35v, following the Sept. 30 and Sept. 1 listing; (not noted by Sreznevskij)) [S] памѧ пррка захариѫ· ѡца іѡа [illegible last word]

09/06

[E] памѧ бывшомоу чюдоу въ хонеи [S] михаила архангла·

09/07

[S] СТ(АР) СТА (МК)А СОЗОНТА· И [E] (ПР)Ѣ(ПР)АВО рожествоу [S] стьіѫ бцѧ· (perhaps Dedication of the Chapel of the Virgin Mary, usually Sept 6:)

09/08

[E] РѠЖС(ТВ)О [S] СТЬ(IѦ) БЦѪ·

09/09

[SS] стыма праведнікома [S] акм ї [S] аннѣ·

09/10

[S] (Probably the Senator, or perhaps Severianus, martyr with Autonomus and Cornutus) стра стомꙋ севериꙗнꙋ· (Sreznevskij mistranscribes this as Авериꙗноу.) и [E] (Forefeast is not specified) поклненїе кртоу

09/11

[S] стго мка диѡра· и [S] прпобныѫ ѳеѡрьі· алеѯандрї· и [S] прпобнаго іѡ· (probably a masculinization of Hia) и [S] петра исповѣдника· архиеппа· никїискаго 

09/12

стртъ [S] стго мчка автонома еппа· и [S] стго ѳеѡра алеѯандръска· и [E] ѿдаваемъ пра·

09/13

памѫ [S] ста прохора и [E] прѣпранво възвижениꙗ ченааго крта [E] памѧ стго въскрниа· и [E] поклонени честнааго дрѣва· и [SS] стхъ мкъ· [S] макровиꙗ· [S] гордїана· [SS] [S] илї[S] зотика· [S] лукиꙗна· и [S] оулириѡна· (for валериѡна) Въ дне [S] стра ста мка оулиꙗна презвитера· близь анкїрыта латинска (last letter is illegible) Въ днь [S] памѧ ѡца нше петра· иже въ атрои· же бъі при цртвѣ никифоровѣ· стлъствꙋѫщꙋ ѳарасиꙋ 

09/14

[E] въздвижениꙗ честнааго крьста  въ тъ днъ· [S] (This entry is omitted from Sreznevskij's transcription.) мчка папьі· и [E] оуспенї [S] ѡца нашего їѡ архїппа, костандїна гра· златооꙋстаго· Въ тъи бо днь починѫ празника ради ченааго крта· съ стми ѿцьі прѣдложенъ бьі· мца номврѣ ·гі· днъ· Въ тъ днъ [S] блговѣрньіѫ плакидьі· женьі бьівшѫѫ великааго ѳеѡсиꙗ 

09/15

[S] стра ста мка· никитьі· при велицѣ константїнѣ· съи бѣ ѿ галатска ѫзьіка. живѫщаго прѣз (no final jer) дꙋнавъ. и [E] [S] памѧ стмъ ѡцмъ събравшим сѧ въ съборъ·

09/16

Стра [S] стѫѫ мцѫ ефимиѫ· и [S] стѫѫ себастиꙗнїѧ·· и [S] мелен(Ти)ѫ· ·

09/17

[SS] (this listing omits Pantaleon; see also F72) Стра· стхь мкь· [S] харлампиꙗ· и [S] мчцѫ агаѳоклиѫ· и [S] лукиѫ вдовицѫ· и [S] стѫѫ софрониѫ 

09/18

[S] стра стѫѫ ѳеѡрѫ· и [S] ѳѡтиѫ· и [SS] [S] мчка симеѡна архїппа ирлмка· и [S] мриѫ· и [S] иѡсифа 

09/19

памѧ [S] їса н(ау)гиина· и [SS] стхъ мчкь [S] трофима· и [SS] дрꙋжиньі го 

09/20

стра· [SS] (second, fuller, listing for this saint set) [S] стго мка устаѳиꙗ· стратилата· и [S] ѳеѡпистїѫ женьі го. и [SS] (ZT omits Agapius; ) чѫдоу ею (Sreznevskij's transcription has его here for ею) [S] ѳеѡписта· ( Sreznevskij's transcription adds 'и агапиꙗ', not found in original and clearly inadvertently omitted from the entry in ZT, in light of the dual "her children") въ тъ днъ· [S] (this entry is omitted from Sreznevskij's transcription) прпобньіѫ мцѫ соусаньі· и стра [S] великааго въ исповѣдницѣхъ иѡва; (probably for иѡана) егупетьскааго; егоже дръзновениꙗ не прѣтрьпѣвъ максимиꙗнъ; повелѣ оубити го; съ инѣми :м· (Sreznevskij's transcription omits the text after егупетьскааго.) и [S] (Probably; this entry is omitted from Sreznevskij's transcription) стго мчка марѡна 

09/21

стра [S] ста мка исакьіꙗ· пїскопа купръска· и [S] сїмеѡна· и [E] сщенї [S] (Spasskij cites Nevostruev in identifying this martyr Menas as the namesake of the church) минѣ·· и [S] ѳеѡра· и [S] улиста· ма· и [E] ѿдаваемъ празнїкъ крта ченааго

09/22

[E] [S] стѣи бци въ хрусѡполїи· и [S] апла кондрата· и [S] сщномка фокьі··

09/23

[E] [SS] [S] їѡа кртлѣ· и [S] елисавеѳи гда зачѧтъ иѡана въ тъ днъ· [SS] (Sreznevskij omits this entry; ZT omits Peter) стхь мкь· [S] аньдреꙗ·[S] иѡана презвитера· и [S] антонии· въ афрегии скончѣвших сѫ· при василі црѣ грьчьстѣм 

09/24

[S] въ памѧ  стѫѫ прьвомчцѫ ѳеклѫ· гра иконска равна апломъ· ꙋченицѫ п(ау)ла апла  (Sreznevskij gives only the first 5 words of the entry)

09/25

памѫ [S] стго мчка романа· и [S] пафнотиꙗ· и [E] цѣловани [SS] [S] стѣи бци съ [S] лисавеѳиѫ· и [S] п(рѣ)подобнаго фросиа· (masculinization of Euphrosyne, with F72)

09/26

[E] прѣставени [S] їѡ бословца улиста  Въ ть днъ [SS] ·е· двъ чръноризнцъ· с(ау)ломь ѡцемь своимъ мѫчени бьівшѫѫ

09/27

памѧ [SS] [S] стго калистра· и [SS] дрꙋжиньі го ·м· числомъ·

09/28

[S] прпобнааго ѡца нашего харитона· и [S] стго зосимьі·

09/29

[SS] (this entry omits Tryphon; also 882, DC2, Oh, Os) стра стьіхъ мкъ [S] трофима· и [S] доромента· и [S] архангла михаила 

09/30

[S] стра сщномка· григориꙗ. ппа велїкыѫ армѣниѫ·

10/01 (mis. fol.)

missing folio

10/02

стра [SS] [S] стго мка киприꙗна· и [S] оустьіньі·

10/03

[S] памѧ стго ѡца дїѡнисиꙗ ареѡпагита·

10/04

стра стьіхь мкь [S] дометїа и [SS] инѣ· и [E] (Spasskij lists this as a dedication of a temple of the Virgin Mary, for Os, Oh, and ZT.) [S] стѣи бци и [S] (probably; see also F72) стлѣ петра·

10/05

стра [S] стыѫ иаридьі· и [S] малвѣ 

10/06

[E] мние (Thomas is not generally considered a martyr; see Holweck p. 977 on the legend that he was killed by sword or lance.) [S] стго ѳоми апла·

10/07

[SS] стра стьіхъ мчкъ· [S] сергїа и [S] вакха·

10/08

[S] стра стѫѫ пелагїѧ· (Either Pelagia of Antioch or of Tarsus, both in CT1 this date; probably not Pelagia, Penitent at Jerusalem) и [E] прѣне(Се)ние [S] ѡца ншго василиꙗ  (also 72; for васиꙗна, probably, 10 Oct in CT1)

10/09

памѧ [SS] [S] авраамꙋ и [S] лотꙋ· и [SS] (no companions listed; also F72) [S] аннѣ и [S] лизавеѳи· [S] їакѡва апла алфеѡва·

10/10

стра [S] стго мчка влампїꙗ· и [S] акеѱима и [S] васиꙗнꙋ·

10/11

[E] памѧ ·з·го сънма· (lexicon: съньмъ vs. събръ) [SS] стьіхъ ѿць бывши· въ нїкїи·

10/12

стра [SS] стхь м[__] (partly illegible) [S] прова[S] тарха и [S] андронїка· и [S] стѫѫ· анастас[__] (partly illegible) [S] (Holweck lists Eustathius the priest for this date as venerated in Egypt and belonging to Syria; Spasskij lists him only in ZT and identifies him as Evstathija kijskago) [_]устаѳиꙗ пископа·

10/13

[SS] (ZT, F72, 882, and Carp specify only Carpus and Papylus) стра стьіхъ мчкъ· [S] карпа· и [S] нила· (sic, for папила; note also F72 пила) и [SS] дрꙋжїны их[_]

10/14

[SS] стра стыхъ мчкъ· [S] назариѫ[SS] [S] протасиѫ· [S] гервасию· и [S] келсию· прилоуци же сѧ вь т днь· [S] стра стѫѫ мчцьі пѧкьі· и [S] прпобнѫѫ параскевгии·

10/15

[S] стго мчка лꙋкиꙗна· и [S] стѣи мчци сꙋсанѣ·

10/16

[SS] [S] стго мчка лонгїна сътника· бьівшаго при стрти хвѣ· и [SS] ѡбою воиноу бьівшѫѫ с нимъ·

10/17

[E] сщни [S] стьіѫ бцѫ въ мѣстѣ рекомѣмь раи· и [S] архаггла га(ау)рила· и [S] пррка елїсеа· и [SS] стьіхь мчкъ  (saints' names apparently inadvertently omitted; also F72 )

10/18

памѧ [S] стго апла еуалиста лоуки· антиѡхѣнїна родомъ  въ тъ днъ· [S] стго марина старца  (omitted in Sreznevskij's transcription)

10/19

[S] памѧ прпобнаго ѻца ншего їѡ[___] пꙋстьінника· прѣнесенъ бьі ѿ рьільі въ срѣдець градъ· и ѿ срѣдца прѣнесенъ въ загори въ градъ трапезицѫ· въ цртво іѡ асѣнѣ црѣ иже идеже и до ннѣ лежить тѣломъ· и чюдеса творитъ присно 

10/20 (missing folio)

missing folio

10/21 (missing folio)

missing folio

10/22

Стра [SS] (ZT omits Alexander, and specifies only Heraclius, Elizabeth, and Theodota) [SS] стхъ мкь· [S] ираклиꙗ· и [S] лисавеѳи и [S] ѳеѡтиѫ· и [S] стѣи бци (probably a reference to CT1 23 Oct entry for the dedication of the Sanctuary of the Virgin Mary at Chalkoprateia; also Os) и [S] прпобнаго ѡца нашего аверкїа, пїскопа 

10/23

[E] Мчни [S] стго апла їакѡва: бра гнѣ по плъти· и памѧ [E] [SS] [S] ста зараиѫ ереа· и [S] ста сумеѡн 

10/24

[SS] стра стхъ мчкъ· [S] ареѳьі и [SS] дроужиньі его 

10/25

[SS] стра стою мчкоу· [S] маркиꙗна· и [S] мартириꙗ· и [S] павла исповѣдника· и [S] стго мчка неѡстора· и [SS] [S] мѫченика иꙗра· и [SS] бывши с нимъ ·з· мкъ· и [S] стѣи тавиѳѣ 

10/26

[S] Стра стго мчка димитрїа· [E] Земи трѧсѫщи сѧ· (fuller entry appears to have been on fols. 47r–48r, missing in photocopy from microfilm; Sreznevskij appears to paraphrase this)

10/27

[E] Прѣложени главѣ [S] іѡна кртлѣ·

10/28

[S] Ста стго домна· и памѧ [S] іѡна· и [S] анаѳаилоу (probably for наѳанаилоу; Holweck lists a Nathaniel, Anchorite in the Nitrian Desert in Egypt for 27 Nov.) и [S] авраамꙋ 

10/29

[E] Стра стмь апломь и мкомь [SS] [S] петра и [S] павла[S] иѡана прчѧ· и [S] стефана прьвомѫченика· и [S] варнавы апла· [S] иѡсифа (or и ѡсифа) патрїарха· и [SS] [S] козмьі [S] дамиꙗна· и [SS] [S] трофима· и [S] дороменѳа· и [S] прпобнааго авраама· и [SS] [S] ареѳьі и [SS] дрꙋжиньі го· и [S] (probably) стго савьі· и [SS] стхь апль [S] симона и [S] юдоу· и (sic) тадеа и [S] (probably) анастасїѧ чрьноризицѫ 

10/30

стрть [SS] стхъ мкъ [S] зиновиꙗ· и [S] сестрьі го зиновіи· и [S] (with CT1 P) стго маркиана· и [S] ста кїрїкьі пат(рї)арха·

10/31

Стра сты мчнкь· [S] а̇рсакїа· и [S] термїꙗ̇· (Also F72. Sreznevskij mistranscribes ZT и термїꙗ̇· as Атермїꙗ and interprets it as Artemius) и̇ [SS] їнѣхъ 

11/01

памѧ [SS] стооу безмездникоу· [S] козмьі и [S] дамиꙗ̇на· чюдотворцема снома ѳеѡдоти· Въ тъ днъ· (the following entries are omitted from Sreznevskij's transcription) и̇ [SS] тра (и for initial с) стхь мнць женъ· [S] кирїньі· и [S] оу̇лие̇ньі· и [S] мчка їакѡ̇ва презвитера· нарицае̇маго ревнителѣ· и̇ [SS] стра стьіхъ мчкъ [S] кесариа· и̇ [S] дариꙗ· (for дасиꙗ) и̇ [S] савинїа̇на· и̇ [S] а̇грипина· (for агриппа) и̇ [S] андрїꙗна· (ї is a correction from ь) и [S] фомьі· иже въ дамасцѣ постравши· и [SS] (ZT omits Domna) стьіхъ мць женъ· [S] домниньї и̇ [S] кїрїа̇ки 

11/02

[SS] стра стьіхъ мчкъ· [S] а̇кендїна· и̇ [S] пигасиꙗ̇·[S] авѳониꙗ· и̇ [S] а̇небодиста· и [S] е̇лпидифора 

11/03 (11/03 )

[SS] стра стьіхъ мнкъ· [S] а̇кепсима ппа· [S] и̇ѡ̇сифа презвитера· и̇ [S] а̇нѳали дїа̇кѡ̇на· и [S] и̇но е̇коѱима  (for акеѱима)

11/04

[S] прпобнаго ѡ̇ца ншго і̇ѡ̇а̇никїа· въ тъ днъ· (the rest of this day's listing is omitted by Sreznevskij) [S] стра стго мчка порфириꙗ̇· и [SS] стхъ аплъ ѿ ·о· [S] патрова и [S] лина· и [S] филолога· и [SS] [S] стго нивандра (в for к) е̇ппа· измирскааго гра· и [S] е̇рмиа̇ презвитера· поставлена ѳитомъ· е̇ппкомь критьскьімъ· [S] памѧ прпобнаа̇го ѡ̇ца нашего· ѳеѡра исповѣдника· е̇ппа никирьскааго· (initial ин for ан) и [SS] стра стыхъ мкъ [S] дасиꙗ̇· и̇ [S] севериꙗ.[S] а̇ндрона· [S] ѳеѡта· и̇ [S] ѳеѡтїѫ̇·

11/05

памѧ [SS] [S] стго мка галактиѡ̇на· и̇ [S] ѥ̇пимиса  (masculinizatino of Fem. ѥпимисты; also F72, and DC2 епимистиа)

11/06

памѧ [S] стго п(ау)ла· и̇сповѣднїка· а̇рхиппа констандіна гра· и̇ [S] стго а̇леѯандра патрїа̇рха црѣ (црѣ vs. константина) гра·

11/07

Стра [SS] [S] стьіѫ̇ мчцѫ а̇нфоусьï (apparently for антониѧ) и̇ [SS] родителю е̇ѫ̇· и̇ [S] памѧть с҃го іакѡва брата гнѣ· (also F72; apparently a fragment of the CT1 formula for the synaxis of the 33 Martyrs of Melitene at the Church of Apostle James, Brother of Jesus, in the zone of the Chapel of the Virgin Mary at Chalkoprateia.)

11/08

[E] Съборь [SS] [S] архггела михаи̇ла[S] г(ау)рии̇ла·

11/09

[S] Стра ста мка хрїстофора· и [E] [S] стѣи̇ бци на мѣ рекомѣмь раи̇· и̇ [S] стго а̇пла їа̇кѡва а̇лфеѡ̇ва· и̇ [SS] [S] стго нїкифора (also F72, for ѡнисифора) и [S] порфириꙗ̇ 

11/10

и [S] томоу (for стомоу) тїмею̇. и̇ [S] а̇ртемонꙋ· и̇ [S] а̇реста и̇ [S] а̇нтонїа̇ 

11/11

[SS] стра [S] стго мка мины· и [S] викторїꙗ и [S] викентїа· и̇ [S] стго іѡ млтиваа̇го· и̇ [S] ѳеѡра стоудиискаа̇го 

11/12

памѧ [S] стго· [иѡ_] (also F72, unerased. ZT inserts John again after Stephen.) и̇ [S] стефана· [S] иѡ̇ана млтиваго· и̇ [S] мартїнꙋ· и̇ [S] (Perhaps the Studite again? cf. Nov. 10) ѳеѡрꙋ· и̇ [S] даниꙋ ·

11/13

[S] иѡа златооу̇стаа̇Гѡ 

11/14

[S] памѧ стго а̇пла филипа:-

11/15

[E] стра [S] стго а̇пла їа̇кѡва бра іѡна бословца· и̇ [SS] стхь и̇сповѣдник· [S] гоуриѫ̇· [S] самона· и̇ [S] а̇вива·

11/16

стра [S] стго апла уалиста маѳеаѳ и̇ [S] мчка варлама·

11/17

[S] памѧ стго ѡца чютворца григорїа̇ архїппа·

11/18

Стра [S] стго платона мка· и̇ [S] рома̇на и̇ [SS] (ZT omits Zacharias; also Oh, 882) [S] закхеа· и̇ [S] а̇лѳеа· и̇ [S] (usually listed together with Romanus; cf. F72 specifically Barlamm, but also not Romanus) стго младенца·

11/19

памѧ [SS] стхъ аплъ· [S] петра и̇ [S] п(ау)ла· и̇ [S] стефана· и̇ [S] и̇а̇кѡва бра гнѣ· [SS] [S] а̇нтима [S] лелеа (also F72, for ѳалелеа) [S] хртофора· [S] фимиѫ̇ и̇ [SS] чѧ е̇ѫ̇· и̇ [S] стго мка чютворца оу̇зиꙗ· (also F72, for азиа; followed by long description) и̇ [S] дїѡ̇нисиꙗ при маѯмиꙗ̇нѣ цри въ дрьстрѣ: (perhaps for Durostorum? cf. Nov. 20 Dasius въ доростолѣ;)

11/20

Стра [S] (Perhaps, given the relatively late birthdate of this saint.) стго григориа новаа̇го чютворца· и̇ [SS] инѣ мнѕѣ:- (also F72; unclear whether these are companions of Gregory the Miracle Worker/the Younger) и̇ [E] прѣдъпразденьство [S] стьіѫ̇ бцѫ:-[S] памѧ прпобнаго ѡ̇ца нашего· григориꙗ̇ декаполита  Въ ть днь [SS] стхъ мчкь· [S] дасиꙗ̇[S] и̇же с нимъ· въ доростолѣ· и̇ [SS] стхь мчкь· въ персѣхъ меѫченьіихъ· [S] нїрса піскопа· [S] и̇ѡ̇сифа о̇ученика· и̇ [S] мка и̇ѡ̇ана· и̇ [S] савориꙗ̇· [S] и̇сакїа̇ ппа· и̇ [S] папиа· [S] исакиꙗ̇ презвитера· и̇ [S] мка вонта· (either a masculinization of (Fem.) Bantha, celebrated with Nerses, or Baula/Paul, also celebrated with Nerses) и̇ [S] а̇зата скопца· и̇ [S] сосана· (probably for сазона) [SS] иже с нимъ мѫжии и̇ женьі· Въ тъ днъ стра [SS] стхъ· [S] а̇рхипапа· (for архипа) и̇ [S] филимона а̇пла· и̇ [S] (probably) сисїниꙗ̇· и̇ [S] стго ѳеѡ̇к(Ти)ста· и̇ патрикїа ѡ̇бразомь скопца· їже при ѳеѡрѣ и̇ авгоустѣ· и стра [SS] [S] стго встаѳиꙗ· и̇ [S] ѳеспесїа̇· и̇ [S] а̇нтонїна· (for анатолїа) си бѣшѫ при маѯимиꙗ̇нѣ· и̇ дїѡ̇кантиꙗ̇нѣ· ѿ гатиньскъіѫ̇ страньі· града каньгра и [SS] (Like CT1 H and Oh, ZT does not include Alexander) памѧ прпобньі ѿць нши· архїппъ костандїна гра [S] маѯимїана· [S] прокла· и̇ [S] анатолїа· [S] генадиꙗ 

11/21

[E] вьведенїе̇ [S] прѣстьіѧ бцѫ· въ стьіхь ста· (last word partly illeg. on photocopy from microfilm)

11/22

[S] ст҃го михаи̇ла вои̇на хва·

11/23

[SS] стра стхь мкъ· [S] а̇рхипа и̇ [S] филимона· ꙋченика бьівша а̇пла п(ау)ла· и̇ [S] стго климента· и̇ [S] прпобнаа̇го ѻца амвлохиꙗ̇· ѿ икониѫ̇· е̇же и̇списа жие̇ стго василиꙗ̇· а̇рхиппа кесариѫ̇:—

11/24

[SS] Стра стмь мкомъ· [S] прокопиꙗ̇ и̇ [S] хртофора· и̇ [S] сисона· (also F72, for сисина; see also ZT 20 Nov) и̇ [S] (probably) ѡ̇ца григориꙗ̇· и̇ [S] петра· и̇ [SS] (ZT and F72 omit TIburtius) [S] мчцѫ киликиѫ̇· и̇ [S] варелиа̇на  (also F72, for валериана)

11/25

Стра стмъ ѡ̇цемъ· [S] климента е̇ппа римка· и [S] стаго меркꙋриꙗ·

11/26

памѧ [S] а̇липиꙗ̇ стльпника· и̇ [S] стѫѫ̇ м҃цѫ катерїнѫ· (orthography: Latin-type к for ек; also F72) въ тъ днъ [S] сщеномка геѡ̇ргиꙗ̇ 

11/27

[SS] стхъ мчкь [S] коузмѣ (also F72, for козмѣ) и̇ [S] дамиꙗ̇ноу· и̇ [S] стго іа̇ква мка персѣнина 

11/28

Стра [S] стго а̇ристарха· (with F72, for иринарха) и̇ [S] стго а̇ндреа̇· и̇ памѧ [SS] црема [S] костантина· и̇ [S] маврикїа̇· и̇ [E] сщение̇ [S] прркоу елисеоу̇· и̇ [S] памѧ стефана новаго·

11/29

Стра стхь мчкъ [S] филимона· и̇ [S] стго мка пармона· и [E] сщение цркви [SS] стою мкоу· [S] сергїа и̇ [S] вакха 

11/30

[S] Стра стго а̇пла а̇ндреа 

12/01

[S] стра стго мчка а̇наниѫ̇· и̇ [S] памѧ пррка наꙋма· и [S] стго ѳеѡ̇дора:—

12/02

[E] сщни цркви [S] стго пантелеи̇мона· и̇ [S] а̇вива· и̇ [S] стго пррка авакꙋма:—

12/03

[S] стра стго мка ѳеѡра е̇ппа· [S] стго мка ('martyr' for пррка 'prophet') софонїѫ· и̇ [SS] стма чютворцема· [S] кꙋзмѫ и̇ [S] дамиꙗна: —

12/04

[S] (saintset Barbara and Juliana is interrupted by John Damascene) Стра стьіѫ мцѫ варварьї· и̇ [S] прпобнаа̇Го ѡца нш|го дамаскина презвитера и̇ [S] (saintset Barbara and Juliana is interrupted by John Damascene) оу̇лиꙗ̇нии̇: —[E] ѿ сегѡ днѣ начинае̇мь чести жи [S] стго ѻца ншго савы·

12/05

[S] стра стго а̇веркиꙗ̇· (omitted by Sreznevskij) и̇ [S] памѧ прпобнаго ѡ̇ца ншго савьі· и̇ [S] (probably, according to Spasskij) стѣи кртинѣ:— (omitted by Sreznevskij; orthography: Latinlike к for х, shared by F72)

12/06

[S] Памѧ прпобнааго ѡ̇ца нш|го никольі· а̇рхиппа мирскьіѫ̇ митрополиѫ̇:—

12/07

Стра [SS] [S] стго мчка анидора (with F72, for аѳинодора) и̇ [S] дроужиньі е̇го 

12/08

памѧ [S] прпобнаго сѡфрониа ппа и̇ [S] стго патапїа 

12/09

[E] Зачатие [S] стьіѫ̇ а̇нньіи· егда зачѧ [S] стѫѫ̇ бцѫ:—

12/10

[E] [S] Архагглоу михаи̇ла· (Dat-Gen sg. misagreement) и̇ [SS] стхь мчкь [S] мины· и̇ [S] е̇рмогена· и̇ [S] е̇вграфа 

12/11

[S] Памѧ ѡ̇ца нашего данила стльпника· и̇ [S] стго стефана· и̇ [SS] инѣхь мноѕѣхъ 

12/12

[S] па ста ѡ̇ца спиридона·

12/13

[SS] Стра стхь мчкъ· [S] встратїи· и̇ [S] а̇вѯентїа̇· и̇ [S] вГенїа· и̇ [S] мардариꙗ̇· и̇ [S] ѡ̇реста· и̇ [S] мцѫ ликїѫ̇ 

12/14

[SS] Стра стхь мкь [S] ѳирса· и̇ [S] левкїа̇· и̇ [S] калїнїка· и̇ [SS] дроужин(ы) и̇хь 

12/15

Стра [S] сщеномка елеѳерїа· и̇ [S] стѫѫ̇ мцѫ сꙋсаньі· и̇ [S] (also 882 and, apparently, Oh for this date. Spasskij speculates this may be Justa, matron at Rome, a Western entry) стѫѭ матронѫ 

12/16

Стра стхъ мкъ· [S] мемнѡ̇са· (with F72, for мемнона) и̇ [S] модеста· и̇ [S] провꙋ· и̇ [SS] и̇нѣ· (also F72; perhaps companions of Probus, i.e. Hilarion et al.?) и̇ [SS] . (for the Sunday before Christmas; same placement after Dec. 16 in CT1 and Bas.) стьіхъ ѿць· и̇ [SS] (also F72; probably Elijah and Elisha;; see 822 this date) прркъ 

12/17

[SS] [SS] Стра стхь трї ѡ̇трокъ (jer is a scribal correction, apparently from o) [S] ананиѫ̇· [S] а̇зариѫ̇· [S] мїсаи̇лѣ· и̇ [S] дании̇ла пррка· и [E] сщние̇ цркви (also Oh; cf. CT1 at 18 Dec) [S] стѫѫ̇ бцѫ·

12/18

Стра стхъ мкъ· [S] (cf. CT1 for 19 Dec; ZT and F72 are off a day) евтїхїа и̇ [SS] [S] фокиа· и̇ [S] е̇рмогена· (with Oh and F72, for ермила; cf. CT1 19 Dec.) и̇ [S] флора·:—

12/19

[S] Стра вонифантїа:- и̇ [E] (this entry omitted by Sreznevskij) прѣпразднва рождьства хва:-

12/20

[S] сщномчка и̇гнатїа боносца· е̇ппа а̇н(Ти)ѡ̇хискаго· и̇ [E] прѣпра· роства хва·

12/21

Стра [S] стго мчка и̇внꙋта· и̇ [S] стѫѫ мцѫ и̇ю̇лїа̇нї(_) (last letter illegible in photocopy from microfilm) и̇ [E] (this entry omitted by Sreznevskij) прѣпразеньство рожства хва

12/22

[SS] Стра [S] (Chrysogonus appears separately later in the day's listing) стѫѫ̇ мчцѫ а̇настасиѫ̇· и̇ [SS] и̇нѣхъ женъ:- и̇ [E] (this entry omitted by Sreznevskij) прѣпра· рожсва їсхва· Въ тъ днь· [S] сщеном|нїка капитона· еппа корсїньскаа̇го· (for херсеньскааго· ) и [S] (Anastasia appears separately earlier in the day's listings, as in CT-P and Bas) стго мка хрїсогона· и̇ [SS] стьі жень· [S] и̇ринї· [S] а̇гапіи̇· и̇ [S] хїѡ̇нїнѫ̇· (for хїѫнїѫ) и̇ стра [SS] [S] стѫѫ мцѫ ѳеѡтиѫ̇· и̇ [SS] чѧда е̇ѫ· Въ тъ днъ празноуѥмъ [E] творенї велїкьіѫ̇ биѫ̇ цркве 

12/23

[E] Сщние цркве стьіѫ̇ софонїѫ̇· и̇ [S] ѡ̇ца нифонта· и̇ [SS] стхь ·і· е̇же въ критѣ. ї [S] (perhaps the Virgin Mary at the Petron? Spasskij (1901) lists it for the next day, 24 Dec, in Ev. XIIv. (not identified in his mss. code list)) стѣи̇ бци· и [E] прѣпраство рождва хва:-

12/24

[E] Мѫчени [S] стѫѫ̇ е̇вгенїѫ· и̇ [E] прѣпразденьство рѡ|ждтва хва:

12/25

[E] РОСТВ Г(А Н)(АШГ)О IС ХА·

12/26 (12/26this folio is missing from the manuscript)

missing folio

12/27

[S] стра прьвомка стефана· дїа̇кона 

12/28

памѧ [S] (also 29 Dec) прпобнааго маркела· и̇ [S] (or perhaps Theodore Graptus, martyr, brother of Theophanes, Archbishop of Nicea, also this date. ) ѳеѡра и̇ [S] чю(Тв)орца с(Те)фана:

12/29

[SS] Стра стхь младенець· ха ради ꙋбиньі ѿ и̇рода в виѳлее̇мѣ· и̇ [S] (also 28 Dec) маркѥла· и̇ [SS] брати нши всѣ хртиꙗнъ 

12/30

[S] (Sreznevskij omits this date) Стра стьіѫ а̇нїсиѫ солꙋнѣньінѧ· при маѯимиꙗнѣ 

12/31

памѧ [S] стго зотиника· (for зотика) и̇ [S] селивестра· и̇ [SS] (probably, as in CT1) стьіхъ мкъ 

01/01

[E] ѡбрѣзание̇ га ншго ісха· и [S] памѧ прпобнагѻ ѡ̇ца нашего василиа· ппа кесариѫ:

01/02

стра [S] стго мка ѳеѡ̇гиꙗ̇· [S] и̇сидора (or и̇ сидора) [S] [___] папежа римска· (partly illegible in photocopy from microfilm) И̇ [E] прѣпраза[_____]ꙗ хва· (partly illegible in photocopy from microfilm)

01/03 (01/03 )

[E] (cf. CT1 Saturday and Sunday before Epiphany, following 3 Jan listing) прѣпранство просвѣщениꙗ· и̇ [S] памѧ прра малахиа· Въ тъ днъ [S] стра ста мка гордїꙗ· и̇ [E] съборь [SS] ·о· оу̇ченикъ хвъ·

01/04

стра [SS] (first of two listings for this saintset on this date) [S] стго мка ѳеѡ̇писта· (also F72; probably for ѳеѡпемта) и̇ [S] ѳеѡньі· и̇ [SS] [S] засимы· (for зосимы; also засимѫ in second listing for this date) мниха. и̇ [S] а̇насиꙗ· и̇ [S] (probably; note another entry for this Theoctistus, and one for Theoctistus, friend of Euthymius, later in the same listing.) ѡ̇ца ѳеѡ̇ктиста: и̇ [E] прѣпразнство просвѣщенїꙗ хва· и̇ памѧ [S] прпобньіѫ̇ синьклитикиѫ̇· и̇ [S] прпобнаго ѡ̇ца ншго ѳеѡ̇ктиста и̇гоумена їже въ коум[_] и̇ [S] ѳеѡ̇ктиста и̇сповѣдника· съпостника быв[__] ста [__]ликааго е̇ѳимиꙗ 

01/05

[E] прѣпра[__]во и̇ [S] памѧть стаго пррка мїхеа:· Вь ть днъ· [S] прпѡ|бньіѫ̇ мтре нашѫ а̇поллинариѫ̇· дьщере антїмовѫ· и̇ [S] прпобнаго ѡ̇ца ншего григориꙗ и̇же въ акрити [E] Въ Н(аВ)ЕРИѤ СТА БГОꙖ̇ВЛЕНИꙖ̇· (this entry appears on a folio following the Epiphany listing (fol. 134v), with illegible folios between them; probably the folios are out of order)

01/06

[E] И С(ЛѢ)АВ(АНИѤ) Ч(АМЪ)· СТгО БО(ꙖВ)ЛЕ|ниѥ га нашго ісха·

01/07

[E] съборь [S] стго пррка прчѧ· іѡ крлѣ:

01/08

памѧ [S] мка и̇оу̇лїа̇на· и̇ [S] григориа̇· и̇ [S] феѡ̇фила· (cf F72 ѳе-; ZT initial ф likely is an anticipation and not an East Slavism)

01/09

[S] (perhaps Eugenianus? 8 Jan Baron. MR) стра стго мка евгениꙗ̇: и̇ [S] (also Slep) стѣи бци·

01/10

[S] па ѡца наго грїгрїа̇· бра великаа̇го васулиꙗ̇·

01/11

стра [S] (Spasskij suggests this may be for Marcianus of Cyrrhus (though not a martyr) or Mairus, Greek martyr, both celebrated on this date) ста мка маркела· и̇ [S] (or Theodosius of Antioch, Confessor?) ѳеѡсїа̇· и̇ [S] мка петра:-

01/12

стра [S] стѧѫ̇ мцѫ татиꙗньі· и̇ [S] ѳеѡрꙋ·

01/13

стра [SS] стхъ мкъ. [S] ѥрмила· и̇ [S] с(тр)атонїка 

01/14

Стра [S] ста маркела· и̇ [SS] стхъ ѿць и̇зби̇ньі ха ради на синаистѣи̇ го(рѣ) 

01/15

стра стхь мчкь· [S] картерїа· и̇ [S] василїа̇· (with F72, likely for вавила) и [S] прпбнаго пла· · и̇ [S] їѡ калївита· имѫщаго валие:-

01/16

[E] Цѣлование̇ ченьі веригъ. (lexicon: цѣлование vs. поклонение; веригъ vs. ѫжоу) [S] стго петра· и̇ [S] п(ау)ла ѳивенскаа̇го:-

01/17

[S] памѧ прпобнаго ѡ̇ца андониꙗ· наставника поустьіникомь:-

01/18

[SS] па прбма мкама ншма: [S] а̇ѳанасїа̇ и̇ [S] кїрила алеѯандрьска:

01/19

Стра стхь мчкь [S] ѳеѡта [____]· и [S] стѧѫ̇ е̇фросинѫ· и̇ [S] марка· (probably for макариꙗ, this date; also DC2, which identifies 'Mark' as 'the Egyptian'; cf. Spasskij's identification for ZT as Mark of Athens (usually 5 Apr))

01/20

памѧ [S] ѡца нашего е̇втимїа· и [SS] [S] [_____] мчка а̇лерпїана· (probably for валерїана; F72 has a garbling here also) и̇ [SS] (probably companions Candidus, Aquila, and Eugenius) [____] (Sreznevskij identifies illegible portion as "и инѣхъ")

01/21

[S] Стра стго мка феѡфиста· (also F72) и̇ [S] прѣпобнаго засима· (as usual in ZT, for зосима) и̇ [S] стго ѳирса· и̇ [S] макарїꙗ·

01/22

[E] [__]ние [S] стго апла тимоѳеа· оученика бьі[___] п(ау)ла· и стхъ мкь· [S] (if so, Vincentius, who follows in this date's listing, may be a conflation of Victor's companion and Vincent of Saragossa as in CT1 and Bas; or Victor, deacon at Verona, martyr with Inventus/San Trobat and 359 companions at Gerona in Catalonia, also this date in the Latin tradition) виктора и̇ [S] (or possibly Vincentius, martyr at Puycerda near Gerona in Spain with his brother Orontius and Victor) вике[__]та

01/23

[S] стра ст[__] климента е̇ппа·

01/24

[S] (CT1: in H only) Памѧ стго іѡ крлѣ·: · и [SS] и̇нѣ мнѕѣ:

01/25

[S] памѧ стго [___] (Sreznevskij transcribes this portion, illegible on the photocopy from microfilm, as оца) нашего григориꙗ̇ бгословца:

01/26

[E] Вь памѧ:- възвращени моще [S] стго ѳеѡра стоудии̇скааго· и̛ [S] памѧть а̇рхаггла г(ау̇)ріи̇ла· (Spasskij suggests "Archangel" is an error for "Venerable" Gabriel, abbot at Jerusalem, Confessor, celebrated this date)

01/27

[E] [___]щение̇ мощем ти (sicγ) [S] златооу̇ст[__][S] (Sreznevskij lists here 'Matrona', as in F72 and DC2, whom he identifies as Empress Marciana;, this entry appears to have been on a folio that is missing in the photocopy from microfilm.)

01/28

[S] памѧ ѡца нашего ефрема· сурїанїна:-

01/29

памѧ [S] прпобнаго їа̇кѡва· и̇ [E] п(рѣ)несени моще [S] стго и̇гнатиꙗ боносца·

01/30

[E] прѣнесени моще [S] стго климента· а̇рхїппа рїмьска· и̇ [S] памѧ стго ѡца ншего петра· и̇нокаа̛го· [______] (illegible: Sreznevskij transcribes this as b61vshago) ц҃рѣ бльгаромъ.

01/31

missing folio

02/01

[S] стра ста мка тріфона· и [E] прѣпрво с(рѣ)тениꙗ̇ хса:-

02/02

[E] (fol. 152r, which apparently contained the primary listings, is missing from the copy from microfilm; this text is from the second listing on fol. 152v) Срѣтение га ншго їсха· ѥга приѫ̇т го [S] сумеѡнь презвитерь на рѫкꙋ си[__] Въ тьже днъ· [SS] стра [S] стѫѫ̇ мцѫ перпетꙋѫ̇· и̇ [SS] ̇же с неѫ· [S] сатира· и̇ [S] ревката· и̇ [S] саторнила· (for сатырнина) и̇ [S] секꙋнда· и̇ [S] филікьітатиѫ̇:-

02/03

[S] Стго  меѡ̇на бгоприѥ̇мца· Въ тъ днь [SS] стра стхъ мкъ· [S] а̇ндриꙗ̇на· и̇ [S] ввоула· мѫченома въ кесарии̇·

02/04

па прпобньі ѿцъ· [S] сидора фивипии̇скаго· и [SS] и̇нѣхъ· и̇ [E] ѿдаваемъ пра·

02/05

памѧ [S] ста стлѣ авраа̇ма· и (sic) мка персѣ|на· (Sreznevskij transcribes this as перѣнина) и̇ [S] мцѫ агаѳиѫ 

02/06

[S] (probably; see Spasskij.) ѡца м(ар)кела· и̇ [S] оуліана· и [S] (мц)ѫ ф(ау)рсТіи· (? letters after ф are partly illeg.)

02/07

па [S] сулꙋанꙋ· и [S] вꙋкелїа· и̇ [SS] стхъ тьісѫща ·и ·тг· мкъ· и [S] стго п(ар)фа е̇ппа·

02/08

па [S] ѡца софронїа· и [SS] и̇нѣ стьі· и̇ [SS] [S] мцѫ· марѳьі и̇ [S] мриѫ̇:-

02/09

[S] ма нїкифора и [SS] инѣ 

02/10

па [S] стго пррка зариѫ̇· и̇ [SS] (likely; without Baptus and three women) [S] порфириꙗ̇· и̇ [S] мка карпа· (cf. F72 ѥ[_]рпиꙗ̛; likely Charalampus, with Porphyrius) и [E] [S] стѣи бцивъ аравиѳѣ· (formula same as in Oh)

02/11

(listing taken from Sreznevskij; this ms. folio is now missing) па [SS] [S] стго сщеномка власиꙗ̇ е̇ппа и̇ [SS] (probably, as in CT1) и̇нѣ въ тъ днь [S] па ѳеѡрьі црцѫ сътворши правѧ вѣрѫ·

02/12

(this day's listing taken from Sreznevskij; this ms. folio is now missing) [S] стра ѡнесима и̇ [S] прподобнѣи̇ мриѧ·

02/13

(listing taken from Sreznevskij; this ms. folio is now missing) [S] ѡ̇ца ншего ѡнисима постника· (perhaps = Onesimus the Apostle, February 12?)

02/14

(this day's listing taken from Sreznevskij; this ms. folio is now missing) па [S] мартина ѿ кесариѫ палестиньскьіѫ̇· и̇ [S] авѯеньтїꙗ̇· ѡ̇ца· и̇ [E] [S] па прпобнаго ѡ̇ца ншего констандина философа прѣтворенаго именемь курила и оу̇ителѣ славенскомоу ѫзьікꙋ·

02/15

памѧ [S] ста мка ѡнисим· и [S] (probably) прпобнаго авѯен(Ти)ꙗ̇· і [S] арсеꙗ· (also Carp, Oh; Spasskij suggests this may be Arsenius the Great)

02/16

стра [SS] [SS] (probably; see CT1) стьі мкъ· ани(тр)опови· и̇ [S] стго мароуфы· и [SS] и̇нѣ·

02/17

Стра [S] стго мка ѳеѡра· и̇ [S] (probably, although not a martyr; see CT1, and F72 Мари(м), according to catalogue (Bubnov et al. 1976)) мцѫ марины·

02/18

Памѧ [S] ѡ̇ца ншго льва и̇ [S] а̇гапїа̇· (also spelled this way in F72, according to the catalogue.) и̇ [S] ѡ̇ца ѳомьі:-

02/19

Стра стхь мкь· [S] (perhaps) ахилїа· ппа· (also this spelling in F72, according to catalogue; probably for архипа, as in JT, Ox, C, B; cf. Spasskij's suggestion of василиа as in Oh?) [S] и̇сихиꙗ̇· и̇ [SS] инѣхь·

02/20

памѧ [SS] [S] стго садека (also this spelling in F72, according to catalogue) е̇ппа· и̇ [SS] стхь мнихъ с нимь числом· ·рки· въ персидѣ 

02/21

[S] Стра стѧѫ мцѫ анастасиѫ: (Catalogue gives this in F72 as masc. Анастасию; Spasskij believes this entry in ZT is for Anastasius, Patriarch of Constantinople or Jerusalem, usual date 10 Feb. More likely it is Anthusa, this date.) и̇ [S] ста|го евстафиꙗ̇· и̇ [S] тимоѳеꙗ· и̇ [S] (Note that Spasskij and Holweck (relying on Maltzew) identify the figure for this date in CT, 1295, Petr., and 239 as John III 'The Scholastic', although it is not clear whether any of those mss. specifies John as such.) прпбнаГо іѡ поника:

02/22

стра [S] стго палествора· (also F72, probably for телесфора; possibly an anticipation in the shared antigraph of палеѡтритьска later in the listing for this date) и̇ [S] (probably; also CT) мка власиꙗ· и̇ [S] стго ѡца нашего аѳанасиꙗ· палеѡ̇тритьска:-

02/23

[S] Памѧ стго п[_]ликарпа ппа змирна 

02/24

[E] Ѻб(рѣ)тение̇ ченѫѫ̇ главѫ [S] іѡа кртлѣ 

02/25

Па стмъ мкомь· [S] маркела е̇ппа· и̇ [S] ѳеѡра мка и̇ [S] алеѯандра:

02/26

па [S] ст҃го п[______]а (illegible; Sreznevskij transcribes this portion as порфиріа) и [S] (in Patmos (P) version of CT1) прпбнаго прокопиꙗ· и [S] стаа мца ѳеисТа· (unusually, Fem. Nom. Sg. here, perhaps lifted from a prologue originally?) и̇ [S] стго [____]аиа и пїТ[__]ѣ нщи: (partly illegible; Sreznevskij transcribes this portion as Стефана питателѣ нищтимъ)

02/27

па [S] (Spasskij believes this is the same individual as Marcianus, priest and treasurer of the Great Church Hagia Sophia, 11 Jan. in CT1.) прпбн(аг)о ца марка боносца· и [S] (Spasskij believes this may be Titus, Bishop of Bostra (22 Feb. in Sin. 1).) ѿца тита и̇ [S] васили[_]

02/28

па [S] стго евегиꙗ̇ (also F72) и̇ [S] нфона· и̇ [S] (probably) василїа чютворца· и̇ [S] не[___]а· ппа· и̇ [SS] и̇нѣ 

02/29

гда бѫде ·д· лѣ· викто· прибьівае̇ть днъ [S] стѧѧ̇ мцѫ меланиѫ̇ 

03/01

памѧ [S] прпбньіѫ̇ е̇вдокиѫ̇· и̇же ѿ самарѣнъ. и̇ [SS] [S] [___]ла. и̇ [S] андониꙗ· и̇ [SS] [S] неѡ̇стора· а и̇ [S] [_____]а (illegible; Sreznevskij transcribes this as трофима, but if so, this is a garbling of трибимиꙗ)

03/02

Па [SS] [S] ѡц҃а силевестра папежа рїмка· и̇ [S] инѣ їже с нім  (also Oh, perhaps originally Sylvester and Sophronius, martyrs in Palestine, this date 882, 1 Mar CT1)

03/03 (03/03 )

стра [SS] стхъ мкъ [S] ̇втропїа· и̇ [S] клеѡика[S] а̇силии̇ска· (for василииска) и̇ [S] ѳеѡра· неуторифи и̇ [S] клеѡ̇нїкъ. (possibly a repetition of Cleonicus above in this date's listing, but unclear why apparently in Gen. Pl. or Nom. Sg. here)

03/04

[S] Стра стѫѫ̇ ираи̇дьі· и [S] прпобнаа̇го ѡ̇ца герасима 

03/05

[S] Стра стго влогїа· и̇ [S] прпбнаго ца марка чрьн[_]ца·

03/06

Стра [S] ста мка конона· врьтограр[_] (orthographic feature врьт-) и̇ [S] стго мканона· (with F72, for мка канона) и̇ [SS] стхъ мв. мкъ· [SS] бьівши ппѣ (ѣ here is probably an anticipation) въ херсонѣ: (with F72, conflation of the 42 Martyrs of Amorion (preceding entry) and the Bishop Martyrs of Cherson) и̇ [SS] и̇нѣхъ:-

03/07

Па [S] прпбнао (for прпбнаго) ца ншго а̇ркадїа ппа купрьска· и̇ [S] прпбнаго ̇ца доменТа:-

03/08

Па [S] прпобнаго ̇ца ѳеѡ̇филакта· и̇ [S] (probably; so identified by Spasskij, and Holweck gives her date of death as 7 Mar.) стѣи̇ перпетꙋи·

03/09

Стра [SS] стхъ мкъ ·м· севастии̇скы:- въ тъ днь (from here to 24 Mar, the listings are based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго дионисїѫ̇ и̇ [S] па прпбнаго ѡ̇ца п(ау)ла плоусиадьскааго гра

03/10

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) стра [SS] [S] стго мка кондрата дїа̇кона и̇ [S] куприана·

03/11

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) па [S] стго софоніа̇ ппа ̇рмика и̇ [S] конона и̇ [SS] инѣхъ·

03/12

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) стра стхъ мкъ [S] прокїана· [SS] [S] фрикїна (also F72 ефрикиина) и̇ [S] поплиа̇ и̇ [S] терентїа̇ и̇ [S] агаѳона и̇ [S] григориꙗ̇

03/13

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] стра стхъ мчкъ [S] сатира и̇ [S] садоріа̇ (with F72, for сатоурнила) и̇ [SS] дроужиньі и̇хъ·

03/14

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стра стѫѫ̇ хртины персѣнїнѫ и̇ [S] прпбнаго ца венедикта стрѣи̇шаго игоумена румкьіѫ̇ земѧ·

03/15

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) стра [S] стго мка менигна и̇ [S] а̇ристоула брата варнавѫ а̇пла и̇ [SS] стхъ мкъ [S] агапїа̇ и̇ [SS] а̇леѯандра и̇ [SS] діѡ̇нисїꙗ и̇ [SS] и̇нѣхъ·

03/16

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) Па [S] а̇леѯандра папежа римка· и̇ [S] ѡ̇нїсима и̇ [S] оу̇ліана мкъ·

03/17

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) Па [S] стго мрїана (for марїана, apparently) и [S] алеѯїа̇ члка биѧ̇ и̇ [S] (probably; 16 Mar in Baron.) коу̇ра̇коу̇·

03/18

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго коу̇рила архіеппа ерлмска и [SS] [S] патрикиѫ· и̇ [SS] (probably) и̇нѣхъ·

03/19

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] [S] стго хрїсанѳа мка и̇ [S] дариѫ̇ и̇ [S] (perhaps; also F72 and 882, and Oh 'Martyria'; cf. MHier 18 Mar) мариѫ

03/20

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] стхъ женъ а̇масинскьіхъ· [S] кл(ау̇)диѫ̇ и̇ [S] впросиѫ̇ и̇ [SS] (cf. 882 this date Claudia and Matrona, listed as separate entries from the Seven Women of Aminsus (Amysus)) и̇нѣхъ·

03/21

(cf. 882 this date Claudia and Matrona, listed as separate entries from the Seven Women of Aminsus (Amysus)) [SS] стхъ мкъ [S] филимона и̇ [S] домніна· и̇ [S] венедикта солоунѣнина (this word not in F72; probably Benedict of Nursia, with Bas) и [SS] (cf. F72 at 22 Mar) [S] калиникиѫ̇· и̇ [S] басилиси и̇ [SS] (perhaps Matidia and Drosella, added by Les Petits Bollandistes, who celebrate Callinica and Basilissa on this date) и̇нѣхъ·

03/22

(based on Sreznevskij's transcription; this folio now missing) [S] ѡца ншего ѳомьі архїе̇ппа (this spelling also in F72) царь града (in Sreznevskij's transcription, for (F72) царѣ града)

03/23

(based on Sreznevskij's transcription; this folio now missing) [SS] [S] стго никона·· и̇ [SS] оу̇ченикъ ̇го·

03/24

(first two entries based on Sreznevskij's transcription; this folio now missing) [S] стго домента· и̇ [E] блговѣщеніа [S] бцѫ·[S] стра сщномка василіа̇ презвитера· анкурьскьіѫ̇ цркве· вь ть днь [SS] стра [___]хъ мкъ [S] (following Bas, ZT has servant Callinicus and not virgin martyr Callinica for this date; cf. ZT Mar 21 with Callinica) калиника· и̇ [S] василисьі·

03/25

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [E] блговѣщеніе̇ [S] стѫѫ̇ бцѫ·

03/26

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [E] съборъ архагга [S] г(ау)рїи̇ла·

03/27

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стра стѫѫ̇ мци матроньі·

03/28

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) стра [SS] [S] стго мка ѳоунита (also F72 поунита, probably for филита) и̇ (sic, with F72) синьклита и̇ [SS] и̇же с нимь· [SS] [S] и̇ѡ̇нина· и̇ [S] варахиса· и̇ [SS] и̇нѣхъ мнозѣхъ·

03/29

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго іѡ патріа̇рха ̇рменска· и̇ [S] а̇пла а̇никиꙗ̇· (perhaps for аникита) и̇ [S] маркиꙗ̇на· (also Sof. ev. XIV v. No. 7; "Pope Marcianus" according to Spasskij 1901, who suggests this may be Mark, BIshop of Arethusa (below, this date)) и̇ [S] (probably) патапиꙗ̇ и̇ [SS] мкъ [S] марка· и̇ [S] кїрина· (for кїрила) и̇ [SS] и̇нѣхъ·

03/30

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) мкъ [S] акакїа̇· и̇ [S] киіріа̇ка· [S] въ персидѣхъ (probably for и персида, Persidus, this date; apparent anticipation of i.hnehx7) и̇ [SS] и̇нѣхъ·

03/31

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) и̇ (sic?) [SS] стра стхъ мкъ ·ли· и̇ [S] стго менандра· и [S] оу̇ара·

04/01

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] прпбнѫѫ̇ мариѫ̇ ѥ̇гоу̇птѣнінѫ· и̇ [S] мка е̇левѳеріа̇·

04/02

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] ѡ̇ца ншего тита· и̇ [SS] мкъ ·рк· [SS] [SS] и̇нѣхъ[SS] дроу̇жиньі и̇хъ·

04/03

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго иларѡ̇на (probably for илирика; also F72 and Oh) и̇ [S] никитьі и̇ [SS] и̇нѣхъ и̇ [S] мцѫ ѳеѡсиѫ̇·

04/04

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] стхъ мкъ [S] ѳеѡра (for ѳеѡдоула; also F72, 882) и [S] а̇ганитона (see also F72 агапито ) (phrase ха ради ввьржена въ море, located following the last entry for this date, was originally intended for this entry) и [S] митродона[SS] и [S] (also Oh Ven. Adrianus; not in F72) а̇ндреа̇ мка и [S] (Holweck notes that Ambrose's date of death, 4 Apr, was the feastday in the Middle Ages in England, France, and Germany) амвросиꙗ̇ ха ради ввьржена въ море· (this descriptor is part of the preceding entry for Theodulus and Agathopus. Spasskij attributes it erroneously to Ambrose, whom he interprets as a martyr thrown into the sea with Adrianus)

04/05

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] [S] стго ѳрма и [SS] дроу̇жиньі го и [S] ѳеѡрфитьі· (likely for фервоуѳы (Pherbuda), this date; also F72 ѳеѡ̛рфотꙋ·.)

04/06

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] стхъ мкъ ·рк· и [S] втихіꙗ̇ патріа̇рха констандіна гра· и̇ па [SS] [S] ѡ̇ца меѳодіа̇ оу̇чителѣ словѣньскомоу̇ народоу̇ и̇ [S] брата ѫ̇· ('her' for 'his', according to Sreznevskij's transcription) кирила философа·

04/07

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] стхъ мкъ [S] кіликіѫ̇· (for акилина; also F72 ликиѫ) и [S] роу̇вима (for роуфина; also F72 роуфима) діакона· снь (Nom. for Gen. сна) ѳеѡ̇кли

04/08

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] [S] стго иродіѡ̇на апла· и̇ [S] агава· и̇ [S] павсовиꙗ̇· (for павсилипа; F72 павсоли|) и̇ [S] прока· и̇ [S] пареса· (for пафреса) и̇ [S] калестина· (for келестина) патріа̇рха римска·

04/09

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго мка вѱіхіа и̇ [SS] [S] теранта (for терента) и̇ [S] и̇нѣхъ ·лѕ· и̇ [S] а̇леѯандра·

04/10

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] изриа̇на (also F72 изрикиꙗна, probably for африкана; note 882 азрикана) и̇ [S] зекіѫ (also B, 882 езекиа; for ѥзекіилꙗ;) и̇ [S] (perhaps: Bishop Bonifatius/Boniface was a nobleman) бфантиꙗ̇на (for бонифантиꙗ̇на; unclear whether this is a misprint by Sreznevskij) кнѧза·

04/11

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго а̇нтипата е̇ппа·

04/12

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго геронтіа̇· е̇ппа· (probably, with F72; 882 also describes him as a bishop) и̇ [S] а̇ртемона·

04/13

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] (Spasskij notes that original Theodosius later became Theodosia.) ѳеѡсіѫ и̇ [S] а̇нистасіѫ̇ (probably) и̇ [S] (Holweck states that 13 Apr was the feastday at Chalcedon and in pre-Reformation Northern European countries) е̇фимиѫ̇ и̇ [S] мка крискента и̇ [S] мка п(ау)ла и̇ сѡ̇лофии̇· (for п(ау)силипа; ZT interprets this as two saints, Paul and Solophia; cf. 882 garbling павлосипа)

04/14

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] [S] стго симеѡ̇на е̇ппа перситска· и̇ [SS] дроу̇жиньі го·

04/15

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго ѳеѡра· и̇ [S] мка саввьі готѳиніна· при оу̇лиꙗ̇нѣ црѣ· (this description suggests some confusion between Sabas the Visigoth and Sabas the General/the Goth (at Rome), which Holweck says may be the same individual.)

04/16

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго а̇гапита е̇ппа римка· и̇ [SS] (probably companions of Leonides/Leonidas, martyr at Corinth, who is apparently inadvertently omitted) дроу̇жиньі го··

04/17

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] [S] стѫѫ̇ мцѫ е̇ринѫ и̇ [S] а̇лфиа̇дѣ (also F72) и̇ [SS] дроу̇жиньі ихъ·

04/18

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго іѡ ѡ̇ца· и̇ [S] маѯима· патріа̇рха црѣ (lexicon: vs. константина) гра·

04/19

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] (apparently; see also 4/18) стго ѡ̇ца маѯиана· (also F72 мазиана, for маѯимиана)

04/20

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго мка христофора· и̇ [SS] и̇нѣхъ мнозѣхъ· (presumably not Theonas and Antoninus, companions of Christopher in the preceding entry, as they were only two)

04/21

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [E] брѣтение̇ кртоу хвоу·

04/22 (4/22)

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] (according to Spasskij, for ZT) стго ѡ̇ца анастасиꙗ̇ е̇ппа· и [S] ѳеѡра сикеѡ̇та·

04/23

(microfilm resumes at fol. 164v, second listing) [S] стра стаго и великааго мка хва геѡ̇ргіа̇·

04/24

[SS] (Donatus is not named) (with CT1 Fa) стхь мкь· [S] дими(тр)ію̇ и̇ [S] дасілꙋ· (probably for данахꙋ) и̇ [SS] дрꙋжиньі и 

04/25

[S] Стго а̇пла и е̇уста марка·

04/26

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] (same wording in 882 and F72; cf. Carp 'bishop Paul') стго п(ау)ла новаго· и̇ [S] (likely, despite the description as 'priest'; cf. 4/27) мка попа василіꙗ̇·

04/27

[S] стлю мчкоу василиꙗ̈ и̇ [S] помплиꙗ̈· и̇ [S] ̇влогїꙗ̈ · и̇ [SS] (Maximus is omitted; also ZT, 882) [S] дадїа · и̇ [S] клитинїка· (with F72, for кинтилиꙗна; note also 882 килинтиꙗ)

04/28

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго зиновіи̇ (Nom for Gen; note also F72 зивовиꙗ̛, for зинона) и ̇[S] диѡра· и̇ [SS] [S] насона (if Srezvenskij's transcription is correct, this is the same garbling as in C, for иасона) и ̇[S] сосипатра и̇ [SS] (perhaps others with Zeno, i.e., Vitalis, Eusebius, Neon and Nestabus; Diodorus in this day's listing appears to interrupt an intended extended saintset of Zeno, Jason, Sosipater and others.) и̇нѣхъ·

04/29

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) стхъ мкъ [S] маѯима· и̇ [S] мемнона· и̇ [S] родіѡ̇на (probably for родопіана) и [SS] и̇нѣхъ· и̇ [SS] девѧти· и̇же въ Кизицѣ·

04/30

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго а̇пла и̇а̇кова· сна заведеѡ̇ва· брата іѡ бословца и̇ [S] патрікіа̇ е̇ппа и̇ [S] стго фрема·

05/01

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) (Sreznevskij notes that only May appears in the Slavic variant in addition to the Latin one, in ZT) [S] стго пррка ѥ̇ремиѫ̇·

05/02

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [E] оу̇спение̇ [S] прпбнаго ѡца а̇фанасиꙗ̇ и̇ [SS] стхъ и̇нѣхъ мкъ·

05/03 (05/03 )

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] стхъ мкъ [S] тимоѳеа̇ и̇ [S] маврьі· и̇ [S] севастии̇· (F72 севастиꙗ; for севастиꙗны) и̇ [E] (early Latin entry; MHier.) ѡбрѣтеніе̇ чтнаго крта·

05/04

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго мка сивлана (for силвана) попа· [SS] [S] проба· и̇ [S] тарха и̇ [S] а̇ндроніка·

05/05

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [S] стго нифонта· и̇ [S] ѥ̇риньі·

05/06

(based on Sreznevskij's transcription; this folio missing from microfilm) [SS] (Danax and Donatus are not named) [S] стго димитріа̇· и̇ [SS] дроу̇жиньі̇ и̇хъ· и̇ [S] праведнаго иѡ̇ва·

05/07

(missing photocopy from microfilm) [S] Стго а̇какиа̇· и̇ [E] па ꙗ̇вши сѧ звѣздѣ на нбхъ· и̇ чтнаго крта въ ·г· часъ дне надъ стмь голгоѳомь·

05/08

[S] Стго а̇пла іѡ е̇улистъ бгословца  И стыѫ прьсти ж из гроба го исходитъ:- въ тъ днъ [S] стго мка а̇какіа̇· и̇ [S] па прпобнааго постника арсениꙗ̇ 

05/09

[E] мни [S] пррка ісаи̇ѫ· и̇ [S] мка хртофора· и̇же ѿ песиѫ главьі:-

05/10

[S] Стго апла сиу|мона· и̇ [SS] (ZT omits Cyrinus) [S] мка а̇делѳодеа̇· (a conflation of Alphius and Philadelphius; also F72)

05/11

[S] ста мка мѡкіа̇ ппа· (lexicon: попа vs. презвитера) и̇ [S] стго пахомиꙗ̇:-

05/12

[S] ста ѡ̇ца ншго ̇пифана· патріарха црѣ гра· (lexicon: with F72, Constantinople for Constantia константиѫ, an anticipation of the following entry. Second reference to Epiphanius is correct памѧ стго ѡца нашего· пифаниꙗ· архиппа кіпрьскао· ) (the following portion of text is omitted by Sreznevskij) Въ тъ днъ па· [S] стго ѡ̇ца ншго германа па(тр)іа̇рха костандіна гра:-

05/13

[S] мка а̇леѯандра:

05/14

[S] мка сидора· (for исидора) и [S] (also 15 May) ѡ̇ца пахомиꙗ:-

05/15

[S] прпобнааго ѡ̇ца нашего а̇хилиꙗ· (Second entry for this saint, at fol. 174v, is и стго ѡца ахїлїа̛ ппа:-.) и̇ [S] а̇пла ю̇дьі· и [S] (also 14 May) па|миꙗха· (also F72, for пахомиꙗ) ѥппа (Second reference to Pachomius, fol. 174v, is Памѧ ѡца нашего пахомиꙗ гиптѣнїна· тъи бѣ въ лѣта великааго костандина:) [S] а̇вдїка  Вь ть днь памѧ [S] прпобнаго ѡ̇ца нашего ѳеѡра· нарица̇(аг)о сщн(аг)о· и̇ [SS] стра стхъ мкъ· [S] и̇раклиѡ̇на·. ( ираклиꙗ; word-final а has been emended to ъ, apparently by a later scribe, to correspond to (incorrect) Nom. Sg. in the next subentry.) [S] павлин· и̇ [S] вендінъ· (for венедима) и̇ [SS] [S] петра· и̇ [S] діѡнісиꙗ̇· и̇ [SS] дрꙋжиньі ̇го·

05/16

(different scribe for this date (fol. 175v)) [S] стго пррока захариѫ· и̇ [S] мнцѫ ѥ̇фимиѫ̇ и [SS] и̇нѣхь:-

05/17

(different scribe for this date (fol. 175v)) [SS] [S] стго мнка силохона· (with F72, for солохона· ) и̇ [SS] дроужиньі ѥго· иже с нимь:-

05/18

(different scribe for this date (fol. 175v)) [SS] (likely) [S] стго мнка париа̇ (with F72, likely for патрикиа; see CT1 the next day) ппа· и [SS] дроужиньі ѥ̇го 

05/19

(different scribe for this date (fol. 175v)) [S] стго мнка а̇скла 

05/20

[S] стго мчка ѳалелеа·

05/21

[SS] [S] Ста и блговѣрнааго косТандіна црѣ· и̇ [S] мтр Го леньі 

05/22

[S] Стго мка василіска· и̇ [S] (likely; usual Greek date; cf. Spasskij's identification of this saint in ZT as the martyr Theodore with Thaddeus, on the basis of ZT's separate entry for Thaddeus, probably Jude/Thaddeus as in CT1) мка ѳеѡра· и̇ [S] маркела и̇ [S] (probably; also B, C, and probably 882; cf. CT1 Jude 'the Zealot', perhaps conflation with Simon the Zealot, with whom Jude is associated; Spasskij identifies this saint in ZT as Thaddeus, martyr with Theodore, but the occurrence of Jude 'the Zealot' in CT1 and the separation of Theodore and Thaddeus by the unrelated martyr Marcellus in ZT's listings for this date make that unlikely) ѳадеа̇·

05/23

[SS] [S] ца ншго сумеѡна стльпника· бьівшаго въ дивнѣи горѣ· и [S] мтре го марѳьі· и̇ [SS] [S] (also 24 May) стго мелен(ти)ѡна и [S] стефана и [SS] и̇нѣ мно·

05/24

[S] (also 23 May) Ста мка мелен(Ти)на· и̇ [S] калес(Ти)на· и̇ [SS] [S] ѳеѡра· и̇ [S] и̇нѣ 

05/25

[E] брѣтение̇ (initial red о omitted) ченыѫ главьі [S] іѡ (final subscript а inserted by later editor) кртлѣ·

05/26

[S] (also C, B, 882, and Neapolitan wall calendar, among others;; cf. CT1 Alphaeus, 'Brother of Jesus', and his children) апла ию̇дѫ бра гнѣ· и̇ [S] ѳерапонта· и̇ [S] мцѫ е̇ліконідѫ:-

05/27

[SS] Стхь мкь [S] сергіа и [S] вакха· и [E] [SS] ѿць ·ті· прьв(аг)о сьбра:-

05/28

[S] Стѣи фиміи̇ѳ (also F72, B, C, 882; likely a shared transmission of a misinterpretation of the church of St. Euphemia near the Church of St. Laurentius in the Petrium, the site given in CT for the synaxis honoring Eusebius and companions, as a separate entry for Euphemia; cf. CT 30 May) и [SS] стхъ мкь· [S] всевіа и̇ [SS] дрꙋжіньі е̇Го и̇ [S] (or Theodosia? CT 27 May) мчцѫ ѳеѡрьі:-

05/29

[S] Стѧѫ̛ мцѫ ѳеѡсіѫ· и̇ [S] (also 30 May) и̇с(ак)іа ис(пв)ѣдніка:

05/30

[S] (according to Spasskij) Стго втихіа· и̇ [S] (also 29 May) и̇сакіа̇ чрьнца. сѫща попа:-· (lexical variant: попа vs. презвитера)

05/31

[S] (probably) Стго а̇пла карпа· и̇ [S] мка ремиѫ· · (with F72, 882, and Carp, for ермиꙗ) и̇ [S] мц[_] (not a martyr) петроуниѫ̇· дьщи (Nom. for Gen. дьщери) петра а̇пла· и̇ [S] ереміѫ̇  (perhaps a second entry for Hermias; or Hermas, one of the Seventy Disciples, this date?)

06/01

[S] стго иоустина философа·

06/02

па [S] ста никїфора· е̇ппа црѣ гра· и̇ [SS] (omits Pyrrhus) [S] германꙋ· (for герасимꙋ, as in F72;; see also Spasskij;) [S] еразмꙋ· и̇ [SS] и̇нѣ младенець сѫщи с нимъ· при а̇влирїа̇нѣ цр̀и· (also F72; this seems to be the end of the description for Lucillianus, Paula and children, for 3 June)

06/03

[SS] [S] ца нша (likely an anticipation of the honorific for Metrophanes, 4 June below) лукїана· и [S] плїа.[SS] младенець [сь] нимь 

06/04

[S] ца ншго ми(тр)офона· архїппа црѣ (lexicon: vs. константина) града·

06/05

[SS] Стхъ мкь (the plural honorific 'martyrs' suggests that Conon was inadvertently omitted; also F72) [S] хртофора· и [S] (likely Theodore, as in CT1 (P)) ѳеѡра ппа иверска· и [S] пифана (orthography: archaic-type а for иꙗ) патрїарха 

06/06

[SS] (omits Thecla and Nemmonia) Стхъ ·· двъ· [S] марѳы· и [S] зинаиды· и [S] мрии[SS] инѣхъ

06/07

[S] Стго анѳима попа· (lexical variant: попа vs. презвитера) и [S] мчка ѳеѡта·

06/08

[S] Стго мка ѳеѡра стратила:-

06/09

вь памѧ [S] стго акакиꙗ· (also F72) и [S] (probably, with P, Ox and Fa) алезандра· [S] (Spasskij suggests this may be Hilarion 'The New', but for June 10 882 has both Hilarion and Heliodorus.) илиѡра и [S] (as in H for this date;; note usually for this date Pelagia, Virgin Martyr at Antioch) прпбныѫ пелагиѫ 

06/10

[S] (probably) мка тимоѳеа ппа купрьска (also F72; apparently a garbling for проусы) и[SS] [S] мнїцѧ ѳеѡфаны· (sic, Theophanes is male and neither saint is a martyr) и [S] панемиѫ и [S] (likely, also Ekl, DC2 cf. CT1 9 June) алеѯадра· (orthography: ад for Greek -and-) (Sreznevskij erroneously gives this as fem. Alexandra) и [S] (also June 12) нофра· [SS] инѣ 

06/11

па [SS] [S] ста апа варѳоломеа· и [S] варнавы 

06/12

памѧ [S] (also June 10) прѣпобнаго ѡца ншего еноуфрїа поустїннаго· и [S] ѡца тифона (with F72, for тихона) ппа кипрька · вь тъ днъ· стра [S] стѫѫ мцѫ анТонины· и [S] кондрата 

06/13

[S] Стыѫ мнцѫ акилиниѫ 

06/14

[S] пррка елисеꙗ:- и [S] (omitted by Sreznevskij) меѳодїа арxїппа црѣ (lexicon: vs. константина) града·

06/15

[SS] [S] стго вита· (Sreznevskij has erroneously Товита) и [S] модеста· и [S] кртенїѫ· и [S] мка адлеꙋ· ( cf. F72 адоула, for доул) и [S] (probably) [____] вонифанта 

06/16

[S] (probably) прпбнаГо ѡца нше ѳи[___] и [S] пррка исаиа 

06/17

[S] пррка амоса· ѿць же се ѥ исаиꙗ пррка и [S] алеза (also F72 з for кс ) члка биꙗ:-

06/18

[S] Ста леѡнтїа·· и [S] (cf. CT1 on the following day, Synaxis of the Archangel Michael near St. Julian's Church at the Forum (Mateos 1960:317)) архагла міаила и [S] марк[___] (partly illegible;; Sreznevskij has Маркела)

06/19

[S] ста апла маѳеꙗ· и [S] апла июды· · и [S] гервасїа· и [S] мка засїма (see also зас- for OCS зос- on 6/20, next day )

06/20

[S] (likely, according to Spasskij; see also 882) памѧ ѡца нашего засимѫ:- (see also зас- for OCS зос- in the same name in 6/19 entry)

06/21

стра [SS] [S] ста оулїана египетка· (probably; also 882) и [SS] оумерши с нимъ 

06/22

[S] Стѫѫ оулїанїи· и [S] евсевїа ппа саманкаго 

06/23

Стра [S] стго лїана еппа· и [S] стго [__]новїа  (also F72, probably for зинона; Sreznevskij gives Зиновіа)

06/24

[E] Росво [S] іѡ крлѣ·

06/25

[S] (probably: CT has this saint on the next day. Spasskij omits this entry.) Оца ншего иѡа ѥппа· и костандина· (sic; originally Emperor Constantine, not a saint; see F72 при львѣ костадинѣ) и [S] (probably reference to CT1 Dedication of Church of St. Theodore in the Rhesos Quarter on next day, 26 Jun; also 882) ѳеѡра· и [S] феврониѫ·

06/26

[S] стго мка марка· и [S] ефросины · и [S] кирила· архиѥппа (? last few letters partly illegible) алезанр[___]·

06/27

[S] Оца ншго саѱона· створьшаго ѡбитѣлъ странньїмъ· (this formula also in 882; Sreznevskij has, incorrectly, странѣнъ)

06/28

[E] брѣтение мощемъ [SS] [S] стго кира[S] иѡа·

06/29

[SS] Памѧ стою връховноꙋ аплоу· [S] петра и [S] павла· (second entry, f. 220, is Стою и прѣславнюю врьховною аплꙋ · )

06/30

[E] сьборь [SS] стыхь апостоль ·ві· 

07/01

[SS] Памѧ стыма чюдотворцема· [S] коузмы и [S] дамїа̛на·

07/02

[E] положени чтныѫ ризы [S] прѣстыѫ бцѫ иже въ влахернѣ:- Вь тъ днь стра (Sreznevskij omits the entries that follow) [S] стго мка конта: (Sreznevskij omits this entry.) [S] стго ꙋвелїана (for венала) · а̛рхиппа рлмьскааго:- (Sreznevskij omits this entry.)

07/03 (07/03 )

стхъ мкь [S] [__]киндита[S] (probably;) ѳеѡ[__]а (Sreznevskij omits this entry) и [SS] [S] (likely) стго марка и [SS] ин [_]

07/04

[S] стаго марка и [S] андреа ермла (Sreznevskij omits ермла)

07/05

[SS] [S] Стго ва[___]иꙗ и [SS] д[__]жин[_]

07/06

[S] Ста лампада· и [SS] [S] филимона· архиеппа (also 882; the incorrect descriptor 'Archbishop' here is a misreading for companion saint архипа 'Archippus') [S] архиппа (sic, for архипа; misinterpreted in ZT and 882 as the descriptor for companion saint Philemon)

07/07

[S] (perhaps; see note to 6 Jul entry for Philemon and Onesimus) Ста филимона· и [S] мцѫ (scribal correction from мка) ликїѫ·:-

07/08

[S] Ста мчка пропїа· (second mention of Procopius, mid-listing, is Стра стго и великааго мка прокопиꙗ· Third entry, at end of listing, is стго прокопиꙗ к[?]леветнаго· иже въ кесарини палестиньстѣи· ) и [S] еустаѳиꙗ· (second mention, at end of listing, is стго еустаѳиꙗ·) и [S] поликарпа:- (second mention, at end of listing, is поликарпа) Вь ть днь (Sreznevskij omits this portion of the listing) [SS] (Sreznevskij omits this entry, which is at the end of the listing only) стра [S] (Sreznevskij omits this entry) стго авда и [S] (Sreznevskij omits this entry) сави·

07/09

[E] сщ[____] [S] [___] бци въ пигиѫ· и [S] (with CT1 P) стго мка ареста· и [S] (probably, as in F72; largely illegible) мка пр[___]а (Sreznevskij transcribes this as Прокла, although other calendars have Probus and Alexander, by fire, this date) и [S] сави и [S] стѣи пелагїꙗ·

07/10

(Sreznevskij has here Страсть; illegible.) [S] (with DC2) стго мка поликарпа· и [S] [___] (probably; Sreznevskij shows conflation of two entries here: Термареста) [S] (note Sreznevskij's transcription of conflation Термареста) [___] ареста· и [SS] стхь мкъ [___] еже вь никополи градѣ 

07/11

памѧ [S] [__] м[_] [__]фимии и [S] стго мка маркина (with F72, for маркиꙗна)

07/12

[SS] (illegible in photocopy from microfilm; Sreznevskij has Св· муч· ) [S] (illegible in photocopy from microfilm; Sreznevskij has Прокла) и (Sreznevskij; illeg. in photocopy from microfilm) [S] (illegible in photocopy from microfilm; Sreznevskij has Илариѧ ) и (Sreznevskij; illeg. in photocopy from microfilm) [S] (illegible in photocopy from microfilm; Sreznevskij has мцѧ Голин[___])

07/13

[SS] (illegible; probably lists only Heracles, as in F72) [S] [____] (illegible in photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible in photocopy from microfilm) [SS] дроужины его (Sreznevskij's transcription; illegible in photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [S] (likely) св· Еара[___] (Sreznevskij's transcription; perhaps Сара[___]? Completely illegible on photocopy from microfilm.)

07/14

[S] Св· апостола Лоуки (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [S] Онисима (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [S] (like CT1, ZT apparently refers to Epiphanius as 'Bishop' and not 'Archbishop·.) оца Епифаниꙗ еппа· (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm)

07/15

[SS] [S] Св· муч· Кирика (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm.) (Second mention, on fol. 201v, is Стра стою мкоу кирика) и (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm) [S] Оулиты (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm) (Second mention, on fol. 201v, is Стра стою мкоу кирика и ꙋлиты мре его· )

07/16

[S] Св· муч· Антіоха (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [SS] [S] Онисифора муч· (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [S] Порфириꙗ (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [SS] [S] муч· Паула (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm) и (Sreznevskij's transcription; illegible on photocopy from microfilm) [SS] дружины ихъ· (Sreznevskij's transcription; completely illegible on photocopy from microfilm. 'Their' companions here must be an error for 'his', referring to Paul )

07/17

[S] стго ч[_]стителѣ аѳеногена· и [S] стѫѫ мчнѫ маринѫ

07/18

[S] Стго мчка милиꙗна и [S] (likely) [__]ѳ[__][S] маркела· и [S] калистра· (garbling of CT1's entry this date for Dedication of the Sanctuary of the Virgin Mary in the Callistratus Quarter) и (Sreznevskij omits the following portion of the citation) [S] (probably;, as in C, B, and 882; or possibly Arnulph, Bishop of Tours, martyr; usual date for both these Western saints; partly illegible; Sreznevskij omits this entry) арнельфоу [____]ꙋ и [S] (cf. CT1, 882 the following day; Sreznevskij omits this saint) арсению· и [S] (or perhaps Dasius, the companion of Marcellus, also in ZT for this date, and Myron? Sreznevskij omits this saint) дасїа

07/19

[S] Оца нашего Діа (Sreznevskij's transcription; only Оца is legible on photocopy from microfilm) и [S] (omission of first half of formula for Macrina; cf. full formula in F72 and CT1) стмоу великомоу василїꙗ  (genitive василїꙗ with dative василїю )

07/20

[SS] [S] Стаго пррка илии и [S] (Elijah and Elisha are treated as a saintset, with a service devoted to both: second mention, fol. 207r, Стою прркꙋ илии и лїсеоу) елисеꙗ

07/21

[S] Стго апла иоусты (Sreznevskij mistranscribes иоусты as иосты) и [SS] [S] стго мчка (Sreznevskij omits the erroneous мчка) симеѡна ѥже ха ради ѫродъ· и [S] иѡа подрꙋга его и [S] (Holweck (also Martinov, 1963:183) gives the saint's name for this date as "Achatius in the Heptascalon". Holweck describes the Heptascalon correctly as a Constantinople locality, but in fact, "at the Heptascalon" is a fragment from the CT1 describing the location of the church of St. Achatius in Constantinople. Janin believes the 'synaxis' referred to in the CT1 for this date was actually a dedication of the church, which was built by Emperor Constantine himself (1969: 14-15). Holweck probably is correct in suggesting that this Achatius is the Hekatontarch.) акакїа· и [S] прркоу данїилоу

07/22

[S] Стыѫ мироносныѫ мариѫ· и (sic) магдалыни соурїискыѫ· и [S] мка фокы· и [S] (with F72; perhaps originally (masc.) Elian, martyr at Massulia (Maxula) in Numidia with Andrew and Ajabosus, this date in MHier?) елены

07/23

[S] стго аполинариꙗ архиеппа равенска· (with F72, "Archbishop" for "Bishop") и [S] мка евгенїа·

07/24

[S] Стра сты[_] м[__] а[__] (Sreznevskij has Страсть св· муцницѧ Анны·; cf. F72 христины) (Anne/Susanna was not a martyr, as ZT's entry states, but what little is visible in the text of ZT's service for her includes the phrase "was betrothed", which fits this Anne's vita. She refused to marry a nobleman and spent 50 years in a cell, dying at age 78. )

07/25

[E] [_]р[_]авленїа [S] прма бывши п пльти ан[__]· (partly illegible; Sreznevskij has Св· Анны матере Бцѧ и прѣматери бывши по плоти Га нашего Іс· Хр·.) и [S] стѧѫ евьпраѯиѫ·

07/26

па [S] ста сумеѡна сТльпника· и [SS] [S] рмолаа ѡца· и [SS] же с нимъ мци· (with F72, Nom. Pl. for Gen. Pl.)

07/27

[S] стра стго мка пантелимона· въ тъ днъ [S] памѧ прпобныѫ анфїсы 

07/28

[SS] (This entry does not include Timon.) стхъ апль [S] прохора· и[S] никанора· и [S] пармона· (or perhaps пармена·.) и [S] мка калиника· (ZT has the others from this saint set on 27 Apr; see also CT1 28 Apr.) (probably, with CT1; Spasskij believes this in ZT is Callinucus, martyr at Gangra in Paphlagonia (CT1 et al. 29 Jul), but as it is characteristic of ZT to list a single, and often more minor, of a saint set, there is no reason to assume that the Callinicus with Quintilianus et al., which CT1 too has for this date, was not intended here. Note also that ZT has Callinicus, martyr at Gangra, with CT1 on the following, usual date.) и [S] евстаѳиꙗ и [S] евдотїа· и [S] (perhaps Theodosia here is intended for Theodota) ѳеѡсїѫ·

07/29

[S] (probably; with CT1; or Callinicus at Dorostolum a second time? cf. 28 Jul) стго мка калиника· и [S] акакиꙗ 

07/30

[S] (Spasskij assumes this is Prophet Nathaniel; see 882 and No. 51 for this date.) Стго пррка наѳана· и [SS] (this entry has only Silas and Andronicus) [S] силѣ· и [S] андроника· и [S] стаго іѡа· и [SS] [S] вененїа · (likely; cf. F72 Berius) и [S] стго вененїа· (a repetition, but likely intended as Berius; Sreznevskij omits mention of this entry. Cf. F72 Benjamin; F72 follows this entry with the honorific for a third saint, whose name is omitted (presumably Berius)) и [S] иѡа архїеппа· (Spasskij assumes this entry in ZT refers to the Bulgarian saint John Exarchus, usually celebrated the next day in Bulgarian calendars. However, John, Patriarch of Constantinople appears in P on the same date as in ZT; thus, in light of ZT's close correspondence to CT1, there is no reason to assume this is not intended as the same saint as in P. ) и [S] германоу· и [S] (CT1 has Theodosius II 'the New' for this date; cf. ZT 31 Jul. Probably intended here, however, as Theodosius Flavius I, not Theodosius II, since ZT's 31 Jul entry is for Theodosius, grandson of Theodosius the Great.) ѳеѡ̀досїю црю великомоу 

07/31

[S] Стртъ блжнааго евдокима· и памѧ [S] ѳеѡсиꙗ црѣ вноукъ ѳеѡсию (cf. Sreznevskij's erroneous transcription Ѳеѡсиѫ) великомоу црю· и [E] сщени цркви [S] стѫѫ бцѧ· їже (or possibly їжь, as in Sreznevskij's transcription) вь влахернахъ· и [E] поклонение̂кртоу хвоу· на немьже распѧт сѧ· (also F72, C, B, 882, DC2, Os)

08/01

[SS] (individual names are from the second entry for this date, fol. 213r) стра стхъ макавеи· [SS] з· ѡтрокъ · [S] авива· [S] антоніна· [S] гꙋріа и [S] леазора· и [S] евсевіа· [S] самѡны··· [S] маркела·· и [S] ѡца ихЪ ѥлиа̉зара· (sic; Eleazar is not generally considered the father of Solomonia's 7 sons.) и [S] мтре ихЪ соломѡнїды  (also F72 соломониѫ, for соломина·) (This detailed entry, which includes the same names for the sons as listed by Martinov 1963:181 for the Turnovo Gospel, Horologion, and Prologue, appears at the end of the listing, following the service. The introductory entry is simply стыхъ макавеи· )

08/02

[E] Обртене тѣлеси [S] прьвомчка стефана· и [SS] стхъ ·з· (тр)окъ иже въ ефесѣ·

08/03

[SS] (F72 and ZT omit Faustus) [S] стго ѡца нашего исакиꙗ· и [S] далмаѳа· и [E] (with CT1 '2', according to Spasskij) стго миркааго вторааго събора· [SS] стхь· рн· ѿць· и [S] (see also 882 'Calchidianatus', F72 'Calidionus' twice) калидона 

08/04

[S] ста стѣи евдокїи· и [S] пррка михеа· и [S] (also 5 Aug) мка тꙋталѣ и [S] (likely for Eusignius, martyr at Antioch, this date in C, next day in CT1.) евга:·

08/05

[S] (second entry, fol. 215, is стрть стаго мѫченїка всигнїа  ) ста стга мка евсигнїа· и[S] (also 4 Aug) тꙋталѣ· [E] прѣпа прѡбра 

08/06

[E] (Entry itself is illegible, but service follows.)